Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Съдията взема решение относно използването на видеоконферентна връзка от представителите на втората държава своевременно, като преди осъществяването на видеоконферентната връзка се свързва лично със заявителя.

Съдията решава всички въпроси в съответствие със Закона за гражданското производство (Civilprocesa likums).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Могат да бъдат разпитвани както свидетели, така и вещи лица.

В член 108 от Закона за гражданското производство се предвижда, че свидетел може да бъде разпитван и чрез използването на видеоконферентна връзка на мястото, на което се намира свидетелят или на специално оборудвано за целта място.

В член 122 от Закона за гражданското производство се предвижда, че вещо лице може да бъде разпитвано и чрез използването на видеоконферентна връзка на мястото, на което се намира вещото лице или на специално оборудвано за целта място.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Решението по този въпрос се взема от съда.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

В Закона за гражданското производство се определя, че съдебната видеоконференция може да се осъществи чрез използването на видеоконферентна връзка на мястото, на което се намира въпросното лице или на специално оборудвано за целта място.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

В съответствие с член 61 от Закона за гражданското производство съдебното заседание се записва изцяло с технически средства. Полученият чрез звукозапис или друго техническо средство материал се включва в преписката по делото и се съхранява с него или се въвежда и съхранява в информационната система на съда.

Що се отнася до правото на страните в производството да записват съдебни заседания, член 152, параграф 3 от Закона за гражданското производство гласи, че съдебното производство може да се записва в писмен вид или по друг начин, при условие че не се нарушава провеждането на заседанието. Използването по време на изслушването в съда на снимка, филм или видео се допуска единствено с разрешението на съда. Преди да се произнесе по този въпрос, съдът изслушва становището на страните в производството.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

а) Съгласно член 12, параграф 2 от Регламента относно събирането на доказателства, молещият съд изпълнява искането в съответствие с националното си законодателство. Съгласно член 13, параграф 1 от Закона за гражданското производство, производствата в Латвия се водят на официалния език.

б) Когато доказателствата се събират директно съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства, съдебното заседание също се провежда на официалния език, тъй като съгласно член 689, параграф 4 от Закона за гражданското производство съдът, който участва в изпълнението на искане от чужда държава за пряко събиране на доказателства, е този, в чиято юрисдикция се намира източникът на доказателствата, които трябва да бъдат събрани.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Член 691 от Закона за гражданското производство Изпълнение на искане на чужда държава за събиране на доказателства в присъствието или с участието на страни или представители на компетентния съд на чуждата държава

1) Съдът, който изпълнява искането на чужда държава за събиране на доказателства по член 13 или 14 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета, уведомява представителите на компетентния съд на чуждата държава или страните, или техни представители за времето и мястото на събиране на доказателствата и условията за участие.

2) Съдът установява дали представителите на компетентния съд на чуждата държава, или страните, или техните представители имат нужда от преводач.

3) Ако посочените в параграф 1 от настоящия член лица не разбират официалния език и няма големи практически затруднения, по искане на представителите на компетентния съд на чуждата държава или на страните, или техни представители в събирането на доказателства взема участие и устен преводач.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

И при двата сценария искането за правна помощ се подава своевременно, за предпочитане най-малко 60 дни преди планираната видеоконферентна връзка.

Преди планираната видеоконферентна връзка трябва да бъде предвидено време за осъществяване на пробна връзка.

В искането за видеконферентна връзка се посочват техническите параметри.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Член 694 от Закона за гражданското производство. Разходи за изпълнението на искане от чужда държава за събиране на доказателства

1) В случаите, предвидени в член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета, съдът може да поиска от компетентния съд на чужда държава да плати аванс за възнагражденията на вещи лица до изпълнение на искането на чуждата държава за събиране на доказателства.

2) В случаите, предвидени в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета, съдът може да поиска от компетентния съд на чужда държава да покрие посочените по-долу след изпълнение на искането на чуждата държава за събиране на доказателства:

1) възнагражденията за вещи лица и устни преводачи;

2) разходите, направени при изпълнение на искането на чуждата държава за събиране на доказателства по искане на компетентния орган на чуждата държава в съответствие с процедурите на чуждата държава;

3) разходите, направени при изпълнение на искането на чуждата държава за събиране на доказателства по искане на компетентния орган на чуждата държава с помощта на технически средства.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Чуждата държава подготвя съответната информация за въпросното лице.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът проверява самоличността на лицето съгласно разпоредбите на Закона за гражданското производство.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Такава процедура не е предвидена в Закона за гражданското производство. Компетентният орган на чуждата държава обаче може да поиска от съда да се произнесе по въпроса за клетвата.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Преди датата на видеоконферентната връзка и преди осъществяването на пробна връзка участващите страни обменят информация за техническите параметри и данни за лицата за контакт (лицето, намиращо се в съда и лицето в институцията, предоставяща техническата помощ).

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Изискват се техническа информация и данни за техническите спецификации.

Последна актуализация: 13/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.