Dokazování prostřednictvím videokonference

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, v obou případech je to možné. Dokazování prostřednictvím videokonference se provádí v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1783/2020 v souladu s vnitrostátním právem dožádaného soudu (v Řecku se jedná o prezidentský dekret č. 142/2013 a čl. 393 odst. 3 občanského soudního řádu), zatímco podle odstavce 3 téhož článku může dožadující soud požádat o vyřízení žádosti zvláštním postupem podle práva členského státu dožadujícího soudu a dožádaný soud vyřídí žádost zvláštním postupem, pokud není tento postup neslučitelný s právem členského státu dožádaného soudu, nebo pokud mu v tom nebrání závažné praktické překážky.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Neexistují žádná omezení. Prostřednictvím videokonference lze vyslechnout všechny účastníky řízení.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Neexistují žádná omezení, s výjimkou nahrávání videokonferencí s obrazem (čl. 2 odst. 3 prezidentského dekretu č. 142/2013).

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslech se může konat ve zvláštních místnostech k tomu určených u soudu nebo v soudní síni, která byla potvrzena rozhodnutím předsedy Soudního dvora, které bylo oznámeno ministru spravedlnosti, nebo v prostorách řeckého zastupitelského úřadu v zahraničí.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Je dovoleno pořizovat záznam z jednání prostřednictvím videokonference, a to se zvukem, a nikoli s obrazem, a zápis z videokonference pořizuje soudní tajemník nebo tajemník řeckého zastupitelského úřadu v zahraničí.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

a) Výslech je veden v řečtině a v případě potřeby za přítomnosti tlumočníka; b) výslech probíhá v jazyce dožadujícího soudu a tlumočník simultánně překládá do řečtiny.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Jestliže strana řízení soud požádá o výslech svědka, strany či znalce, který má podat svědectví prostřednictvím videokonference, avšak nehovoří řecky, je její povinností zajistit tlumočníka a uhradit náklady na jeho služby. Tlumočníci musí být přítomni ve stejné místnosti, jako je soudce, který jednání prostřednictvím videokonference vede, popřípadě tajemník řeckého zastupitelského úřadu v zahraničí.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

V obou případech se podrobnosti o průběhu jednání stanoví na základě konzultace s příslušnými soudci dožadujícího a dožádaného soudu, jakýmikoli vhodnými komunikačními prostředky, jako je telefon, e-mail a fax.

Komunikaci o praktických záležitostech týkajících se plánování a uskutečnění videokonference zajišťují příslušní soudní úředníci, a to všemi vhodnými prostředky, pod dohledem výše uvedených příslušných soudců.

V souvislosti s výše uvedenou konzultací s příslušnými soudci informuje soudce dožádaného soudu osobu, která má být vyslechnuta, o době a místě výslechu v souladu s ustanoveními práva místa výkonu ve vhodnou dobu, aby bylo možné výslech provést.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Jestliže strana řízení soud požádá o výslech svědka, strany či znalce, který má podat svědectví prostřednictvím videokonference, avšak nehovoří řecky, je její povinností zajistit tlumočníka a uhradit náklady na jeho služby. Strana hradí odměnu přímo tlumočníkovi.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Osoba je informována příslušným soudcem dožádaného soudu.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Totožnost vyslýchaných osob je povinen ověřit soudce, který řízení vede. Pokud jde o identifikaci osoby, která není přítomna na místě, pomáhá soudci zapisovatel nebo osoba pověřená konzulem ve vzdáleném místě.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Soudce, který řízení vede, se vyslýchaného svědka, znalce atp. dotáže, zda upřednostňuje občanskou nebo církevní přísahu. To platí i pro tlumočníka, než se ujme výkonu svých povinností.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Odpovědní soudní úředníci musí být přítomni v době před konáním videokonference a v jejím průběhu.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Žádné.

Poslední aktualizace: 19/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.