Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

В Полша е възможно да се събират доказателства чрез видеоконферентна връзка както въз основа на членове 12—14 и членове 19—21 от Регламент (ЕО) № 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст). Видеоконферентната връзка се урежда от Гражданския процесуален кодекс (наричан по-долу: „ГПК“) по-конкретно в член 151, параграф 2 и член 235, параграф 2 от ГПК и от Наредбата на министъра на правосъдието от 24 февруари 2010 г. относно техническата апаратура и средствата, които позволяват събирането на доказателства от разстояние в граждански производства.

Конкретни правила за провеждане на дистанционни заседания, включително събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка, са предвидени в член 15zzs[1] от Закона от 2 март 2020 г. относно специалните мерки за превенция и борба с COVID-19, други заразни болести и свързаните с тях извънредни ситуации. Тези правила се прилагат за срока на наличие на епидемична заплаха или на епидемия, обявени във връзка с COVID-19, и в рамките на една година от отмяната на последното от двете. Тъй като наличието на заплаха от епидемия в момента все още е в сила на територията на Република Полша до 31 март 2023 г. и е възможно да бъде удължено допълнително, се предвижда тези специални правила да се прилагат поне до 31 март 2024 г.

В рамките на срока, посочен в предходното изречение, провеждането на открити съдебни заседания чрез видеоконферентна връзка е правило, което може да бъде отменено само ако е необходимо делото да се гледа присъствено или в открито съдебно заседание и провеждането на заседания в сградата на съда не застрашава неоправдано здравето на лицата, които участват в тях.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Полското право не налага подобни ограничения: вещи лица, страни по делото и свидетели може да бъдат разпитвани чрез видеоконферентна връзка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Съгласно полското право не се предвиждат конкретни правила относно ограниченията на вида доказателства, които могат да бъдат събрани чрез видеоконферентна връзка, а само се изисква естеството на доказателството да не изключва такава възможност (член 235, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс). Всъщност на практика събирането на определени доказателства чрез видеоконферентна връзка (напр. доказателства за визуална проверка) може да се окаже невъзможно или значително затруднено. Окончателната преценка е предоставена на съда.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Ако съдебното заседание се провежда чрез видеоконферентна връзка, разпитваното лице и другите страни в производството, които не са в съдебната зала, трябва да присъстват в помещенията на друг съд или, ако са лишени от свобода, в затвора или ареста в досъдебното производство. Когато в производството участва лице, което е лишено от свобода, заедно с него участват и представител на администрацията на затвора или на ареста в досъдебното производство, представител на лицето, ако има такъв, и устен преводач, ако има такъв.

По изключение, при наличие на епидемична заплаха от COVID-19 или на епидемия, и в рамките на една година след отмяната на последното от двете (вж. точка 1 по-горе), участниците във видеоконференцията не са задължени да се намират в сградата на съда. Достатъчно е участникът в заседанието да разполага с технически средства, за да присъства на заседанието от разстояние извън сградата на съда. В противен случай участникът следва най-малко 5 дни преди насрочената дата на заседанието да подаде заявка за участие в дистанционно заседание в сградата на съда. Съдът забранява звукозаписа, ако заседанието или част от него се провежда при закрити врата или ако срещу записа е направено възражение по съображения за надлежно провеждане на съдебния процес (член 9[1] от Гражданския процесуален кодекс).

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

По правило протоколът от заседанието се изготвя с помощта на звукозаписна техника или оборудване за запис на изображения и звук. В този случай заседанието чрез видеоконферентна връзка също се записва служебно от съда. Въпреки това, когато протоколът от заседанието е изготвен само в писмена форма (напр. при липса на подходящи съоръжения в съдебната зала), процесуалните действия, извършени на заседанието, включително тези, извършени чрез видеоконферентна връзка, не се записват, а се описват в протокола. В този случай обаче е възможно страна да запише хода на заседанието с помощта на звукозаписно устройство (например мобилен телефон с функция диктофон). Съгласието на съда не е необходимо, страната е задължена само да уведоми съда за намерението си да запише звука.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

a) В случай на индивидуално интервю по членове 12—14 правилото е, че интервюто се провежда на полски език. Съгласно полското право не се предвижда възможност за провеждане на заседания пред полски съд на език, различен от полски.

б) В случай на директно събиране на доказателства съгласно членове 19—21 молещият съд определя езика, на който се провежда изслушването. Въпреки това, в съответствие с член 19, параграф 4 от Регламент 2020/1784, полският централен орган може да наложи условието изслушването да се проведе на полски език или да бъде осигурен превод на полски език. Това се отнася по-специално за хипотезата, посочена в член 19, параграф 4 и параграф 2 от Регламента, т.е. когато полски съд участва в директно събиране на доказателства.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В случай на изслушване в съответствие с членове 12—14 устният преводач се осигурява от полския съд като замолен съд. В правилата не се съдържа уточнение къде трябва да се намира устният преводач, освен когато лицето, което се нуждае от устен преводач, е лишено от свобода (вж. точка 4 по-горе).

Когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента, молещият съд осигурява устен преводач. Молещият съд също така решава къде да бъде устният преводач по време на изслушването. Съгласно член 19, параграф 4 от Регламент 2020/1784 полският централен орган може да наложи условието устният преводач да се намира на определено място.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

a) В случай на устно изслушване в съответствие с членове 12—14 полският съд, като замолен съд, уведомява лицето, което трябва да бъде изслушано, за датата и мястото на изслушването чрез връчване на призовката в съответствие с полското законодателство (по-специално членове 131—138 от Гражданския процесуален кодекс), на практика най-често с препоръчана поща. Уведомлението следва да бъде изпратено не по-късно от 7 дни преди насрочената дата на заседанието. По изключение този срок може да бъде съкратен до 3 дни (член 149 от Гражданския процесуален кодекс). На практика това означава, че датата на заседанието трябва да бъде определена приблизително един месец предварително. Съдът може да уведоми лицето и по друг начин, който прецени за най-подходящ (например по телефон или електронна поща), ако счете това за необходимо, за да се ускори разглеждането на делото. За да се смята призовката за пораждаща действие, трябва да е сигурно, че тя е била доведена до знанието на адресата (член 149[1] от Гражданския процесуален кодекс). Ако това условие е изпълнено, насрочването на съдебното заседание може да бъде извършено в много по-кратък срок, дори няколко дни предварително.

б) В случай на директно събиране на доказателства съгласно членове 19—21 задължението за уведомяване за датата и мястото на изслушването е на молещия съд, който прилага националното си право. В случай че организирането на изслушването изисква сътрудничество с полски съд (напр. за осигуряване на участието на съда в изслушването или дори за осигуряване на помещенията и съоръженията, необходими за видеоконферентната връзка), молещият съд трябва да вземе предвид наличието на оборудване и персонал от полска страна при определяне на датата на изслушването. Тази наличност варира значително и изисква определяне за всеки отделен случай.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

В съответствие с правилата, определени в член 22 от Регламент 2020/1784, полските съдилища изискват възстановяване на посочените разноски и искат авансово плащане за разноските за заключение на вещо лице. Другите разноски, свързани с използването на видеоконферентна връзка, се поемат от Полша.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Молещият съд е длъжен да информира лицето, което трябва да бъде изслушано, че изслушването може да се проведе само на доброволна основа, без да се прибягва до принудителни мерки. Когато полски съд участва в директното събиране на доказателства, той може да изиска уверение, че изслушването се провежда на доброволна основа (член 19, параграф 2 и член 19, параграф 4 от Регламент 2020/1784).

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Съдът удостоверява самоличността на лицето въз основа на документ, потвърждаващ самоличността му или неговата самоличност и гражданство. По-конкретно: за полски гражданин — лична карта или паспорт; за чужд гражданин — паспорт, документ за задгранично пътуване или друг валиден документ, удостоверяващ самоличността му или неговата самоличност и гражданство. Изслушването на свидетел също започва с въпроси относно самоличността му и отношенията му със страните.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

В случай на изслушване съгласно членове 19—21, ако молещият съд уведоми полския централен орган, че възнамерява да събере свидетелски показания под клетва, централният орган може да поиска текста на тази клетва. Ако клетвата противоречи на основните принципи на полското право, централният орган има право да откаже изслушването или да поиска да се използва текста на клетвата, използван в полското право.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Ако видеоконферентната връзка се осъществява в помещенията на полски съд, полски затвор или място на задържане в досъдебно производство, тези институции предоставят специализирани видеоконферентни услуги. Данните за контакт на отговорното лице се съобщават на молещия съд като част от техническите договорености, предхождащи видеоконференцията.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

По принцип съгласно полското право не се изисква такава допълнителна информация. Ако обаче е необходима допълнителна информация (например по отношение на технически договорености с полския съд), тя трябва да бъде написана на полски език или придружена от превод на полски език.

Последна актуализация: 26/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.