Dokazování prostřednictvím videokonference

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je možné provést dokazování pomocí videokonference buď za účasti soudu dožadujícího členského státu, nebo přímo soudem tohoto členského státu? Pokud ano, jaké jsou příslušné vnitrostátní postupy nebo právní předpisy, které se použijí?

Ano, dokazování pomocí videokonference lze provést za účasti soudu v dožadujícím členském státě, nebo přímo soudem tohoto členského státu.

Podle § 5 zákona (2003:493) o nařízení EU o dokazování v občanských nebo obchodních věcech (dále jen „nařízení o dokazování“) provádějí dokazování okresní soudy (tingsrätter) a je nutno použít pravidla pro dokazování mimo hlavní líčení, která jsou obsažena v kapitole 35 § 8–11 soudního řádu (rättegångsbalken), není-li v nařízení stanoveno jinak.

Je třeba uvést, že v případech, kdy není použitelné nařízení o dokazování, jsou ustanovení týkající se dokazování obsažena v jiných zákonech, například v zákoně (1946:816) o dokazování pro zahraniční soud.

2 Existují nějaká omezení, pokud jde o kategorie osob, jež mohou být vyslechnuty prostřednictvím videokonference – lze tímto způsobem například vyslechnout pouze svědky, nebo také jiné osoby, jako jsou znalci či strany?

Vyslechnout pomocí videokonference lze všechny, kteří mají být v dané věci vyslechnuti.

3 Existují nějaká omezení, pokud jde o druh důkazů, které lze zajistit prostřednictvím videokonference?

Nejsou uložena žádná zvláštní omezení.

4 Existují nějaká omezení s ohledem na místo, kde by měla být daná osoba vyslechnuta prostřednictvím videokonference – tj. musí se výslech uskutečnit u soudu?

Dokazování provádějí okresní soudy (tingsrätter). Jinak nejsou uložena žádná zvláštní omezení.

5 Je povoleno zaznamenávat výslechy prostřednictvím videokonference, a pokud ano, je k dispozici příslušné zařízení?

Ano, zaznamenávání je přípustné a příslušné zařízení je k dispozici.

6 V jakém jazyce by se měl výslech uskutečnit: a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

a) Výslech se musí uskutečnit ve švédštině, soud však může využít služeb tlumočníka.

b) To závisí na pravidlech dožadujícího státu.

7 Jsou-li nutní tlumočníci, kdo odpovídá za jejich zajištění a kde by se měli nacházet a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

a) Při výslechu ve Švédsku je na švédském soudu, aby rozhodl, zda a jak má být tlumočník při výslechu přítomen.

b) Dožadujícímu soudu může být při hledání tlumočníka, je-li to třeba, na žádost nápomocen Úřad vlády (Regeringskansliet), který je podle nařízení o dokazování ústředním orgánem. Úřad vlády a dožadující soud se mohou dohodnout na způsobu účasti tlumočníka na výslechu. (Čl. 20 odst. 2 nařízení o dokazování).

8 Jaký postup se vztahuje na opatření týkající se výslechu a informování osoby, jež má být vyslechnuta, o době a místu konání výslechu a) v případě žádostí podle článků 12 až 14 nařízení o dokazování a b) v případě přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování? S jakou dobou je u obou variant nutno počítat při plánování data výslechu, aby byla dotyčná osoba vyrozuměna s dostatečným předstihem?

a) Dožádaný soud zašle osobě, která má být vyslechnuta, předvolání. V předvolání je upřesněna doba a místo výslechu. Neexistují žádné právní požadavky, pokud jde o dobu, kterou je třeba při rozhodování o datu výslechu poskytnout. Vyslýchaná osoba však musí mít dostatek času (tzv. „přiměřený prostor“) na to, aby předvolání mohla vyhovět.

b) To závisí na pravidlech dožadujícího státu.

9 S jakými náklady je spojeno používání videokonferencí a jak by měly být uhrazeny?

Požaduje-li to švédský soud, musí dožadující soud uhradit náklady na znalce a tlumočníky, náklady v souvislosti se žádostí o vyřízení zvláštním postupem a náklady na komunikační technologie, jako je možnost videokonference a telefonní konference (viz čl. 22 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 a 4 nařízení o dokazování).

10 Existují nějaké požadavky, pokud jde o zajištění toho, aby byla osoba, která je vyslýchána přímo dožadujícím soudem, informována, že se výslech uskutečňuje na základě dobrovolnosti?

Je na dožadujícím soudu, aby dotčenou osobu informoval, že se dokazování podle článku 19 nařízení o dokazování uskutečňuje na základě dobrovolnosti.

11 Jaký je postup ověřování totožnosti osoby, která má být vyslechnuta?

Pro ověření totožnosti v této souvislosti není stanoven žádný zvláštní postup.

12 Jaké platí požadavky pro složení přísahy a jaké informace se požadují od dožadujícího soudu, je-li nutné složení přísahy během přímého dokazování podle článků 19 až 21 nařízení o dokazování?

Obvykle se uplatní vnitrostátní předpisy o složení přísahy a pro použití článku 19 nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky ani požadavky na informace.

13 Existují nějaká opatření, pokud jde o zajištění kontaktní osoby v místě konání videokonference, s níž je dožadující soud ve styku, a osoby, která je v den konání výslechu k dispozici pro obsluhu videokonferenčních zařízení a řešení případných technických problémů?

Na všech soudech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou schopni obsluhovat videokonferenční zařízení.

14 Požadují se od dožadujícího soudu nějaké další informace?

Obvykle se nevyžadují žádné další informace.

Poslední aktualizace: 18/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.