Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, и двете процедури са възможни. По-голямата част от исканията, изпратени до Люксембург, включват разпит на свидетел от съд на молещата държава членка чрез видеоконферентна връзка.

Няма специални разпоредби относно видеоконферентните връзки, така че се прилагат членовете от новия Граждански процесуален кодекс, свързани със изслушването на свидетели, личните проверки от съдията и личното явяване на страните. Понастоящем няма съдебна практика относно видеоконферентните връзки.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Видеоконференциите могат да се използват за изслушване на свидетели, а в някои случаи и на страните и вещите лица в съда. Към днешна дата обаче единствените получени искания са за изслушване на свидетели.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Единственото ограничение е, че изслушването на свидетели трябва да се извършва на доброволна основа. Ако свидетел откаже да бъде изслушан, люксембургските органи не разполагат със средства да го задължат да го направи.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Трябва да са доказателства, които могат да бъдат събрани в помещенията на съдилищата с необходимото техническо оборудване.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Ако молещата държава желае да запише видеоконферентната връзка, тя трябва да получи изричното съгласие на свидетеля, разпитан в Люксембург. Люксембург, в качеството си на замолената държава, не записва видеоконферентната връзка.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

а) френски, немски

б) всички езици

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Съдът в Люксембург, в качеството си на замолена държава, е компетентен да осигури устен преводач, когато това е необходимо, за да общува ефективно с органите на молещата държава или с лицето, което трябва да бъде изслушано. Устният преводач трябва да присъства в съда, провеждащ събирането на доказателства.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

Люксембургските органи, и по-специално съдът, компетентен да събира доказателства, осъществяват връзка с органите на молещата държава, за да уредят дата и час на видеоконференцията. Призовката се връчва най-малко 15 дни преди съдебното заседание. Люксембургските органи отговарят за призоваването на участниците.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Използването на видеоконферентна връзка и разноските на свидетеля се поемат от люксембургската държава. Разходите за устен превод се поемат от молещата държава.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Лицето ще бъде уведомено в призовката и от съдията или секретаря преди видеоконференцията.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът в Люксембург, в качеството си на замолена държава, извършва проверка на самоличността, като проверява документите за самоличност в началото на съдебното заседание.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Свидетелите трябва да се закълнат, че ще кажат истината. Те биват информирани, че рискуват да им бъде наложена глоба или лишаване от свобода, ако извършат лъжесвидетелстване.

Клетвата се полага в молещия съд.

Що се отнася до член 19, молещата държава прилага свои собствени условия. Съдията, присъстващ на видеоконференцията в Люксембург, в качеството си на замолена държава, се намесва само в случай на проблем.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

В деня и часа, определени за видеоконферентна връзка, присъстват съдия, секретар по вписванията, техник и, ако е необходимо, устен преводач.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

За да се пристъпи към видеоконферентна връзка, трябва да бъдат изяснени редица технически въпроси. Успехът на изслушването чрез видеоконферентна връзка зависи от предварителната подготовка и ефективното сътрудничество между звената за контакт.

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.