Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Показанията на лицата, изслушани чрез видеоконферентна връзка, могат да бъдат снети директно от съда на молещата държава членка въз основа на искания, отправени съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства. Съгласно член 19, параграф 4 от Регламента относно събирането на доказателства компетентният орган може да определи малтийски съд, който да участва в събирането на доказателства. В такива случаи малтийският съд може да назначи съдебен помощник за тази цел съгласно член 97A, параграф 3 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта).

В случай на искания, отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства, замоленият съд може по своя преценка да разреши събирането на доказателства да се извърши чрез видеоконферентна връзка при спазване на всички условия и указания, които смята за необходими. Това е уредено в член 622Б, параграф 2 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта). По отношение на тази разпоредба замоленият съд може също така, когато е целесъобразно, да разпореди събирането на доказателства чрез видеоконферентна връзка да се извършва с участието на молещия съд.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма наложени такива ограничения. Свидетели, вещи лица и страни могат да бъдат разпитвани чрез видеоконферентна връзка, освен ако това не противоречи на основните принципи на националното право. Прилагат се едни и същи правила относно компетентността на свидетелите, независимо дали свидетелят се разпитва лично или чрез видеоконферентна връзка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Няма наложени такива ограничения, при условие че искането за събиране на доказателства не противоречи на основните принципи на националното право.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Съгласно член 622Б, параграф 2 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта) замоленият съд има право по своя преценка да определи мястото, на което да се проведе разпитът чрез видеоконференция. На практика видеоконференцията често се организира в сградата на съда.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Да, разрешен е аудио- или видеозапис на всяко доказателство, като се използва съществуващата система за запис в съдилищата, по смисъла на член 622Б, параграф 1 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта).

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В случай на искания, отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства, разпитът се провежда на малтийски език или на английски език, в зависимост от случая, съгласно член 2 от Закона за съдебното производство (Използване на английски език) (глава 189 от Законите на Малта). Ако лицето, което дава показания, не разбира нито малтийски, нито английски език, замоленият съд може да назначи устен преводач.

В случай на искания, отправени съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства, езикът на изслушването зависи от това дали доказателствата се събират с участието на малтийски съд или на назначен съдебен помощник (вж. въпрос 1).

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В случай на искания, отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства, устните преводачи се назначават от замоления съд в съответствие с член 596 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта). Устните преводачи се назначават при предварително заплащане на разноските от страната, която представя свидетеля. Устните преводачи трябва да се намират на мястото, определено от замоления съд за провеждане на изслушването (вж. въпрос 4).

В случай на искания, отправени съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства, молещият съд назначава преводачи и взема решение къде следва да се намират.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

В случай на искания, отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства, лицето, което ще бъде разпитвано, се призовава да се яви с призовка, в която са посочени времето и мястото за провеждане на разпита. Призовката следва да бъде издадена най-малко един месец преди изслушването, за да има достатъчно време за връчването ѝ на лицето, което ще бъде разпитвано.

В случай на искания, отправени съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства, лицето, което ще бъде разпитвано, може да бъде уведомено директно от молещия съд за времето и мястото на изслушването. Алтернативно лицето, което ще бъде разпитвано, се уведомява за времето и мястото на изслушването от компетентния орган по електронна поща или по телефона. За тази цел замоленият съд следва да предостави необходимата информация за връзка с лицето, което ще бъде разпитвано.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Използването на видеоконферентна връзка е безплатно.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В такива случаи молещият съд, съгласно член 19, параграф 2 от Регламента относно събирането на доказателства, преди да подаде своето искане за директно събиране на доказателства, гарантира че събирането на доказателства се изпълнява на доброволна основа.

Когато молещият съд не може да предостави информация за връзка с лицето, което ще бъде разпитвано (както е посочено във въпрос 8), това обикновено се приема като индикация, че изискването по член 19, параграф 2 от Регламента относно събирането на доказателства не е спазено, освен ако не могат да бъдат установени други средства за проверка на спазването на тази разпоредба чрез взаимно сътрудничество между молещия и замоления съд или компетентните органи.

Освен това, когато малтийски съд или съдебен помощник е назначен да участва в изслушването съгласно член 19, параграф 4 от Регламента относно събирането на доказателства, съдът или съдебният помощник, в зависимост от случая, може директно да информира лицето, което трябва да бъде разпитвано, че събирането на доказателства се изпълнява на доброволна основа.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Когато е отправено искане съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства, замоленият съд установява самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано, и я проверява, ако е необходимо, като сверява данните от личната карта или паспорта на това лице. В практиката често се случва първият въпрос, който се задава на свидетеля, да бъде да посочи името си под клетва.

Когато е отправено искане съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства, молещият съд проверява самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Като общо правило съгласно националното законодателство полагането на клетва преди даването на показания се урежда от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта). Свидетел от римокатолическото вероизповедание полага клетва според обичая на лицата, принадлежащи към това вероизповедание, а свидетел, който не е от това вероизповедание, полага клетва по начин, който смята за най-обвързващ за съвестта си. Свидетелят се заклева да каже истината, цялата истина и нищо друго освен истината.

Въпреки това няма национални изисквания за полагане на клетви, приложими в случаите на директно събиране на доказателства съгласно членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства. Клетвата се полага пред молещия съд в съответствие със законодателството на държавата членка на молещия съд.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Посоченото по-долу е съответното лице за контакт:

Nathalie Cutajar, Старши деловодител

За контакти +356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Преди датата на заседанието от молещия съд се изисква следното:

а) часови пояс;

б) дата и час за тестване на техниката;

в) фиксиран IP адрес;

г) координатите на неговото техническо лице за контакт.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.