Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В нидерландското гражданско процесуално право не са предвидени общи разпоредби по този въпрос. Използването на видеоконферентна връзка обаче не се изключва и следователно в такива случаи се допуска от закона.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Ако съгласно гражданското процесуално право дадено лице може да бъде разпитано, по принцип няма пречка това да стане и чрез видеоконферентна връзка. В гражданското процесуално право не са предвидени специфични разпоредби по този въпрос.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Не са предвидени специфични ограничения. Прилагат се националните правила в областта на гражданското производство.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Не са предвидени специфични правила относно разпита чрез видеоконферентна връзка. Прилагат се националните правила в областта на гражданското производство. По принцип лицата трябва да бъдат разпитани в съда. Изключение може да се направи за болен свидетел или за свидетел, който е възпрепятстван да се яви в съда по друга причина (член 175 от Гражданския процесуален кодекс (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Разпитът на свидетел от нидерландски съд чрез видеоконферентна връзка се смята за равностоен предаване на живо на редовно изслушване. По закон за изслушване, проведено от съдия, се изготвя съдебен протокол. Същите правила важат и за изслушванията чрез видеоконферентна връзка и следователно за тях също трябва да бъде съставен съдебен протокол. Законът не забранява в допълнение към съдебния протокол да се направи видео- или аудиозапис, но този запис няма стойност на съдебен протокол.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Ако замоленият съд се намира в Нидерландия, изслушванията се провеждат на нидерландски език. В този случай не се прилагат специални правила. Нидерландското законодателство по прилагане позволява даден компетентен орган да налага такива условия за директно събиране на доказателства, каквито той смята за полезни или необходими по причини, свързани с надлежното провеждане на съдебния процес.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Нидерландското гражданско процесуално право не предвижда специални разпоредби относно устните преводачи. В Нидерландия страните по граждански дела по принцип трябва сами да си осигурят устни преводачи.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

Съгласно нидерландското законодателство по прилагане замоленият съд може да определи коя от страните е отговорна за призоваването във връзка с искане за събиране на доказателства.

Призовките, които не се връчват от някоя от страните, се изпращат от секретаря на замоления съд. В съответствие с нидерландското гражданско процесуално право свидетелите трябва да бъдат призовани най-малко 1 седмица (а съгласно бъдещия закон най-малко 10 дни) преди изслушването.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Разходите за специалната форма и за съобщителната техника не се поемат от страните. В съответствие с нидерландското законодателство тези разходи не могат да бъдат разпределяни. Те се поемат от държавата, която може да поиска възстановяване в съответствие с разпоредбите на член 18, параграф 2 и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1206/2001.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1206/2001, когато директното събиране на доказателства изисква изслушване на лице, молещият съд съобщава на лицето, че процедурата се осъществява на доброволна основа. Не се прилагат допълнителни изисквания.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В съответствие с нидерландското гражданско процесуално право самоличността се проверява от съдията (член 177 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдията иска от свидетелите да посочат своето фамилно и собствено име, възраст, професия и място на пребиваване. Освен това той задава и въпроси за евентуална връзка със страните (родство по произход или по сватовство, трудово правоотношение).

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В съответствие с нидерландското гражданско процесуално право клетвата или тържественото обещание се полага пред съдията преди разпита. Свидетелят заявява, че ще каже истината и само истината. Свидетели, които умишлено не казват истината, извършват лъжесвидетелство. Директното събиране на доказателства се извършва в съответствие със законодателството на молещата държава.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Международно искане за правна помощ, при което се използва видеоконферентна връзка, се организира със съдействието на служителите по поддръжката на ИКТ на съответния съд (SPIRIT). Те осъществяват техническата и логистичната подготовка.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Тази информация може да бъде поискана от компетентния орган.

Последна актуализация: 15/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.