Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona) – formularze

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia 2020/1783

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) ma na celu usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie współpracy między sądami w zakresie przeprowadzania dowodów. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 35 rozporządzenia (UE) 2020/1783).

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. W stosunkach pomiędzy Danią a pozostałymi państwami członkowskimi zastosowanie ma Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z 1970 r.

W rozporządzeniu przewidziano trzy sposoby przeprowadzania dowodów w ramach współpracy między państwami członkowskimi: przeprowadzenie dowodu przez sąd wezwany, bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający oraz przeprowadzenie dowodu przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych.

Sądem wzywającym jest sąd lub inny właściwy organ – jeżeli organ taki został zgłoszony przez odpowiednie państwo członkowskie – przed którym wszczęto postępowanie lub który rozpoznaje daną sprawę. Sądem wezwanym jest sąd innego państwa członkowskiego właściwy do celów przeprowadzenia dowodu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za udzielanie informacji i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą pojawić się w związku z wnioskiem.

W rozporządzeniu przewidziano czternaście formularzy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej przeprowadzaniu dowodów.

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Przejdź do formularzy „Przeprowadzania dowodu”.

Powiązana strona

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów PDF (308 Kb) pl

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.