Dokazování prostřednictvím videokonference

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

V nizozemském občanském právu procesním neexistují obecné předpisy upravující tuto záležitost. Videokonference však není vyloučena, a podle právních předpisů je tudíž v těchto věcech možná.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Lze-li podle občanského práva procesního vyslechnout určitou osobu, je v zásadě možné tak učinit i prostřednictvím videokonference. V občanském právu procesním nejsou obsažena žádná zvláštní ustanovení.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Ohledně konkrétních omezení nejsou stanovena žádná pravidla. Použijí se vnitrostátní pravidla občanského soudního řízení.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Na výslech prostřednictvím videokonference se nevztahují žádná zvláštní pravidla. Použijí se pravidla občanského soudního řízení. Pravidlem je, že osoby musí být vyslechnuty u soudu. Výjimky lze učinit v případě, kdy je svědek nemocný či není jinak schopen dostavit se k soudu (článek 175 občanského soudního řádu (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Výslech svědka nizozemským soudem prostřednictvím videokonference se považuje za rovnocenný živému výslechu z běžného jednání. Podle právních předpisů vyhotoví vyšetřující soudce soudní protokol o výslechu svědků. Stejná pravidla se vztahují i na výslechy prostřednictvím videokonference, a proto musí být rovněž zaznamenány v soudním protokolu. Zákon nezakazuje pořízení obrazového nebo zvukového záznamu navíc k soudnímu protokolu, tento záznam se však nestaví na roveň soudnímu protokolu.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Nachází-li se dožádaný soud v Nizozemsku, uskutečňuje se výslech v nizozemštině. V tomto ohledu neplatí žádná zvláštní pravidla. Nizozemské prováděcí právní předpisy však umožňují, aby příslušný orgán stanovil podmínky pro přímé dokazování, které považuje za vhodné nebo nezbytné z důvodu spravedlivého procesu.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Nizozemské občanské právo procesní neobsahuje ustanovení ohledně zvláštních ujednání týkajících se tlumočníků. V občanských věcech musí v Nizozemsku strany v zásadě zajistit své vlastní tlumočníky.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Podle nizozemských prováděcích právních předpisů může dožádaný soud určit, která ze stran odpovídá za předvolání na základě žádosti o dokazování.

Předvolání, které neuskuteční jedna ze stran, zajistí tajemník dožádaného soudu. Podle nizozemského občanského práva procesního musí být svědci předvoláni nejméně jeden týden (podle budoucích právních předpisů nejméně 10 dnů) před jednáním.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Strany nehradí náklady související se zvláštní formou a komunikační technologií. Tyto náklady se podle nizozemských právních předpisů nepostupují na účastníky řízení. Nese je stát, od něhož lze podle čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1206/2001 požadovat úhradu.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1206/2001 dožadující soud v případě, že přímé dokazování spočívá ve výslechu osoby, oznámí této osobě, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti. Neplatí žádné další požadavky.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Podle nizozemského občanského práva procesního ověřuje totožnost soudce (článek 177 občanského soudního řádu).

Soudce svědky požádá, aby uvedli své příjmení, jméno, věk, povolání a místo bydliště. Svědci jsou dotázáni rovněž na vztah ke stranám sporu (pokrevní příbuzní nebo příbuzenství sňatkem, zaměstnání).

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Podle nizozemského občanského práva procesního se před výslechem skládá před soudcem přísaha nebo čestné prohlášení. Svědek uvede, že bude vypovídat pravdu a nic než pravdu. Svědci, kteří úmyslně nevypovídají pravdivě, se dopouštějí křivé výpovědi. Přímé dokazování se provádí podle práva dožadujícího státu.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Mezinárodní žádost o právní pomoc, v jejímž rámci je použita videokonference, vyřizuje tým informačních a komunikačních technologií nizozemského soudnictví (SPIRIT), jehož pracovníci mají na starost technická a logistická opatření.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Příslušný orgán si tyto informace bude moci vyžádat.

Poslední aktualizace: 15/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.