Bevisoptagelse via videokonference

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Dommeren træffer afgørelse om det andet lands repræsentanters brug af videokonferencer inden for rimelig tid ved at kontakte sagsøgeren separat, før videokonferencen begynder.

Dommeren træffer afgørelse i alle sager i lyset af den civile retsplejelov (Civilprocesa likmus)

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Både vidner og eksperter kan afhøres.

Artikel 108(1) i den civile retsplejelov bestemmer, at et vidne også kan afhøres via videokonference, via en forbindelse, der er tilgængelig fra det sted, hvor vidnet befinder sig, eller fra et sted, der er specielt udstyret til dette formål.

På samme måde bestemmer artikel 122 i den civile retsplejelov, at en sagkyndig også kan afhøres via videokonference, via en forbindelse, der er tilgængelig fra det sted, hvor den sagkyndige befinder sig, eller fra et sted, der er specielt udstyret til dette formål.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Efter domstolens skøn.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Den civile retsplejelov giver mulighed for at bruge videokonferencer fra det sted, hvor den pågældende person befinder sig, eller fra et særligt udstyret sted.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

I overensstemmelse med artikel 61 i den civile retsplejelov optages hele retsmødet ved hjælp af tekniske midler. Materiale, der er indhentet ved lydoptagelse eller andre tekniske midler, indgår i retsbogen og arkiveres sammen med den eller placeres og opbevares i rettens informationssystem.

Med hensyn til parternes ret til at optage retsmøder bestemmer § 152, stk. 3, i den civile retsplejelov, at retsmøder kan optages skriftligt eller på anden måde, forudsat at afviklingen af retsmødet ikke forstyrres af dette. Fotografier og videooptagelser må kun bruges med dommerens tilladelse. Før dommeren tager stilling til dette punkt, hører han, hvad parterne i sagen mener.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

a) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordningen om bevisoptagelse skal den anmodede ret fuldbyrde anmodningen i overensstemmelse med sin nationale lovgivning. I overensstemmelse med artikel 13(1) i den civile retsplejelov føres lettiske retssager på det officielle sprog.

b) I tilfælde af direkte fuldbyrdelse i overensstemmelse med artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse vil retsmødet også finde sted på det officielle sprog, fordi den ret, der deltager i fuldbyrdelsen af et bevisdokument, der er anmodet om af et fremmed land, i henhold til artikel 689, stk. 4, i den civile retsplejelov er den ret, inden for hvis jurisdiktion kilden til bevismaterialet befinder sig.

7 Hvis der er behov for tolke, hvem har så til opgave at stille dem til rådighed, og hvor skal de befinde sig, hvis a) anmodninger fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Artikel 691 i den civile retsplejelov. Udførelse af en undersøgende handling anmodet af et fremmed land i nærværelse og med deltagelse af parterne eller repræsentanter for den ansvarlige udenlandske domstol.

(1. Den ret, der gennemfører en bevisoptagelse efter anmodning fra et andet land i overensstemmelse med artikel 13 eller artikel 14 i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783, skal underrette repræsentanterne for den ansvarlige udenlandske ret eller parterne og deres repræsentanter om tid og sted, hvor bevisoptagelsen vil finde sted, og om betingelserne for deres deltagelse.

2) Retten skal undersøge, om repræsentanterne for den ansvarlige udenlandske domstol eller parterne eller deres repræsentanter har brug for en tolk.

(3) Hvis de personer, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel, ikke forstår det officielle sprog, og der ikke er konstateret større praktiske vanskeligheder, skal en tolk efter anmodning fra repræsentanterne for den ansvarlige udenlandske domstol eller fra parterne eller deres repræsentanter deltage i bevisoptagelsen.

8 Hvilken procedure skal følges i forbindelse med vidneforklaringen og med hensyn til at underrette den person, der skal afgive forklaring, om tid og sted, hvis a) anmodningen fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse? Hvor lang tid bør der i begge tilfælde i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

I begge tilfælde skal ansøgningen om retshjælp indgives i rimelig tid, helst mindst 60 dage før den planlagte videokonference.

Før den planlagte videokonference skal der afsættes tid til at teste forbindelsen.

En anmodning om videokonference skal angive de nødvendige tekniske parametre.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Artikel 694 i den civile retsplejelov. Omkostninger til bevisoptagelse efter anmodning fra et andet land

1. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3, i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783, kan en domstol anmode den ansvarlige domstol i et andet land om at udbetale et forskud på udgifterne til den sagkyndige indtil den bevisoptagelse, som det pågældende andet land har anmodet om.

2. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783, kan en domstol anmode den ansvarlige domstol i et andet land om at refundere følgende omkostninger efter den bevisoptagelse, som det pågældende andet land har anmodet om:

1) honorarer til eksperter og tolke;

2) omkostninger i forbindelse med gennemførelse af bevisoptagelsen, hvis denne gennemførelse efter anmodning fra den ansvarlige udenlandske myndighed har fundet sted i overensstemmelse med procedurerne i det fremmede land;

3) omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af bevisoptagelsen, hvis gennemførelsen efter anmodning fra den kompetente udenlandske myndighed har fundet sted ved hjælp af tekniske midler.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det fremmede land udarbejder de relevante oplysninger til den pågældende person.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Retten verificerer personens identitet i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

En sådan procedure er ikke fastlagt i loven om civil retspleje, men den ansvarlige udenlandske myndighed kan bede retten om at tage stilling til spørgsmålet om aflæggelse af ed.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Før datoen for videokonferencen, og før den testes, udveksler parterne oplysninger om deres tekniske parametre og kontaktoplysninger på de involverede personer (personerne i retten og personen i den institution, der yder den tekniske bistand).

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Tekniske oplysninger og specifikationer er påkrævet.

Sidste opdatering: 13/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.