Dokazování prostřednictvím videokonference

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci vytvořila řadu informativních přehledů, které poskytují praktické informace o pravidlech, řízeních a postupech a technickém vybavení pro videokonference mezi soudy v různých zemích EU.

Nařízení (EU) 2020/1783 (přepracované znění), které se týká spolupráce mezi soudy v různých zemích EU při dokazování v občanských a obchodních věcech, stanoví obecný právní rámec pro dokazování v jiné zemi, než je země, v níž se nachází soud. Toto nařízení nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Nové nařízení objasňuje, jak provádět dokazování prostřednictvím videokonference nebo jiné technologie komunikace na dálku, a stanoví v příloze I formulář N pro výměnu příslušných technických informací. Formulář N se použije jak pro žádost o dokazování prostřednictvím videokonference, tak pro účely kladné odpovědi na takovou žádost. Každá země EU má však v této oblasti své vlastní procesní právní předpisy, takže se postupy v detailu liší podle práva země, která je požádána o spolupráci.

Pro usnadnění spolupráce mezi justičními orgány v různých zemích EU a úplné využití videokonferencí pro dokazování v jiné zemi EU vypracovala Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci soubor informativních přehledů. Tyto přehledy poskytují praktické informace o pravidlech, řízeních a postupech a technických zařízeních v různých státech EU.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Související odkaz

Zajišťování důkazů - oznámení členských států a vyhledávač příslušných soudů nebo orgánů

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.