Dokazování prostřednictvím videokonference

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, oba postupy jsou možné. Většina žádostí zaslaných do Lucemburska se týká výslechu svědka soudem dožadujícího členského státu prostřednictvím videokonference.

Nebyla přijata žádná zvláštní ustanovení o videokonferencích, tudíž se použijí články nového občanského soudního řádu týkající se výslechu svědků, osobních kontrol soudcem a předvolání účastníků řízení. V současné době není k dispozici žádná judikatura týkající se videokonferencí.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Videokonference lze využít k vyslechnutí svědků a v některých případech i účastníků řízení a soudních znalců. Doposud však byly obdrženy pouze žádosti o výslech svědků.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Jediným omezením je, že výslech svědků musí být proveden dobrovolně. Pokud svědek výslech odmítne, nemají lucemburské orgány žádné prostředky, jak ho k tomu donutit.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Musí se jednat o důkazy, které lze získat v prostorách soudu s potřebným technickým vybavením.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Pokud si dožadující stát přeje videokonferenci zaznamenat, musí získat výslovný souhlas svědka vyslýchaného v Lucembursku. Lucembursko jakožto dožádaný stát videokonferenci nezaznamenává.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

a) ve francouzštině, němčině;

b) ve všech jazycích.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Soud v Lucemburku jakožto dožádaném státu je odpovědný za zajištění tlumočníka, je-li to nezbytné pro zajištění efektivní komunikace buď s orgány dožadujícího státu, nebo s osobou, která má být vyslechnuta. Tlumočník musí být přítomen u soudu, který provádí dokazování.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Lucemburské orgány, konkrétně soud příslušný k provádění důkazů, kontaktuje za účelem dohodnutí dne a času videokonference orgány dožadujícího státu. Předvolání se doručuje nejméně patnáct dní před konáním soudního jednání. Za předvolání účastníků řízení jsou odpovědné lucemburské orgány.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Náklady na videokonferenci a na výslech svědka hradí lucemburský stát. Náklady na tlumočení nese dožadující stát.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Tato osoba je informována v předvolání a soudcem nebo soudním tajemníkem před uskutečněním videokonference.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Soud v Lucembursku jakožto dožádaném státu provede kontrolu totožnosti ověřením dokladů totožnosti na začátku výslechu.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Svědci musí přísahat, že budou mluvit pravdu. Jsou upozorněni na to, že pokud se dopustí křivé výpovědi, hrozí jim peněžitý trest nebo trest odnětí svobody.

Přísaha se skládá u dožadujícího soudu.

Pokud jde o článek 19, dožadující stát uplatňuje své vlastní podmínky. Soudce přítomný při videokonferenci v Lucembursku jakožto dožádaném státu zasahuje pouze v případě, že se vyskytne problém.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Ve stanovený den a čas videokonference je přítomen soudce, tajemník, technik a v případě potřeby tlumočník.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Aby bylo možné uskutečňovat videokonference, je třeba vyjasnit řadu technických otázek. Úspěch výslechu prostřednictvím videokonference tkví v předchozí důkladné přípravě a účinné spolupráci mezi kontaktními místy.

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.