Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Въпреки че словашкото право не предвижда специални правила, разрешаващи събирането на доказателства с участието на съда в молещата държава членка, не съществуват разпоредби, които да забраняват това. Съгласно процесуалните правила съдилища събират доказателства по време на изслушване, а също така, когато е приложимо, извън изслушванията (раздел 188 от Гражданския процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok). Със съгласието на страните съдът може да проведе изслушване чрез видеоконференция или друга комуникационна технология. (Раздел 175 от Гражданския процесуален кодекс). По принцип страните имат право да присъстват при събирането на доказателствата.

Няма специални процедури за събиране на доказателства чрез видеоконференция (с изключение на описаните по-горе процедури). Поради това се прилагат само Регламентът относно събирането на доказателства (Nariadenie o výkone dôkazu), Гражданският процесуален кодекс и Правилникът за работата на административните и канцеларските служби в съдилищата (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (след 2015 г. Указ № 543 на Министерството на правосъдието на Словакия от 11 ноември 2005 г. относно правилника за работата на административните и канцеларските служби в районните съдилища (okresné súdy), окръжните съдилища (krajské súdy), специализирания съд (Špeciálny súd) и военните съдилища (vojenské súdy).

Всички останали въпроси трябва да бъдат решавани по договаряне между съответните съдилища с помощта на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ).

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

В словашкото право не се предвиждат ограничения относно вида на лицата, които могат да бъдат разпитвани чрез видеоконференция. Съгласно раздел 187 от Гражданския процесуален кодекс всичко, което може да допринесе за правилното изясняване на делото и което е получено по законен начин, може да служи като доказателство. По-специално лицата, които могат да бъдат разпитани, са страните, свидетелите и вещите лица.

Съгласно раздел 203 от Гражданския процесуален кодекс при събирането на доказателства трябва да се спазва задължението за опазване на поверителността на класифицираната информация.

Съгласно раздел 38 от Гражданския процесуален кодекс, ако страната е малолетно или непълнолетно лице, съдът взема под внимание неговото мнение. Мнението на малолетното или непълнолетното лице се установява от съда чрез неговия законен представител или компетентния орган за социална закрила на децата и социална опека, или чрез разпит на малолетното или непълнолетното лице, включително без присъствието на родителите. Специфичните ограничения очевидно ще зависят от възрастта на детето и от метода, който съдът е избрал за провеждане на разпита.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Никакви, с изключение на ограниченията, свързани с доказателствата (факта, че е невъзможно да се извърши претърсване на помещения чрез видеоконференция и т.н.).

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Доказателствата обикновено се събират по време на изслушване (раздел 188 от Гражданския процесуален кодекс) и изслушванията обикновено се провеждат в сградата на съда (раздел 25 във връзка с раздел 35 от Правилника за работата на административните и канцеларските служби в съдилищата). По технически причини провеждането на разпит на друго място би било трудно.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Апаратурата за видеоконференция може също и да записва видеоконференциите. Независимо от това, по силата на условията в раздел 175 от Гражданския процесуален кодекс, устно изслушване чрез видеоконференция може да се осъществи само със съгласието на страните. Този запис се съхранява на информационен носител, който е част от материалите по делото.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Този въпрос не се отнася изрично до събирането на доказателства в чужбина или чрез видеоконференция. Съгласно общите правила за провеждане на изслушвания съгласно членове 12—14 изслушванията в съда в Словакия винаги се провеждат на официалния език и при необходимост се осигуряват устни преводачи.

Ако съдът събира доказателства директно съгласно членове 19 и 20, той прави това на своя собствен език.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Ако изслушването се провежда чрез видеоконферентна връзка в съответствие с членове 12—14 и има нужда от устен превод (например съдът разпитва френски гражданин, живеещ в Словашката република), словашкият съд ще осигури присъствието на устен преводач, но ще поиска възстановяване на разходите от молещия съд в съответствие с член 22, параграф 2 от регламента. Когато се провежда видеоконферентна връзка в съответствие с член 19, централният орган съгласува реда и условията с молещия съд и предлага молещият съд да осигури присъствието на преводач, ако е необходимо. Информация за устните преводачи в Словакия може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република.

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

В словашкото право не са предвидени специални разпоредби, които да уреждат тези въпроси. Прилагат се общите правила за провеждането на заседания и призоваването на свидетели и страни. Съдът обикновено събира доказателства по време на съдебно заседание (раздел 188 от Гражданския процесуален кодекс) и призовките за явяване на съдебно заседание трябва да бъдат връчени с достатъчно предизвестие, за да се спази законоустановеният срок за подготвяне на съдебното заседание. В раздел 46, параграф 3 от Правилника за работата на административните и канцеларските служби в съдилищата се уреждат изискванията по отношение на призовките. Призовката за явяване на съдебно заседание трябва да бъде връчена „по правило най-малко пет дни преди датата, на която трябва да се проведе съдебното заседание“ (раздел 178, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Съдилищата в Словакия не начисляват такси за провеждането на видеоконференции.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

В словашкото право не са предвидени специални разпоредби, с които да се уреждат тези въпроси. По принцип в началото на заседанието съдът трябва да информира лицето относно неговите процесуални права и задължения, освен ако лицето не е представлявано от адвокат или страна по делото е държавата, държавен орган или юридическо лице, представлявано от лице с юридическо образование (раздел 160 от Гражданския процесуален кодекс).

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В словашкото право не са предвидени специални разпоредби, с които да се уреждат тези въпроси във връзка с провеждането на видеоконференции. Конкретната процедура ще се решава с ad hoc споразумение между съответните съдилища. Очевидно е, че се прилагат общите разпоредби за проверка на самоличността на лице, чиито показания се снемат (раздел 200 от Гражданския процесуален кодекс). [Съдът] проверява данните от личната карта или паспорта. В началото на заседанието трябва да се установят самоличността на свидетеля, както и всички обстоятелства, които биха могли да повлияят на неговата надеждност (семейни отношения и т.н.).

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

Словашкото право съдържа специални разпоредби за уреждането на тези въпроси само по отношение на наказателните, но не и на гражданските производства.

Съгласно раздел 196, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс в началото на всяко заседание съдилищата обаче дават указания на свидетелите относно значението на свидетелските показания и правата и задълженията на свидетелите (да казват истината, без да премълчават нищо), както и относно наказателните последици при лъжесвидетелстване.

Ако молещият съд поиска изслушване на свидетел, вещо лице или страна под клетва в съответствие със своето законодателство, това не се счита за противоречащо на словашкия обществен ред (ordre public). Текстът на клетвата може да бъде намерен в Закона за международното частно право и процес (член 58б от Закон № 97/1963).

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Всички съдилища в Словакия разполагат с администратор, с когото може да се осъществи връзка, за да се планира провеждането на тестването на видеовръзката, датата на заседанието и т.н. Администраторът е обучен да работи с апаратурата за видеоконференция. Ако възникнат проблеми, администраторът може да се свърже с техническото лице на съда и да организира присъствието му в деня на заседанието.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Изискват се необходимата техническа информация за установяването на връзка с апаратурата на молещия съд и, когато е приложимо, информация за устния преводач.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.