Dokazování prostřednictvím videokonference

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ačkoli slovenský právní řád neobsahuje zvláštní předpisy, které by umožňovaly provést dokazování za účasti soudu dožadujícího členského státu, žádné ustanovení v tom soudu nebrání. Podle procesních předpisů provádí soud dokazování během jednání, a pokud to je účelné, i mimo ně (§ 188 občanského soudního řádu (Civilný sporový poriadok)). Se souhlasem účastníků řízení může soud uskutečnit ústní jednání prostřednictvím videokonference nebo jinými prostředky komunikačních technologií (§ 175 občanského soudního řádu). Účastníci řízení mají v zásadě právo být přítomni při dokazování.

Pro dokazování prostřednictvím videokonference neexistují zvláštní postupy (kromě výše uvedených). Použije se proto pouze nařízení o dokazování (Nariadenie o výkone dôkazu), občanský soudní řád a podzákonný předpis – vnitřní a kancelářský řád pro soudy (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (v roce 2015 vyhláška Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 543 ze dne 11. listopadu 2005 o vnitřním a kancelářském řádu pro okresní soudy (okresné súdy), krajské soudy (krajské súdy), zvláštní soud (Špeciálny súd) a vojenské soudy (vojenské súdy)).

Všechny ostatní záležitosti je nutno vyřešit dohodou dotčených soudů s pomocí EJS.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Slovenský právní řád nestanoví žádná omezení, pokud jde o kategorie osob, které lze vyslechnout prostřednictvím videokonference. Podle § 187 občanského soudního řádu mohou jako důkaz sloužit veškeré prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav věci a které byly získány zákonným způsobem. Vyslechnout lze zejména účastníky řízení, svědky a znalce.

Podle § 203 občanského soudního řádu je nutno dokazování provádět tak, aby byla dodržena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.

Jestliže je účastníkem řízení nezletilé dítě, soud přihlédne k jeho názoru podle § 38 občanského soudního řádu. Názor nezletilého dítěte soud zjišťuje prostřednictvím jeho právního zástupce nebo příslušného orgánu sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately, nebo výslechem nezletilého dítěte i v nepřítomnosti rodičů. Konkrétní omezení by zřejmě závisela na věku dítěte a způsobu, jakým by se ho soud rozhodl vyslechnout.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Žádná, kromě omezení, která vyplývají z povahy důkazu (tj. nemožnost provést prostřednictvím videokonference ohledání místa atd.).

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Dokazování se obvykle provádí během jednání (§ 188 občanského soudního řádu) a jednání se zpravidla koná v budově soudu (§ 25 ve spojení s § 35 vnitřního a kancelářského řádu pro soudy). Z technických důvodů si lze jen těžko představit uskutečnění výslechu na jiném místě.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Videokonferenční zařízení umožňuje zaznamenat také uskutečněnou videokonferenci. Podle § 175 občanského soudního řádu se však může ústní jednání prostřednictvím videokonference konat pouze se souhlasem účastníků řízení. Takto vyhotovený zvukový záznam se uchovává na nosiči dat, který je součástí soudního spisu.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Tato otázka není upravena výslovně ve vztahu k dokazování v zahraničí nebo prostřednictvím videokonference. Podle obecných předpisů pro soudní jednání podle článků 12 až 14 jedná slovenský soud vždy v úředním jazyce a v případě potřeby zajistí tlumočníky.

Jestliže soud provádí dokazování přímo podle článků 19 a 20, činí tak ve svém jazyce.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Pokud se soudní jednání koná prostřednictvím videokonference v souladu s články 12 až 14 a je zapotřebí tlumočení (např. soud vyslýchá Francouze žijícího na Slovensku), slovenský soud zajistí tlumočníka, nicméně požádá dožadující soud o úhradu nákladů v souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení. Pokud je videokonference prováděna v souladu s článkem 19, ústřední orgán dohodne podmínky s dožadujícím soudem a navrhne, aby dožadující soud v případě potřeby zajistil tlumočníka. Tlumočníky se sídlem na Slovensku lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

Slovenský právní řád neobsahuje zvláštní ustanovení upravující tyto záležitosti. Použijí se obecné předpisy o vedení jednání a předvolávání svědků a účastníků. Soud provádí dokazování zpravidla během jednání (§ 188 občanského soudního řádu) a předvolání k soudnímu jednání je nutno doručit s dostatečným předstihem tak, aby byla dodržena zákonná lhůta na přípravu na soudní jednání. Požadavky na předvolání stanoví § 46 odst. 3 vnitřního a kancelářského řádu pro soudy. Předvolání k soudu je nutno doručit „zpravidla nejméně pět dní přede dnem, kdy se má jednání konat“ (§ 178 odst. 2 občanského soudního řádu).

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Slovenské soudy neúčtují náklady na videokonferenci.

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Slovenský právní řád neobsahuje zvláštní ustanovení upravující tyto otázky. Soud má obvykle při zahájení výslechu dotyčnou osobu poučit o jejích procesních právech a povinnostech, není-li tato osoba zastoupena advokátem nebo není-li stranou sporu stát, státní orgán nebo právnická osoba zastoupená osobou s právnickým vzděláním (§ 160 občanského soudního řádu).

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Slovenský právní řád neobsahuje zvláštní ustanovení upravující tyto otázky ve vztahu k videokonferencím. Konkrétní postup závisí na ad hoc dohodě dotčených soudů. Použijí se zřejmě obecné předpisy o ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta (§ 200 občanského soudního řádu). [Soud] ověří údaje z dokladu totožnosti nebo cestovního pasu. Na začátku výslechu je nutno zjistit totožnost svědka a rovněž okolnosti, které mohou mít vliv na jeho věrohodnost (příbuzenský poměr apod.).

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Slovenský právní řád neobsahuje zvláštní ustanovení upravující tyto otázky v občanskoprávním řízení, pouze v trestním.

Podle § 196 odst. 2 občanského soudního řádu však soud na začátku výslechu poučí svědka o významu svědecké výpovědi, o jeho právech a povinnostech (vypovídat pravdu a nic nezamlčet) a o trestních následcích křivé výpovědi.

Pokud dožadující soud požádá o výslech svědka, znalce nebo účastníka řízení pod přísahou v souladu se svým právem, nepovažuje se to za rozporné se slovenským veřejným pořádkem (ordre public). Znění přísahy lze nalézt v zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním (§ 58b zákona č. 97/1963).

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Všechny slovenské soudy mají k dispozici administrativního pracovníka, s nímž lze dohodnout test audiovizuálního přenosu, datum výslechu apod. Administrativní pracovník je vyškolený pro obsluhu videokonferenčního zařízení. V případě problémů kontaktuje tento administrativní pracovník technického pracovníka soudu a může zajistit i jeho přítomnost v den výslechu.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Vyžadují se technické informace umožňující spojení se zařízením dožadujícího soudu a případně informace o tlumočníkovi.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.