Bevisoptagelse via videokonference

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Efter ændringen af lov nr. 99/1963 om civil retspleje som senest ændret, der har været i kraft siden september 2017, er anvendelsen af videokonferenceudstyr i civile sager direkte reguleret i loven. Det fastsættes udtrykkeligt i § 102a i lov om civil retspleje, at retten på anmodning af en af parterne, eller hvis det er hensigtsmæssigt, kan foretage afhøring ved hjælp af videokonference. Videokonferencer kan navnlig anvendes for at gøre det lettere for en part i sagen eller en tolk at være til stede under et retsmøde eller ved afhøring et vidne, en sagkyndig eller en part.

Dette spørgsmål er ligeledes reguleret i § 10a i justitsministeriets instruks nr. 505/2001 om udstedelse af interne bestemmelser og regler for distrikts- og regionalretter og de øverste domstole (herefter "justitsministeriets instruks nr. 505/2001").

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Loven indeholder udtrykkelige bestemmelser om afhøring af vidner, sagkyndige eller parter. Kategorierne af berørte personer er imidlertid ikke begrænset på forhånd, og andre aktører, f.eks. tolke, kan ligeledes deltage i en afhøring via videokonference. Enhver begrænsning skal være begrundet i effektivitetshensyn eller i en anmodning fra en af parterne.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen generelle begrænsninger i lovteksten, men begrænsninger kan begrundes i sagens særlige omstændigheder (tekniske muligheder osv.).

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Hvis afdelingsformanden (en enkelt dommer) agter at afhøre et vidne eller en sagkyndig via videokonference, vil tid og sted for videokonferencen fremgå af indkaldelsen. Man kan med andre ord også benytte andre steder, der egner sig til en afhøring, f.eks. det sted, hvor de sagkyndige eller vidnerne opholder sig, såsom et hospital eller et laboratorium.

Det er imidlertid vigtigt, at den retsmedarbejder, som afdelingsformanden (en enkelt dommer) har udpeget, bekræfter identiteten af den person, der skal afhøres. Det antages, at afhøringen generelt finder sted i retten, fængslet eller sundhedsinstitutionen, alt efter hvad der er relevant.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Loven foreskriver, at der i forbindelse med afhøring via en videokonference altid skal foretages lyd- og videooptagelse. Hvis afhøringen både føres til protokols og optages, skal den person, der afhøres, ikke underskrive protokollen.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Hvis et vidne ikke taler/forstår det sprog, som afhøringen gennemføres på, har den pågældende ret til en tolk efter § 37, stk. 4, i forfatningslov nr. 2/1993 (chartret om grundlæggende rettigheder). I henhold til § 18, stk. 2, i lov om civil retspleje udpeger retten en tolk til den part, hvis modersmål er et andet end tjekkisk, så snart behovet viser sig under sagen.

7 Hvis der er behov for tolke, hvem har så til opgave at stille dem til rådighed, og hvor skal de befinde sig, hvis a) anmodninger fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Efter § 18, stk. 1 og 2, i lov om civil retspleje skal en ret give parterne samme mulighed for at udøve deres rettigheder og sikre en tolk til den part, hvis modersmål er et andet end tjekkisk, så snart behovet viser sig under sagen.

Videokonferenceudstyr kan anvendes til at sikre, at der er en tolk til stede. Tolken behøver således ikke nødvendigvis at være fysisk til stede ved siden af den person, der afhøres.

8 Hvilken procedure skal følges i forbindelse med vidneforklaringen og med hensyn til at underrette den person, der skal afgive forklaring, om tid og sted, hvis a) anmodningen fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse? Hvor lang tid bør der i begge tilfælde i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Når en person får forkyndt en stævning, arbejder retten i henhold til § 51 i lov om civil retspleje. Medmindre loven eller en særlig retsforskrift fastsætter andre krav til en stævning, skal den indeholde følgende oplysninger: den sag, som den påkaldende indstævnes til at give møde i, sagens genstand, tid og sted for retssagen, årsagen til stævningen, status for den person, der indstævnes, en indstævnet persons forpligtelser under retssagen og eventuelt retssagens forventede varighed. I tilfælde af afvikling af et retsmøde ved brug af videokonferenceudstyr, underrettes den person, der er indkaldt som vidne, om tid og sted for fremmøde.

Indkaldelsen kan forkyndes i papirform eller elektronisk og i hastesager ligeledes telefonisk eller via fax.

Hvis et vidne eller en sagkyndig skal afhøres via videokonference, og den pågældende skal afhøres i en anden retskreds, forkynder den ret, i hvis retskreds afhøringen skal foretages, indkaldelsen, og den anmodende ret beder den anden ret om at samarbejde om afhøringen (stævning). I henhold til § 115, stk. 2, i lov om civil retspleje skal stævninger forkyndes for parterne på en sådan måde, at de har tid til at forberede sig (normalt mindst ti dage før retsmødet), medmindre der afholdes et indledende retsmøde.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Brug af videokonferencer medfører transmissionsomkostninger. Omkostningerne betales af den anmodende ret, der tager initiativ til videokonferencen.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

I medfør af § 126, stk. 1, i lov om civil retspleje skal enhver fysisk person, som ikke er part i sagen, give møde i retten, hvis den pågældende indkaldes som vidne. Et fremmødt vidne har ret til ikke at udtale sig, hvis det vil udsætte den pågældende eller personer, der er nært knyttet til den pågældende, for risikoen for strafferetlig forfølgelse. Før retsmødets informeres vidner altid om betydningen af deres vidneforklaring, om deres rettigheder og forpligtelser og om de strafferetlige følger af at aflægge falsk vidneforklaring.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Ved retsmødets start skal dommeren i medfør af § 126, stk. 2, i lov om civil retspleje bekræfte vidnets identitet. Dette sker normalt ved, at vidnet bliver bedt om at fremlægge sit ID-kort eller pas.

I tilfælde af afhøring via videokonference skal den retsmedarbejder, som afdelingsformanden (en enkelt dommer) har udpeget, bekræfte identiteten af den person, der skal afhøres via videokonference. Efter aftale med afdelingsformanden (en enkelt dommer) kan den person, der skal bekræfte identiteten på det sted, hvor den person, der skal afhøres, befinder sig, ligeledes være en medarbejder ved en domstol eller i et fængsel eller en forvaringsanstalt, hvis medarbejderen er blevet udpeget til dette formål.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Ifølge § 104, stk. 2, i lov nr. 91/2012 om international privatret kan vidner, sagkyndige og parter blive afhørt under ed, hvis en myndighed i et andet land anmoder om det. For vidner og parter i sagen lyder eden som følger: "Jeg erklærer på tro og love, at jeg vil besvare rettens spørgsmål fuldstændigt og sandfærdigt, og at jeg ikke vil tilbageholde oplysninger." For sagkyndige lyder eden: "Jeg erklærer på tro og love, at jeg vil udtale mig efter min bedste viden og overbevisning." Hvis der efterfølgende skal aflægges ed, vil dennes ordlyd blive ændret i overensstemmelse hermed.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Den konkrete afvikling aftales i forbindelse med forberedelsen af videokonferencen, alt efter den anmodende og den anmodede rets behov.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Den konkrete afvikling aftales i forbindelse med forberedelsen af videokonferencen, alt efter den anmodende og den anmodede rets behov.

Sidste opdatering: 19/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.