Dokazování prostřednictvím videokonference

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Zákon CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény) (dále jen „občanský soudní řád“) umožňuje soudu, aby na návrh účastníka řízení nebo z vlastního podnětu nařídil výslech účastníka řízení, jiných účastníků soudního řízení, svědka nebo znalce a za předpokladu, že vlastník věci, která má být ohledána, nevznese námitky, aby bylo ohledání provedeno prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Výslech prostřednictvím sítě elektronických komunikací lze nařídit, je-li to účelné, například pro urychlení řízení; v případě, že by bylo obtížné provést výslech v místě určeném pro soudní jednání nebo by to bylo neúměrně nákladné, nebo pokud to vyžaduje ochrana svědka.

Pravidla týkající se výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací lze nalézt v kapitole XLVII občanského soudního řádu a v nařízení ministra spravedlnosti č. 19/2017 ze dne 21. prosince 2017 o používání sítí elektronických komunikací při výslechu v občanskoprávních řízeních (A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet) (dále jen „nařízení ministra spravedlnosti č. 19/2017“).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Pokud jde o osoby, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference, neexistují žádná omezení. Tento způsob lze použít k výslechu stran a ostatních účastníků soudního řízení, jakož i svědků, znalců a vlastníků věcí, které mají být ohledány.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Jednání, výslech nebo ohledání pomocí sítě elektronických komunikací lze použít k výslechu stran a dalších účastníků soudního řízení, svědků a znalců nebo k ohledání.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Výslechy prostřednictvím sítě elektronických komunikací se mohou konat v prostorách soudu nebo jiného orgánu v oddělených místnostech zřízených pro tento účel, pokud jsou splněny podmínky nezbytné pro provoz sítě elektronických komunikací.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Podle občanského soudního řádu může soud ve fázi soudního řízení na žádost jedné ze stran nebo z vlastního podnětu nařídit, aby byl z jednání, výslechu nebo ohledání provedeného prostřednictvím sítě elektronických komunikací pořízen protokol o jednání s využitím nepřetržitého a souběžného obrazového i zvukového záznamu, pokud jsou pro jeho pořízení splněny technické podmínky.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

V případě žádostí podaných podle článků 12 až 14 nařízení 2020/1783 je třeba použít pravidla občanského soudního řádu v souladu s čl. 12 odst. 2. Podle občanského soudního řádu je soudní řízení vedeno v maďarštině, nikdo však nesmí být znevýhodněn kvůli neznalosti maďarského jazyka. Každá osoba má právo používat v průběhu soudního řízení svůj mateřský jazyk, případně jazyk svého regionu nebo menšiny, jak je stanoveno v mezinárodních úmluvách. V případě potřeby je soud povinen využít služeb tlumočníka. Kromě toho může dožadující soud podle čl. 12 odst. 3 nařízení 2020/1783 požádat, aby byla žádost vyřízena zvláštním postupem podle práva členského státu dožadujícího soudu. Dožádaný soud žádost vyřídí zvláštním postupem, pokud to není neslučitelné s právem členského státu dožádaného soudu nebo pokud mu v tom nebrání závažné praktické překážky. Pokud dožádaný soud odmítne vyřídit žádost zvláštním postupem z jednoho z uvedených důvodů, informuje o tom dožadující soud.

V případě žádostí podaných podle článků 19 až 21 se přímé dokazování provádí v souladu s právem členského státu dožadujícího soudu podle čl. 19 odst. 8 nařízení 2020/1783.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Je-li v případě žádostí podle článků 12 až 14 nutné zajistit používání mateřského jazyka či regionálního jazyka nebo jazyka menšiny strany, musí dožádaný soud využít služeb tlumočníka.

Občanský soudní řád neobsahuje zvláštní ustanovení ohledně přesného místa, kde by se měl v případě výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací tlumočník nacházet. Upřesňuje však, aby se tlumočníci nacházeli v místnostech zřízených za účelem takovéhoto výslechu. Podle nařízení ministra spravedlnosti č. 19/2017 musí být na přenášeném záznamu tlumočník vidět.

V případě žádostí podaných podle článků 19 až 21 je dožadujícímu soudu na jeho žádost poskytnuta pomoc při hledání tlumočníka v souladu s čl. 20 odst. 2.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Usnesení o výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací je předvolaným osobám doručeno současně s předvoláním k jednání, výslechu nebo ohledání. Usnesení o výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací zašle dotyčný soud neprodleně soudu či jinému orgánu poskytujícímu zvláštní zařízení pro výslech prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

Občanský soudní řád neobsahuje zvláštní ustanovení o předvolání k výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Předvolání k soudnímu jednání je nutno zaslat tak, aby bylo možno soudu před jednáním vrátit zpět potvrzení o doručení předvolání v souladu s právními předpisy.

První jednání musí být naplánováno tak, aby bylo zajištěno, že předvolání je stranám doručeno zpravidla nejméně patnáct dnů přede dnem jednání. V naléhavých případech může soud tuto lhůtu zkrátit.

V případě žádostí podle článků 19 až 21 se použijí ustanovení čl. 19 odst. 4 a 8.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady se liší a musí být uhrazeny (zálohou nebo zárukou) dožadujícím soudem, pokud o to dožádaný soud požádá. Povinnost stran uhradit tyto poplatky nebo náklady se řídí právem členského státu dožadujícího soudu.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Podle čl. 19 odst. 2 nařízení 2020/1783 musí dožadující soud dotyčnou osobu informovat o tom, že výslech je dobrovolný. Podle § 80 odst. 6 písm. a) bodu aa) zákona XXVIII z roku 2017 o mezinárodním právu soukromém (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény) musí maďarský soud, který se podílí na pořádání videokonference, rovněž informovat vyslýchaného svědka o tom, že je jeho účast dobrovolná.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Totožnost osoby, která má být vyslechnuta prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je ověřena na základě:

  • informací poskytnutých dotyčnou osobou za účelem ověření její totožnosti a adresy a
  • předložení jejího úředního dokladu k identifikaci nebo dokladu o pobytu prostřednictvím technického zařízení stanoveného zákonem.

Pokud soud nařídil důvěrné zacházení s údaji svědka, musí být při předkládání jeho úředního dokladu k identifikaci nebo dokladu o pobytu prostřednictvím technického zařízení stanoveného zákonem zajištěno, aby tyto údaje viděl pouze předseda senátu nebo vedoucí soudní kanceláře v případě, že vedoucí soudní kanceláře provádí výslech nebo ohledání.

Soud používá rovněž elektronické prostředky nebo přímé vyhledávání v databázi, aby potvrdil, že:

  • informace poskytnuté osobou, která má být vyslechnuta, za účelem ověření její totožnost a adresy odpovídají záznamům, a
  • úřední doklad k identifikaci a doklad o pobytu předložený dotyčnou osobou, která má být vyslechnuta, jako průkaz totožnosti je platný a odpovídá záznamům.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Občanský soudní řád nevyžaduje složení přísahy v soudním řízení.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Občanský soudní řád vyžaduje přítomnost osoby odpovědné za zajištění fungování a obsluhu potřebného technického zařízení pro výslech uskutečňovaný prostřednictvím sítě elektronických komunikací ve vyhrazených prostorách.

Pracovník obsluhy musí zajistit, aby bylo technické zařízení pro výslech před zahájením výslechu plně funkční. Vyskytne-li se překážka řádného fungování technického zařízení, informuje pracovník obsluhy o poruše neprodleně soudce přítomného v místě určeném pro výslech a zajistí odstranění problému. O technickém problému a přijatých opatřeních je poté písemně informován přímý nadřízený pracovníka obsluhy. Výslech prostřednictvím sítě elektronických komunikací nemůže být zahájen nebo v něm nelze pokračovat, dokud není problém vyřešen. Procesní úkon, který byl prováděn v době výskytu problému nebo poruchy technického zařízení použitého při výslechu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je třeba v případě potřeby zopakovat.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Obvykle se žádné jiné další informace nevyžadují.

Poslední aktualizace: 25/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.