Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Да, доказателствата могат да бъдат събирани чрез видеоконферентна връзка с участието на съд в молещата държава членка или пряко от съд на тази държава членка.

Съгласно раздел 5 от Закона (2003:493) за Регламента на ЕС относно събирането на доказателства по граждански или търговски дела (наричан по-долу „Регламента относно събирането на доказателства“) доказателствата се събират от районните съдилища (tingsrätter); трябва да се прилагат правилата за събиране на доказателства, предвидени в раздели 8—11 от Кодекса на съдопроизводството (rättegångsbalken), освен ако в Регламента не е предвидено друго.

Следва да се отбележи, че по отношение на случаите, за които Регламентът относно събирането на доказателства не е приложим, съществуват разпоредби в други законодателни актове, например в Закона (1946:816) относно събирането на доказателства за чуждестранен съд.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Всяка страна, която трябва да бъде разпитана по дадено дело, може да бъде разпитана чрез видеоконферентна връзка.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Не са наложени конкретни ограничения.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Събирането на доказателства се извършва от районните съдилища. В друго отношение не са наложени конкретни ограничения.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Да, разрешен е, като апаратурата за целта е налична.

6 На какъв език следва да се проведе изслушването: а) когато са отправени искания съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

а) Изслушването трябва да се проведе на шведски език, но съдът може да използва услугите на устен преводач.

б) Това зависи от правилата на молещата държава.

7 Ако са необходими устни преводачи, кой отговаря за намирането им и къде следва да се намират: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

а) За изслушвания в Швеция шведският съд решава дали да присъства устен преводач и ако да, по какъв начин.

б) Молещият съд може, ако е необходимо, да поиска помощ за намиране на устен преводач от правителствените служби, които са централният орган съгласно Регламента за събиране на доказателства. Правителствените служби и молещият съд могат да се споразумеят как устният преводач да присъства на изслушването (член 20, параграф 2 от Регламента за събиране на доказателства).

8 Каква процедура се прилага за организацията на изслушването и за уведомяване на подлежащото на изслушване лице относно времето и мястото на изслушването: а) когато исканията са отправени съгласно членове 12—14 от Регламента относно събирането на доказателства; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства? Колко време следва да се предостави в двата случая за определянето на датата на изслушването, за да се счита, че лицето е уведомено достатъчно рано?

а) Изпълняващият съд издава призовка за лицето, чиито показания ще бъдат снети. В призовката се посочват времето и мястото на разпита. Въпреки че няма законови изисквания за това колко време трябва да бъде предоставено при определянето на датата на изслушването, на призованото лице трябва да се предостави достатъчно време („предизвестие в разумен срок“), за да се съобрази с призовката.

б) Това зависи от правилата на молещата държава.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Ако шведският съд поиска това, молещият съд трябва да поеме разходите за вещите лица и устните преводачи, разходите, произтичащи от искането за изпълнение в съответствие със специална процедура, както и разходите за комуникационната технология, като например за видеоконференция и телеконференция (вж. член 22, параграф 2 и член 12, параграфи 3 и 4 от Регламента относно събирането на доказателства).

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Молещият съд трябва да информира засегнатото лице, че събирането на доказателства в съответствие с член 19 от Регламента относно събирането на доказателства се извършва на доброволна основа.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

В тази връзка не съществува специално регламентирана процедура за проверка на самоличността.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с членове 19—21 от Регламента относно събирането на доказателства?

По принцип се прилагат националните правила относно полагането на клетва, като не са определени специални условия или изисквания за информация във връзка с прилагането на член 19.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Служители, които са в състояние да работят с оборудването за видеоконферентна връзка, са на разположение във всички съдилища.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако има такава?

Обикновено не се изисква допълнителна информация.

Последна актуализация: 18/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.