Bevisoptagelse via videokonference

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja, det er muligt i begge tilfælde. Denne bevisoptagelse via videokonference finder i henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning 1783/2020 sted i overensstemmelse med den nationale lovgivning, som den anmodede ret er underlagt (i Grækenland præsidentielt dekret 142/2013 og artikel 393, stk. 3, i CPC), mens den anmodende ret i henhold til stk. 3 i samme artikel, kan den anmodende ret anmode om, at anmodningen udføres i overensstemmelse med en særlig procedure, der er fastsat i dens nationale lovgivning, og den anmodede ret skal udføre anmodningen i overensstemmelse med den særlige procedure, medmindre dette er uforeneligt med dens nationale lovgivning, eller den ikke er i stand til at gøre det på grund af større praktiske vanskeligheder.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen restriktioner på dette område. Alle deltagere i retssagen kan høres via videokonference.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der er ingen restriktioner på dette område, med undtagelse af optagelse af videokonferencer med billeder (artikel 2, stk. 3, i præsidentdekret 142/2013).

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Retsmødet kan finde sted i en passende udstyret retssal eller et retskontor, som er certificeret ved en afgørelse truffet af retspræsidenten, der er meddelt justitsministeren, eller i et lokale hos den græske konsulære myndighed i udlandet.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Optagelse af retsmøder via videokonference er tilladt og tilgængelig, med lyd og uden billede, og referaterne af videokonferencerne opbevares på domstolens kontor eller hos den græske konsulære myndighed i udlandet.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

a) sagen skal føres på græsk og om nødvendigt under tilstedeværelse af en tolk, b) sagen skal føres på den anmodende domstols sprog med simultanoversættelse til græsk af en tolk.

7 Hvis der er behov for tolke, hvem har så til opgave at stille dem til rådighed, og hvor skal de befinde sig, hvis a) anmodninger fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Hver part er ansvarlig for at finde og betale for en tolk, hvis vidnet, parten eller eksperten, der præsenteres til en høring via videokonference, ikke taler græsk. Tolkene skal være i samme lokale som den dommer, der er ansvarlig for proceduren med videokonference, eller med lederen af den græske konsulære myndighed i udlandet.

8 Hvilken procedure skal følges i forbindelse med vidneforklaringen og med hensyn til at underrette den person, der skal afgive forklaring, om tid og sted, hvis a) anmodningen fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse? Hvor lang tid bør der i begge tilfælde i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

I begge tilfælde fastlægges de nærmere bestemmelser for afhøringen efter samråd med de ansvarlige dommere ved den anmodende ret og den anmodede ret ved hjælp af ethvert egnet kommunikationsmiddel, såsom telefon, e-mail og fax.

Kontakter vedrørende praktiske spørgsmål i forbindelse med planlægningen og afviklingen af videokonferencen foretages efter de relevante retsembedsmænds skøn og på passende måde under tilsyn af de ansvarlige dommere, der er nævnt ovenfor.

Som led i ovennævnte høring af de ansvarlige dommere skal dommeren ved den anmodede ret underrette den person, der skal afhøres, om dato og sted for afhøringen i overensstemmelse med bestemmelserne i loven på fuldbyrdelsesstedet i god tid, så afhøringen kan finde sted.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Hver part er ansvarlig for at finde og betale for en tolk, hvis vidnet, parten eller eksperten, der præsenteres til en høring via videokonference, ikke taler græsk. Honoraret betales direkte af parten til tolken.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Den informeres om dette af den ansvarlige dommer ved den anmodede domstol.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Dommeren, der foretager afhøringen, kontrollerer identiteten på den person, der skal afhøres. For at identificere en person, der ikke er til stede, assisteres dommeren af retssekretæren eller den person, som konsulatet har bemyndiget.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Dommeren, der leder retsmødet, spørger vidnet, eksperten osv., der skal afhøres, om han eller hun ønsker at aflægge en civil eller religionsbaseret ed. Det samme gælder for tolke, før de påbegynder deres arbejde.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Retsembedsmænd vil være til stede før og under videokonferencen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Ingen.

Sidste opdatering: 19/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.