Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Начинът на събиране на доказателства от разстояние по граждански дела е определен в Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на република Хърватия) № 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 и 80/22; наричан по-нататък: „ZPP“). Съгласно член 115, параграф 3 от ZPP съдът може да разпореди конкретни доказателства да бъдат събрани от разстояние чрез използване на подходящи аудио-визуални устройства и технологична платформа за комуникация от разстояние. В член 115, параграф 5 се посочва, че съдът ще вземе решение относно събирането на конкретни доказателства от разстояние, след като получи становища по въпроса от страните и други участници, които ще присъстват на изслушване, което ще се проведе от разстояние.

Условията за събиране на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние ще бъдат уредени по-подробно в правила, които ще бъдат публикувани от министъра, отговарящ за съдебните въпроси. Събирането на доказателства чрез видеоконферентна връзка с участието на съда е възможно след като министърът, отговарящ за правосъдните въпроси, определи с решение, че техническите изисквания за гласовия запис на изслушване са изпълнени от съответните отделни съдилища.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Тъй като все още не е публикуван Правилник за условията за снемане на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние, предстои да бъдат уточнени ограниченията за вида на лицата, които могат да бъдат разпитвани чрез видеоконферентна връзка. Съгласно разпоредбите на ZPP обаче не са налице ограничения по отношение на лицата (свидетели, вещи лица и страни), които могат да дават показания като доказателства в гражданското производство.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

В ZPP не се предвиждат каквито и да е общи ограничения относно вида на доказателствата, които могат да бъдат използвани за доказване на определени факти от съществено значение за постановяването на решение по същество. Съгласно член 115 съдът може да разпореди изслушване да се проведе от разстояние чрез използване на подходящи аудио-визуални устройства и технологична платформа за комуникация от разстояние или че конкретни доказателства трябва да се събират по същия начин. В съответствие с член 115, параграф 5 от ZPP обаче съдът решава дали изслушване или събиране на доказателства ще се извърши от разстояние, след като получи становища по въпроса от страните и други участници, които трябва да присъстват на изслушване, което ще се проведе от разстояние. Следователно съдът решава по всяко конкретно дело дали доказателствата могат да бъдат събрани по този начин или са налице ограничения, които предотвратяват такова събиране на доказателства.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Тъй като все още не е публикуван Правилник за условията за снемане на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние, не може да се даде отговор относно ограниченията по отношение на местата, където лице може да бъде разпитано чрез видеоконферентна връзка.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Тъй като все още не е публикуван Правилник за условията за снемане на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние, не може да се даде отговор на този въпрос.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Страните и други участници в производството имат право да използват своя собствен език, когато участват в изслушвания и извършват други устни процесуални действия пред съда. Ако производството не се води на езика на страната или на другите участници в производството, ще бъде осигурен устен превод на техния език на представеното по време на изслушването и на документите, използвани при изслушването за представяне на доказателства.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Страните и други участници в производството ще бъдат информирани за правото им да следят устното производство пред съда на собствения си език с помощта на устен преводач. Те могат да се откажат от правото си на устен превод, като декларират, че знаят езика, на който се води производството. В протокола се отбелязва, че са уведомени за правото си и се посочват изявленията, направени от страните и други участници. Устният превод се извършва от устни преводачи. Разноските за устен превод се поемат от съответната страна или участник.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

Тъй като все още не е публикуван Правилник за условията за снемане на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние, не може да се даде отговор на този въпрос.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Когато се произнася по разноските в производството, съдът ще разпореди на страната да възстанови само тези разноски, които са били необходими за провеждане на производството. Необходимите разноски и техният размер се определят от съда, като той разглежда внимателно всички обстоятелства, взема по-специално предвид правилата, уреждащи подготвителната процедура по време на основното изслушване, което включва писмени изявления, едно подготвително изслушване и едно основно изслушване.

Когато страна поиска събирането на доказателства, тя е задължена съгласно съдебно разпореждане да депозира предварително сумата, необходима за покриване на очакваните разноски по събирането на доказателства. Ако събирането на доказателства е предложено от двете страни или е разпоредено служебно от съда, съдът ще поиска и двете страни да внесат половината от поисканата сума. Ако съдът е разпоредил служебно събиране на доказателства, той може да разпореди сумата да бъде внесена само от едната страна.

Страна, загубила делото изцяло, трябва да покрие разноските, направени от ответната страна и нейната встъпила страна в производството. Встъпилата страна на страната, която губи делото, трябва да покрие разноските, направени в резултат на техните действия.

Ако страните са спечелили делото частично, съдът първо определя степента на доказаност на претенцията на всяка от тях, като от процента на страната с по-успешна доказаност на претенцията приспада процента на другата страна, след което установява размера на специфичните и общите разноски на по-успешната страна по делото, които са били необходими за правилното провеждане на процедурата, след което възстановява на тази страна частта от общите разноски, съответстващи на частта, оставаща след отчитане на степента на доказаност на претенциите на страните по делото. Степента на доказаност на претенциите по делото се оценява въз основа на уважените искове, като се взема предвид и уважаването на представените доказателства в подкрепа на исковете.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Свидетелите получават писмена призовка, в която се посочват името на лицето, което се призовава, часът и мястото, делото, по което се призовават, и се отбелязва, че се призовават като свидетели. С призовката свидетелите се уведомяват за последиците от неоснователното отсъствие и за правото им на възстановяване на направените разноски. Съдията уведомява свидетелите, че те могат да откажат да дадат показания по въпроси, доверени им от страната в качеството им на представител на страната или изповядани пред тях като религиозен изповедник от страната или друго лице, както и относно факти, които свидетелят е научил като адвокат, лекар или при изпълнение на друга длъжност или дейност, ако има задължение да пази поверителния характер на наученото при изпълнението на тази длъжност или дейност. Освен това свидетел може да откаже да отговори на отделни въпроси поради убедителни причини, по-специално ако с отговора на такъв въпрос, той би изложил себе си или свой кръвен роднина по права линия до каквато и да е степен, или кръвен роднина по съребрена линия до трета степен, включително своя съпруг или роднини по сватовство до втора степен — дори ако бракът е прекратен — и свой настойник/попечител или поверено на грижите му дете, осиновител или осиновено дете, на голям позор, значителни материални щети или наказателно преследване. Едноличен съдия или председател на състав информира свидетеля, че може да откаже да отговаря на зададените му въпроси.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

С цел да се провери самоличността на свидетеля, съдията иска от него да предостави своето име, фамилия, личен идентификационен номер, бащино име, професия, адрес, място на раждане, възраст и отношение със страните.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Съдът може да реши дали свидетелят да положи клетва по отношение на направените изявления или клетвата да бъде положена, преди свидетелят да бъде изслушан. Клетвата се полага устно, като се заявява следното: „Кълна се в честта си, че съм отговорил вярно на всеки въпрос, зададен от съда, и че не съм скрил никаква известна ми информация по въпроса“. Лишените от говор свидетели, които могат да четат и пишат, се заклеват, като се подписват под текста на клетвата, а лишените от слух свидетели полагат клетва с прочитане на нейния текст. Ако се изслушва свидетел, който е лишен от слух или говор и който не може да чете или пише, той полага клетва с помощта на устен преводач. Когато свидетел се изслушва повторно, той не полага отново клетва, но ще му бъде припомнена вече положената клетва. Не се изисква клетва от свидетели, които към момента на изслушването не са навършили пълнолетие или не са в състояние да разберат значението ѝ.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Тъй като все още не е публикуван Правилник за условията за снемане на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние, не може да се даде отговор на този въпрос.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Тъй като все още не е публикуван Правилник за условията за снемане на доказателства с помощта на аудио-визуални средства и технологична платформа за комуникация от разстояние, не може да се даде отговор на този въпрос.

Последна актуализация: 21/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.