Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Вследствие на изменение на Закон № 99/1963 относно Гражданския процесуален кодекс (občanský soudní řád), с последните изменения, в сила от септември 2017 г., използването на оборудване за видеоконферентна връзка в гражданските производства се урежда пряко от закона. В член 102а от Гражданския процесуален кодекс се посочва изрично, че съдът може да извършва действия чрез използване на видеоконферентна връзка по искане на една от страните или когато намери това за необходимо. Видеоконферентна връзка може да се използва по-специално, за да се даде възможност на страна или устен преводач да присъства на съдебното заседание или за изслушване на свидетел, вещо лице или страна.

Този въпрос е подробно уреден с член 10а от Насоки № 505/2001 на Министерство на правосъдието за установяване на вътрешни и административни правила за районните, окръжните и висшите съдилища.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

В закона изрично се предвижда възможността за изслушване по този начин на свидетели, вещи лица и страни по делото. Той обаче по никакъв начин не ограничава предварително категориите лица, като е възможно и други лица, например устни преводачи, да вземат участие в съдебното заседание чрез видеоконферентна връзка. Използването на видеоконферентна връзка може да бъде ограничено в зависимост от ползата от нея или по искане на една от страните.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

В текста на закона не се съдържат общи ограничения. Възможно е обаче да има ограничение, произтичащо от конкретните обстоятелства в даден случай (техническа осъществимост и др.).

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Ако председателят на съдебния състав (едноличен съдия) извършва действия чрез видеоконферентна връзка, в призовката трябва да бъдат посочени също така мястото и времето на видеоконференцията. Следователно не е изключено използването за тази цел на всякакви подходящи помещения, например местата, където се намират вещите лица или свидетелите (напр. болници, лаборатории).

Важно е обаче съдебните служители, натоварени от председателя на съдебния състав (едноличния съдия) с изпълнението на такива задачи, да проверяват самоличността на лицето, спрямо което се извършва съдебното действие. Предвижда се, че изслушването на лицето обикновено се провежда в съд, затвор или здравно заведение.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

В закона се предвижда, че при извършване на действия чрез видеоконферентна връзка винаги се прави аудиовизуален запис. Ако наред с този запис бъде изготвен и протокол, този протокол не е нужно да бъде подписан от лицето, спрямо което е извършено съдебното действие.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Ако свидетел не владее езика на производството, той има право да ползва устен преводач съгласно член 37, параграф 4 от Конституционен закон № 2/1993 — Хартата на основните права и свободи (Listina základních práv a svobod). Съгласно член 18, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс съдът трябва да назначи устен преводач за всяка страна, чийто майчин език не е чешки, когато в хода на производството възникне необходимост от това.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Съгласно член 18, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс съдът е длъжен да предостави на страните еднакви възможности да упражняват правата си и да назначи устен преводач за всяка страна, чийто майчин език не е чешки, когато в хода на производството възникне необходимост от това.

Може да се предвиди участието на устен преводач чрез използване на оборудване за видеоконферентна връзка. Следователно не е необходимо устният преводач да присъства физически на същото място, където се намира изслушваното лице.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

При призоваването на дадено лице съдът действа в съответствие с член 51 от Гражданския процесуален кодекс. Освен ако в закона или в специална правна норма са предвидени други изисквания във връзка с призоваването, призовката трябва да съдържа следната информация: наименованието на делото, по което се призовава лицето, целта, мястото и началния час на съдебното производство, причината за призоваване, в каква процесуална роля се призовава лицето, задълженията на призованото лице и, ако е необходимо, очакваната продължителност на съдебното действие. Когато в съдебното заседание се използва оборудване за видеоконферентна връзка, призованото лице се уведомява за времето и мястото, където трябва да се яви.

Призовки могат да се връчват на хартиен носител или по електронен път, а в спешни случаи — по телефон или факс.

Ако изслушването на свидетел или вещо лице трябва да се проведе чрез видеоконферентна връзка и лицето, което предстои да бъде изслушано, трябва да се яви в района на действие на друг съд, за призоваването отговаря този друг съд; молещият съд отправя молба до другия съд за изпълнението на това действие. Съгласно член 115, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс призовката трябва да бъде връчена на страните по такъв начин, че те да разполагат с достатъчно време да се подготвят — обикновено най-малко 10 дни преди датата на изслушването, освен ако е проведено предварително изслушване.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Използването на видеоконферентна връзка е свързано с разходи за предаване на данни. Тези разходи следва да бъдат покрити от молещия съд, който е организирал видеоконферентната връзка.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съгласно член 126, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс всяко физическо лице, което не е страна в производството, е длъжно да се яви в съда, когато бъде призовано, и да даде показания като свидетел. Свидетелят може да откаже да даде показания само ако това ще изложи него самия или негови близки на риск от наказателно преследване. Преди началото на изслушването свидетелите винаги се информират за значението на техните показания, за правата и задълженията им и за наказателните последици при лъжесвидетелство.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съгласно член 126, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс в началото на изслушването съдът трябва да провери самоличността на свидетеля. Обикновено това се прави, като от свидетеля се изисква да представи лична карта или паспорт.

Когато изслушването се извършва чрез оборудване за видеоконферентна връзка, съдебен служител, натоварен от председателя на съдебния състав (едноличен съдия) с извършването на това съдебно действие, трябва да провери самоличността на лицето, което ще бъде изслушвано чрез оборудване за видеоконферентна връзка. Със съгласието на председателя на съдебния състав (едноличен съдия) лицето, проверяващо самоличността в помещенията, където се намира разпитваното лице, може да бъде и служител на съда или на затвор или заведение за принудително задържане, където се настаняват задържани лица, при условие че това лице е натоварено с изпълнението на тази задача.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Съгласно член 104, параграф 2 от Закон № 91/2012 относно международното частно право свидетелите, вещите лица и страните може — ако това бъде поискано от орган на друга държава — да бъдат изслушани под клетва. За свидетели и страни по делото текстът на клетвата гласи: „Кълна се в честта си, че ще отговоря на всеки зададен от съда въпрос подробно и вярно и че няма да премълча нищо“. За вещо лице текстът на клетвата гласи: „Кълна се в честта си, че становището, което ще дам, съответства изцяло на професионалните ми познания и убеждения“. Ако клетвата се полага след даването на показания, текстът ѝ се изменя съответно.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

При подготовката на видеоконферентната връзка се договарят конкретни мерки, които се основават на нуждите на молещия и замоления съд.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

При подготовката на видеоконферентната връзка се договарят конкретни мерки, които се основават на нуждите на молещия и замоления съд.

Последна актуализация: 19/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.