Dokazování prostřednictvím videokonference

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Důkaz výslechem osob prostřednictvím videokonference může provádět přímo soud dožadujícího členského státu na základě žádosti podané podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování. Příslušný orgán může pověřit maltský soud, aby se dokazování účastnil podle čl. 19 odst. 4 nařízení o dokazování. V takových případech může maltský soud pro tento účel jmenovat soudního asistenta podle čl. 97A odst. 3 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

V případě žádostí podaných podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování může dožádaný soud podle vlastního uvážení povolit provedení důkazu prostřednictvím videokonference za podmínek a pokynů, které považuje za nezbytné. To je upraveno v čl. 622B odst. 2 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty). V souladu s tímto ustanovením může dožádaný soud rovněž nařídit, aby se dokazování prostřednictvím videokonference případně provádělo za účasti dožadujícího soudu.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Žádná taková omezení nejsou stanovena. Svědci, znalci a strany mohou být vyslýcháni prostřednictvím videokonference vždy, není-li to v rozporu se základními zásadami vnitrostátního práva. Na způsobilost svědka svědčit nemá vliv, zda je vyslýchán osobně nebo prostřednictvím videokonference.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Žádná taková omezení nejsou stanovena, ledaže je žádost o provedení důkazu v rozporu se základními zásadami vnitrostátního práva.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Ustanovení čl. 622B odst. 2 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty) ponechává volbu místa, kde má být proveden výslech prostřednictvím videokonference, na úvaze dožádaného soudu. V praxi se videokonference často koná v budově soudu.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Ano, pořizování zvukových nebo obrazových záznamů jakýchkoli důkazů s využitím záznamového systému instalovaného na soudu je povoleno v souladu s čl. 622B odst. 1 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

V případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování musí být výslech veden v maltském nebo anglickém jazyce, a to podle článku 2 zákona o soudním řízení (používání anglického jazyka) (kapitola 189 sbírky zákonů Malty). Pokud svědčící osoba nerozumí maltsky ani anglicky, může dožádaný soud ustanovit tlumočníka.

V případě žádostí podaných podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování závisí jazyk výslechu na tom, zda má být dokazování provedeno za účasti maltského soudu nebo jmenovaného soudního asistenta (viz otázka 1).

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

V případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování jsou tlumočníci jmenováni dožádaným soudem v souladu s článkem 596 zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty). Tlumočníci jsou jmenováni po předběžné úhradě nákladů stranou, která předvolává svědka. Tlumočníci jsou povinni se dostavit na místo, kde se podle pokynu dožádaného soudu koná výslech (viz otázka č. 4).

V případě žádostí podaných podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování je na dožadujícím soudu, aby jmenoval tlumočníky a rozhodl o jejich umístění.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

V případě žádostí podaných podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování je osoba, jež má být vyslechnuta, o místě a čase vyrozuměna v předvolání. Předvolání by mělo být vydáno nejméně jeden měsíc před konáním výslechu, aby byl zajištěn dostatečný čas na doručení předvolání osobě, jež má být vyslechnuta.

V případě žádostí podaných podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování může být osoba, jež má být vyslechnuta, vyrozuměna o době a místě konání výslechu přímo dožadujícím soudem. Alternativně oznámí příslušný orgán osobě, jež má být vyslechnuta, místo a čas výslechu elektronickou poštou nebo telefonicky. Za tímto účelem by měl dožádaný soud poskytnout nezbytné kontaktní údaje osoby, jež má být vyslechnuta.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Využití videokonference je bezplatné.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

V takových případech je podle čl. 19 odst. 2 nařízení o dokazování na dožadujícím soudu, aby před podáním žádosti o přímé dokazování zajistil, že dokazování bude provedeno dobrovolně.

Pokud dožadující soud nemůže poskytnout kontaktní údaje osoby, jež má být vyslechnuta (jak je uvedeno v otázce 8), svědčí to v zásadě o tom, že nebyl splněn požadavek čl. 19 odst. 2 nařízení o dokazování, ledaže existuje jiný způsob ověření souladu s tímto ustanovením vyplývající ze vzájemné spolupráce dožadujícího a dožádaného soudu nebo příslušných orgánů.

Navíc, pokud byl maltský soud nebo soudní asistent pověřen účastí na výslechu podle čl. 19 odst. 4 nařízení o dokazování, může soud nebo případně soudní asistent přímo informovat osobu, jež má být vyslechnuta, o tom, že k dokazování dochází na základě dobrovolnosti.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Jde-li o žádost podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování, dožádaný soud zjistí totožnost osoby, jež má být vyslechnuta, a v případě potřeby ověří její totožnost podle průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. V praxi je obvykle ihned ze začátku svědek požádán, aby pod přísahou uvedl své jméno.

Jde-li o žádost podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování, je na dožadujícím soudu, aby ověřil totožnost osoby, jež má být vyslechnuta.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Přísaha předcházející podání svědecké výpovědi je ve vnitrostátním právu obecně upravena v zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty). Svědek hlásící se k římskokatolickému vyznání musí přísahat podle zvyklostí osob s tímto vyznáním; svědek, který se k této víře nehlásí, přísahá způsobem, který považuje dle svého svědomí za nejvěrohodnější. Svědci přísahají, že budou vypovídat pravdu, celou pravdu a nic než pravdu.

Neexistují však žádné vnitrostátní požadavky na skládání přísahy použitelné v případech přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování. Je na dožadujícím soudu, aby zajistil složení přísahy v souladu s právem členského státu dožadujícího soudu.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Příslušnou kontaktní osobou je:

Nathalie Cutajar, vedoucí úřednice

Kontakt: +356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Přede dnem konání výslechu se od dožadujícího soudu požadují tyto informace:

  1. časové pásmo
  2. termín pro zkoušku (datum a čas)
  3. pevná IP adresa
  4. údaje o kontaktní osobě pro technické záležitosti
Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.