Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В Закон CXXX от 2016 г. относно Гражданския процесуален кодекс (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, на унгарски език) („Граждански процесуален кодекс“) е предвидена възможност съдът, по предложение на някоя от страните или по своя инициатива, да разпореди да бъде проведен разпит на страна по делото, други участници в съдебното производство, свидетел или вещо лице чрез електронна съобщителна мрежа и да извърши проверка, при условие че собственикът на вещта, подлежаща на проверка, не възразява. Разпореждане за провеждане на разпит чрез електронна съобщителна мрежа може да бъде издадено, ако е целесъобразно, например за ускоряване на производството или когато разпитът на мястото, където се разглежда делото, би било трудно за организиране или неоправдано скъпо, или ако това се налага с оглед защитата на свидетел.

Разпоредбите за провеждането на разпит чрез електронна съобщителна мрежа се съдържат в глава XLVII от Гражданския процесуален кодекс и в Указ № 19/2017 от 21 декември 2017 г. на министъра на правосъдието относно използването на електронни съобщителни мрежи при изслушвания и разпити в граждански производства (A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, на унгарски език) („Указ № 19/2017 на министъра на правосъдието“).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения по отношение на лицата, които могат да бъдат разпитвани чрез видеоконференция. Този метод може да се използва за разпит на страните и на други участници в съдебното производство, свидетели, вещи лица и собственици на вещи, подлежащи на проверка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Изслушване, разпит или проверка с използването на електронна съобщителна мрежа може да се прилага при разпит на страните и другите участници в съдебното производство, на свидетели и вещи лица или при извършване на проверка.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Разпити чрез електронна съобщителна мрежа могат да се провеждат в сградата на съда или на друг орган, в отделни помещения, предназначени за тази цел, при положение че са изпълнени необходимите условия за функционирането на електронната съобщителна мрежа.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Съгласно Гражданския процесуален кодекс съдът може да разпореди на етапа на съдебното производство — по искане на някоя от страните или по своя инициатива — протоколите от изслушванията, разпитите или проверките, извършени чрез електронна съобщителна мрежа, да се изготвят с непрекъснато и едновременно използване на видео- и звукозаписи, ако са изпълнени техническите условия за това.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В случай на искания, подадени съгласно членове 12—14 от Регламент (ЕС) 2020/1783, трябва да се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс в съответствие с член 12, параграф 2. Съгласно Гражданския процесуален кодекс съдебните производства се провеждат на унгарски език, но никой не може да бъде поставян в неизгодно положение поради незнание на унгарски език. В хода на съдебното производство всяко лице има право да говори на майчиния си език или на своя регионален или малцинствен език, когато това е предвидено в международни конвенции. Когато е необходимо, съдът е длъжен да ползва услугите на устен преводач. Освен това съгласно член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783 молещият съд може да поиска искането да бъде изпълнено в съответствие със специална процедура, предвидена в неговото национално право. Замоленият съд изпълнява искането в съответствие със специалната процедура, освен ако това е несъвместимо с неговото национално право или ако той не е в състояние да го изпълни поради значителни практически трудности. Ако замоленият съд не спази искането за изпълнение в съответствие със специална процедура поради някоя от тези причини, той информира молещия съд.

В случай на искания по членове 19—21 директното събиране на доказателства се изпълнява в съответствие с правото на държавата членка на молещия съд съгласно член 19, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2020/1783.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В случай на искания по членове 12—14 съдът е длъжен да ползва услугите на устен преводач, ако това е необходимо, за да се осигури възможност за ползване на майчиния език на страната или на регионален, или малцинствен език.

В Гражданския процесуален кодекс не се съдържат конкретни разпоредби за това къде точно трябва да се намира преводачът в случай на провеждане на разпит чрез електронна съобщителна мрежа. В него обаче се посочва, че в помещенията, предназначени за провеждане на такива разпити, трябва да присъстват устни преводачи. Съгласно Указ 19/2017 на министъра на правосъдието преводачът трябва да се вижда на предадения запис.

В случай на искания по членове 19—21 при искане от страна на молещия съд се предоставя помощ за намиране на устен преводач в съответствие с член 20, параграф 2.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

Разпореждането за провеждане на разпит чрез електронна съобщителна мрежа се връчва на призованите лица заедно с призовката за явяване на изслушване, разпит или проверка. Разпореждането за провеждане на разпит чрез електронна съобщителна мрежа се изпраща от съда незабавно до съдебен или друг орган, осигуряващ специалните средства за провеждане на разпит чрез електронна съобщителна мрежа.

В Гражданския процесуален кодекс не се съдържат специални разпоредби относно призоваването за разпит чрез електронна съобщителна мрежа. Призовка за явяване на изслушване трябва да бъде изпратена така, че да има време разписката, потвърждаваща, че е била връчена в съответствие със закона, да се върне обратно в съда преди изслушването.

Първото изслушване трябва да бъде насрочено така, че да се осигури достатъчно време за връчване на призовки на страните — по правило най-малко петнадесет дни преди датата на изслушването. Съдът може да съкрати този срок в спешни случаи.

В случай на искания, подадени съгласно членове 19—21, трябва да се прилагат разпоредбите на член 19, параграфи 4 и 8.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разноските са различни и трябва да бъдат платени (чрез депозит или аванс) от молещия съд, ако замоленият съд поиска това. Задължението на страните да понасят тези такси или разноски се урежда от правото на държавата членка на молещия съд.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 молещият съд трябва да уведоми съответното лице, че разпитът се осъществява на доброволна основа. Съгласно раздел 80, параграф 6, буква a), подточка aa) от Закон XXVIII от 2017 г. за международното частно право (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény, на унгарски език), унгарският съд, участващ в организирането на видеоконференцията, също трябва да уведоми свидетеля, който ще бъде разпитан, че участието му е доброволно.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Самоличността на лицето, което ще бъде разпитано чрез електронна съобщителна мрежа, се проверява въз основа на:

  • предоставената от въпросното лице информация за удостоверяване на неговата самоличност и адрес; и
  • представяне на официален документ за самоличност или документ за пребиваване на лицето чрез технически средства, определени от закона.

Ако съдът е разпоредил данните на свидетеля да бъдат разглеждани като поверителни, при представяне на официалния му документ за самоличност или документ за пребиваване чрез техническите средства, посочени в закона, трябва да се гарантира, че тези данни могат да бъдат видени само от председателя на съда или от секретаря, ако разпитът или проверката се осъществява от секретар.

Съдът използва електронни средства или извършва директно търсене в бази данни, и за да потвърди дали:

  • информацията, предоставена от лицето, което ще бъде разпитано, за удостоверяване на неговата самоличност и адрес, отговаря на сведенията в регистрите; и
  • официалният документ и документът за пребиваване, представени от лицето, което ще бъде разпитано, като доказателство за неговата самоличност, отговарят на сведенията в регистрите и са валидни.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В Гражданския процесуален кодекс не е предвидено полагането на клетва в съдебни производства.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В Гражданския процесуален кодекс обаче е предвидено присъствието на лице, отговарящо за осигуряване на функционирането и експлоатацията на необходимото техническо оборудване за провеждане на разпити чрез електронна съобщителна мрежа, в предназначеното за тази цел помещение.

Операторът трябва да гарантира, че техническото оборудване за провеждане на разпита функционира напълно, преди началото на разпита. Ако има пречка за нормалната работа на оборудването, операторът незабавно съобщава за проблема на съдията, присъстващ на мястото, където се разглежда делото, и предприема мерки за отстраняване на проблема. След това проблемът и предприетите мерки се докладват писмено на прекия ръководител на оператора. Провеждането на разпит чрез електронна съобщителна мрежа не може да започне или да продължи, докато проблемът не бъде разрешен. Процесуалното действие, което е в ход при възникване на проблема или на неизправността в техническото оборудване, използвано за провеждане на разпит чрез електронна съобщителна мрежа, трябва да бъде извършено повторно, ако е необходимо.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

По принцип не се изисква допълнителна информация.

Последна актуализация: 25/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.