Dokazování prostřednictvím videokonference

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

O použití videokonference zástupci druhé země rozhodne soud v dostatečném předstihu, přičemž navrhovatel je vyrozuměn individuálně ještě před zahájením videokonference.

O všech záležitostech rozhoduje soud v souladu s občanským soudním řádem (Civilprocesa likums).

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Vyslechnuti mohou být jak svědci, tak znalci.

Podle čl. 108 odst. 1 občanského soudního řádu lze svědka vyslechnout rovněž prostřednictvím videokonferenčního propojení soudu s místem, kde se svědek nachází, nebo s místem pro tento účel speciálně vybaveným.

Obdobně článek 122 občanského soudního řádu stanoví, že znalce lze vyslechnout rovněž prostřednictvím videokonferenčního propojení soudu s místem, kde se znalec nachází, nebo s místem pro tento účel speciálně vybaveným.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Záleží na rozhodnutí soudu.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Občanský soudní řád stanoví, že soudní videokonference se uskuteční prostřednictvím videokonferenčního propojení s místem, kde se dotčená osoba nachází, nebo s místem pro tento účel speciálně vybaveným.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

V souladu s článkem 61 občanského soudního řádu se celé soudní slyšení zaznamenává technickými prostředky. Materiály získané prostřednictvím zvukového záznamu či jinými technickými prostředky jsou součástí soudního spisu a uchovávají se spolu s ním, nebo se ukládají do soudního informačního systému a uchovávají v tomto systému.

Co se týče práva účastníků řízení pořizovat záznam soudních slyšení, podle čl. 152 odst. 3 občanského soudního řádu lze soudní řízení zaznamenávat písemně či jinak, za předpokladu, že tím není narušen průběh slyšení. Fotografování a pořizování filmového záznamu či videozáznamu je při soudním slyšení přípustné pouze se svolením soudu. Soud před rozhodnutím o této otázce vyslechne stanoviska účastníků řízení.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

a) Podle čl. 12 odst. 2 nařízení o dokazování dožádaný soud vyřídí žádost v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Podle čl. 13 odst. 1 občanského soudního řádu se řízení v Lotyšsku vedou v úředním jazyce.

b) Jestliže se dokazování provádí přímo podle článků 19–21 nařízení o dokazování, soudní slyšení se rovněž vede v úředním jazyce, protože podle čl. 689 odst. 4 občanského soudního řádu je soudem účastnícím se vyřízení žádosti cizí země o přímé provedení dokazování soud, v jehož působnosti se nachází zdroj důkazů, které mají být provedeny.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Článek 691 občanského soudního řádu. Vyřízení žádosti cizí země o provedení důkazů za přítomnosti nebo se zapojením účastníků řízení nebo zástupců příslušného soudu cizí země

1) Soud, který vyřizuje žádost cizí země o provedení důkazů podle článku 13 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783, uvědomí zástupce příslušného soudu cizí země nebo účastníky řízení či jejich zástupce o místě a čase provedení důkazů a o podmínkách účasti.

2) Soud zjistí, zda zástupci příslušného soudu cizí země nebo účastníci řízení či jejich zástupci požadují tlumočníka.

3) Jestliže osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku nerozumí úřednímu jazyku a pokud to není spojeno se závažnými praktickými obtížemi, na žádost zástupců příslušného soudu cizí země nebo účastníků řízení či jejich zástupců se provádění důkazů zúčastní tlumočník.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

V obou případech se žádost o právní pomoc předkládá s dostatečným předstihem, pokud možno alespoň 60 dnů před plánovanou videokonferencí.

Před konáním plánované konference je třeba vyhradit čas na provedení zkušebního spojení.

V žádosti o videokonferenci musí být uvedeny technické parametry.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Článek 694 občanského soudního řádu. Náklady na vyřízení žádosti cizí země o provedení důkazů

1) V případech stanovených v čl. 22 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 může soud požádat příslušný soud cizí země o úhradu zálohy na odměny znalců až do okamžiku vyřízení žádosti cizí země o provedení důkazů.

2) V případech stanovených v čl. 22 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/1783 může soud po vyřízení žádosti cizí země o provedení důkazů požádat příslušný soud cizí země o úhradu:

1) odměn náležejících znalcům a tlumočníkům;

2) nákladů vzniklých v souvislosti s vyřízením žádosti cizí země o provedení důkazů na žádost příslušného orgánu cizí země v souladu s procesními postupy cizí země;

3) nákladů vzniklých v případech, kdy je žádost cizí země o provedení důkazů na žádost příslušného orgánu cizí země vyřízena za použití technických prostředků.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Příslušné informace pro dotčenou osobu připraví cizí země.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Soud ověří totožnost dané osoby podle ustanovení občanského soudního řádu.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Občanský soudní řád žádný takový postup nestanoví. Příslušný orgán cizí země však může požádat soud, aby o otázce přísahy rozhodl.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Před datem konání videokonference a před provedením zkušební videokonference si dotčené strany navzájem předají podrobné technické parametry a údaje o svých kontaktních osobách (o osobě nacházející se v místě konání soudu a osobě v instituci zajišťující technickou podporu).

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Požadovány jsou technické informace a podrobná technická specifikace.

Poslední aktualizace: 13/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.