Bevisoptagelse via videokonference

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Lov nr. CXXX af 2016 om den civile retsplejelov (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, på ungarsk) (herefter ”den civile retsplejelov”) tillader en domstol at bestemme, enten på anmodning fra en part eller ex officio, at afhøringen af en part, enhver anden intervenient i sagen, et vidne eller en ekspert eller, hvis ejeren af den besigtigede genstand ikke modsætter sig det, udførelsen af en besigtigelse skal ske ved hjælp af et elektronisk kommunikationsnetværk. Afhøring via et elektronisk kommunikationsnetværk kan besluttes, hvis det forekommer hensigtsmæssigt, f.eks. for at fremskynde sagen, hvis afhøring på det sted, hvor sagen behandles, er vanskelig at organisere eller uforholdsmæssigt dyr, eller hvis beskyttelsen af et vidne berettiger til det.

Reglerne om afhøringer via et elektronisk kommunikationsnetværk findes i kapitel XLVII i den civile retsplejelov og i justitsministerens bekendtgørelse nr. 19/2017 af 21. december 2017 om brug af elektroniske kommunikationsnetværk til afhøringer og retsmøder i civile sager (19/2017 om gennemførelse af retsmøder og retsmøder i civile retssager via et elektronisk kommunikationsnet. (XII. 21.) IM rendelet, på ungarsk) (herefter: kendelse nr. 19/2017)

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger på, hvem der kan høres via videokonference; Parterne, andre deltagere i sagen, vidner, eksperter og ejere af den besigtigede genstand kan derfor afhøres på denne måde.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

I forbindelse med en høring, personlig høring eller inspektion, der finder sted via et elektronisk kommunikationsnetværk, er det muligt at høre parterne og andre deltagere i sagen, såvel som vidner og eksperter, eller at foretage en inspektion.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Afhøringen via et elektronisk kommunikationsnetværk kan finde sted i rettens eller en anden institutions lokaler i et lokale, der er specielt udstyret til formålet, forudsat at de nødvendige betingelser for driften af det elektroniske kommunikationsnetværk er opfyldt.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

I overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov kan retten i forbindelse med realitetsbehandlingen og efter anmodning fra en af parterne eller af egen drift bestemme, at referater af retsmøder, individuelle retsmøder eller inspektioner, der gennemføres via et elektronisk kommunikationsnetværk, skal udarbejdes ved hjælp af kontinuerlige og samtidige lyd- og videooptagelser, hvis de nødvendige tekniske betingelser er opfyldt.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

For krav i henhold til artikel 12-14 i Rådets forordning (EF) nr. 2020/1783 er de gældende regler som hovedregel reglerne i den civile retsplejelov i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordningen. I henhold til den civile retsplejelov er sproget i retssager ungarsk, men ingen må lide skade på grund af manglende kendskab til ungarsk. I retssager har alle ret til at udtrykke sig på deres modersmål eller på et regionalt sprog eller mindretalssprog inden for de grænser, der er fastsat i internationale konventioner. Retten skal gøre brug af en tolk, såfremt at det er nødvendigt. I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2020/1783 kan den anmodende ret desuden anmode om, at anmodningen fuldbyrdes i overensstemmelse med en særlig procedure, der er fastsat i dens nationale lovgivning. Den anmodede ret udfører anmodningen i overensstemmelse med den særlige procedure, der henvises til, medmindre dette er uforeneligt med dens nationale lovgivning, eller den ikke er i stand til at gøre det på grund af større praktiske vanskeligheder. Hvis den anmodede ret af en af disse grunde ikke efterkommer anmodningen om, at anmodningen udføres i overensstemmelse med en særlig procedure, skal den underrette den anmodende ret herom.

I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 19-21 finder den direkte bevisoptagelse sted i overensstemmelse med lovgivningen i den anmodende rets medlemsstat, jf. artikel 19, stk. 8, i forordning (EU) 2020/1783.

7 Hvis der er behov for tolke, hvem har så til opgave at stille dem til rådighed, og hvor skal de befinde sig, hvis a) anmodninger fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

For anmodninger indgivet i henhold til artikel 12 til 14 er den anmodede ret forpligtet til at anvende en tolk, hvis det er nødvendigt for at sikre anvendelsen af en parts modersmål, regionale sprog eller mindretalssprog.

Den civile retsplejelov indeholder ingen specifikke bestemmelser om tolkens præcise placering i tilfælde af en høring via et elektronisk kommunikationsnetværk; Men den foreskriver, at tolken skal være til stede i et rum, der er udstyret til at høre via et elektronisk kommunikationsnetværk. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 19/2017 specificerer, at tolken også skal være synlig på den transmitterede optagelse.

For anmodninger indgivet i henhold til artikel 19-21 skal den anmodende ret efter anmodning modtage bistand til at finde en tolk i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2.

8 Hvilken procedure skal følges i forbindelse med vidneforklaringen og med hensyn til at underrette den person, der skal afgive forklaring, om tid og sted, hvis a) anmodningen fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse? Hvor lang tid bør der i begge tilfælde i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Beslutningen om, at et retsmøde skal afholdes via et elektronisk kommunikationsnetværk, skal meddeles samtidig med indkaldelsen, indkaldelsen til et personligt retsmøde eller beslutningen om inspektionen. Afgørelsen om, at et retsmøde skal afholdes via et elektronisk kommunikationsnetværk, skal straks sendes til domstolen eller det organ, der stiller de lokaler til rådighed, der er specielt udpeget til retsmødet via et elektronisk kommunikationsnetværk.

Den civile retsplejelov indeholder ingen særlige bestemmelser om indkaldelse af parter til et retsmøde via et elektronisk kommunikationsnetværk. En stævning skal udstedes i så god tid, at modtagelsesbeviset, der bekræfter, at stævningen er blevet forkyndt korrekt, kan nå frem til retten inden retsmødet.

Som hovedregel bør det første retsmøde planlægges, så parterne får besked om indkaldelsen mindst 15 dage før datoen for retsmødet. Retten kan forkorte denne periode i hastesager.

I forbindelse med ansøgninger, der indgives i henhold til artikel 19-21, skal bestemmelserne i artikel 19, stk. 4 og 8, anvendes.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne er variable og skal dækkes (ved hjælp af et depositum eller et forskud) af den anmodende ret, hvis den anmodede ret anmoder om det. Parternes forpligtelse til at betale sådanne gebyrer eller omkostninger reguleres af lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende.Parternes pligt til at bære sådanne godtgørelser eller omkostninger afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2020/1783 skal den anmodende ret underrette den pågældende person om, at afhøringen er frivillig. I henhold til artikel 80(6)(a)(aa) i lov XXVIII af 2017 om international privatret (a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. yörvény, på ungarsk) skal den ungarske domstol, der er involveret i tilrettelæggelsen af videokonferencen, også informere det vidne, der skal afhøres, om, at hans eller hendes deltagelse er frivillig.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Verifikation af identiteten af den person, der skal høres via et elektronisk kommunikationsnetværk, skal finde sted

  • på grundlag af de oplysninger om den, der er blevet givet for at bekræfte dens identitet og adresse, og
  • ved at fremvise deres officielle identitetsdokument eller opholdstilladelse ved hjælp af de tekniske midler, der er fastsat i loven.

Hvis retten har beordret fortrolig behandling af oplysninger om et vidne, skal den, når vidnets officielle identitetsdokument eller opholdstilladelse fremvises ved hjælp af de tekniske midler, der er fastsat i loven, sikre, at kun rettens formand eller, hvis afhøringen eller inspektionen udføres af en retssekretær, kun retssekretæren kan konsultere sådanne oplysninger.

Retten sikrer elektronisk eller ved direkte søgning i databaser,

  • overensstemmelsen mellem de registrerede data og de meddelte data, der bekræfter identiteten og adressen på den person, der skal interviewes;
  • gyldigheden af det officielle identitetsdokument og opholdstilladelsen, som den person, der høres via et elektronisk kommunikationsnetværk, fremviser, og disse dokumenters overensstemmelse med de registrerede data.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Den civile retsplejelov indeholder ikke bestemmelser om edsaflæggelse under retssager.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Den civile retsplejelov foreskriver, at der skal være en tekniker til stede på det sted, hvor afhøringen skal finde sted via et elektronisk kommunikationsnetværk, for at sikre, at det tekniske udstyr, der kræves til afhøringen via et elektronisk kommunikationsnetværk, fungerer korrekt.

Før prøven begynder, skal teknikeren sikre sig, at udstyret er fuldt funktionsdygtigt. I tilfælde af en hindring for korrekt drift af udstyret, vil teknikeren straks rapportere fejlen til dommeren, der er til stede på det sted, hvor sagen behandles, og vil straks tage skridt til at løse den; Derefter rapporterer han fejlen og de trufne foranstaltninger skriftligt til sin overordnede. Så længe udfaldet varer ved, kan høringen via et elektronisk kommunikationsnetværk ikke startes eller fortsættes. Hvis det er relevant, skal de proceduremæssige trin, der var i gang på tidspunktet for nedbruddet eller fejlfunktionen i det udstyr, der bruges til at sikre høringen via et elektronisk kommunikationsnetværk, gentages.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Generelt er der ikke behov for yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 25/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.