Dokazování (přepracované znění) formuláře

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2020/1783

Cílem nařízení Rady (EU) 2020/1783 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) je zlepšit, zjednodušit a urychlit spolupráci mezi soudy členských států při dokazování. Nařízení nahrazuje od 1. července 2022 nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 .

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 35 nařízení (EU) 2020/1783)).

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Haagská úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

Nařízení stanoví tři způsoby dokazování mezi členskými státy: dokazování prostřednictvím dožádaného soudu, přímé dokazování dožadujícím soudem a dokazování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky.

Dožadujícím soudem je soud nebo jiný příslušný orgán, je-li oznámen příslušným členským státem, u něhož je řízení zahájeno nebo se zahájení řízení zamýšlí. Dožádaný soud je soud jiného členského státu, který je příslušný provést dokazování. Ústřední orgán je odpovědný za předávání informací soudům a hledání řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí o dokazování.

Nařízení stanoví čtrnáct formulářů.

Další informace naleznete na našich stránkách věnovaných dokazování.

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropského soudního atlasu. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Formuláře pro dokazování

Související odkaz

Praktická příručka o uplatňování nařízení o dokazování PDF (289 Kb) cs

Poslední aktualizace: 01/07/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.