Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, възможно е и в двата случая. Съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 събирането на доказателства чрез видеоконферентна връзка се извършва в съответствие с националното право на замоления съд (в Гърция — Президентски указ 142/2013 и член 393, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс), като се има предвид, че съгласно член 12, параграф 3 молещият съд може да поиска искането да бъде изпълнено в съответствие със специална процедура, предвидена в неговото национално право, и че замоленият съд изпълнява искането в съответствие със специалната процедура, освен ако това е несъвместимо с неговото национално право или ако той не е в състояние да го изпълни поради значителни практически трудности.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения. Всички участници в производството могат да бъдат изслушвани чрез видеоконферентна връзка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Няма ограничения, освен в случаите, в които се прави запис на провежданата видеоконферентна връзка, включващ изображения (член 2, параграф 3 от Президентски указ 142/2013).

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Изслушването може да се осъществи в подходящо пригодена съдебна зала или помещение в съда, което е одобрено с решение на председателя на съда и за което е съобщено на министъра на правосъдието или в канцеларията на консулска служба на Гърция в чужбина.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Разрешено е изслушванията чрез видеоконферентна връзка да се записват, като е налично оборудване за запис със звук, но без изображения; протоколът от видеоконферентната връзка се съхранява от секретаря на съда или секретаря на консулската служба на Гърция в чужбина.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

а) Производствата се провеждат на гръцки език, а когато е необходимо присъства устен преводач; б) производствата се провеждат на езика на молещия съд, като се осигурява симултанен превод на гръцки език от устен преводач.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Когато свидетел, страна или вещо лице, за което е подадено предложение да бъде изслушано и което ще свидетелства чрез видеконферентна връзка, не говори гръцки език, всяка страна организира намирането и заплащането на устен преводач. Устните преводачи трябва да се намират в същото помещение, в което се намира съдията, провеждащ процедурата за видеоконферентна връзка, или ръководителят на консулската служба на Гърция в чужбина.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

И в двата случая подробностите относно начина на провеждане на изслушването се определят чрез споразумение между съдиите на молещия съд и на замоления съд, като се използва всяко подходящо средство за комуникация, например телефон, ел. поща или факс.

Комуникацията по конкретни въпроси, свързани с планирането и осъществяването на видеоконферентната връзка, се извършва от служителите на компетентния съд, като също така се използва всяко подходящо средство под надзора на посочените по-горе съдии.

В съответствие с посоченото по-горе споразумение между съдиите съдията на замоления съд уведомява лицето, което трябва да се бъде изслушано, за часа и мястото на изслушването в съответствие с разпоредбите на законодателството по мястото на изпълнение и с достатъчно предизвестие, за да е възможно провеждането на изслушването.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Когато свидетел, страна или вещо лице, за което е подадено предложение да бъде изслушано и което ще свидетелства чрез видеконферентна връзка, не говори гръцки език, всяка страна организира намирането и заплащането на устен преводач. Страната заплаща хонорара директно на устния преводач.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Лицето се уведомява от компетентния съдия на замоления съд.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдията, който провежда изслушването, проверява самоличността на лицето, което ще бъде изслушано. За установяването на самоличността на лице, явило се на друго място, съдията разчита на подкрепата на секретаря или на лице, което е упълномощено от консула, на другото място.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Съдията, който провежда изслушването, пита разпитвания свидетел, вещо лице и др. за предпочитание дали да положи религиозна или гражданска клетва. Същото важи за устните преводачи преди изпълнението на задълженията им в производството.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Преди и по време на видеконферентната връзка се предприемат подходящите мерки за присъствието на съответните служители на съда.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Няма.

Последна актуализация: 19/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.