Bevisoptagelse via videokonference

Luxembourg
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Ja, begge processer er mulige. Størstedelen af de anmodninger, der sendes til Luxembourg, drejer sig om, at et vidne skal afhøres af en domstol i den anmodende medlemsstat ved hjælp af videokonference.

Der er ingen specifikke bestemmelser om videokonferencer, så artiklerne i den nye civile retsplejelov om vidneafhøringer, dommerens personlige verificering og parternes personlige fremmøde finder anvendelse. Der er i øjeblikket ingen retspraksis om videokonferencer.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Vidner, og i nogle tilfælde parterne og juridiske eksperter, kan afhøres via videokonference. Indtil videre er der dog kun blevet anmodet om at høre vidner.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Den eneste begrænsning er, at afhøringen af vidner er frivillig. Hvis et vidne nægter at lade sig interviewe, har de luxembourgske myndigheder ingen mulighed for at tvinge ham eller hende til det.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Det skal være beviser, der kan fremskaffes i rettens lokaler, som er udstyret med det nødvendige tekniske udstyr.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Hvis den anmodende stat ønsker at optage videokonferencen, skal den have udtrykkeligt samtykke fra det vidne, der afhøres i Luxembourg. Luxembourg, som er den anmodede stat, optager ikke videokonferencen.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

a) Fransk, tysk

b) alle sprog

7 Hvis der er behov for tolke, hvem har så til opgave at stille dem til rådighed, og hvor skal de befinde sig, hvis a) anmodninger fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Den luxembourgske domstol, som er den anmodede stat, er ansvarlig for at organisere en tolk, når det er nødvendigt for at kommunikere effektivt enten med myndighederne i den anmodende stat eller med den person, der skal afhøres. Han skal være til stede ved bevisoptagelsen i retten.

8 Hvilken procedure skal følges i forbindelse med vidneforklaringen og med hensyn til at underrette den person, der skal afgive forklaring, om tid og sted, hvis a) anmodningen fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse? Hvor lang tid bør der i begge tilfælde i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

De luxembourgske myndigheder, og mere specifikt den domstol, der er ansvarlig for efterforskningsforanstaltningen, kontakter myndighederne i den anmodende stat for at aftale dato og tidspunkt for videokonferencen. Opsigelsesperioden er mindst 15 dage. De luxembourgske myndigheder er ansvarlige for at indkalde de pågældende personer.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Brugen af videokonferencer og vidnehonorarer betales af den luxembourgske regering. Udgifterne til tolken afholdes af den anmodende stat.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Personen informeres om dette i indkaldelsesbrevet og af dommeren, hvis ikke retssekretæren, før videokonferencen finder sted.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Den luxembourgske domstol, som er den anmodede stat, foretager en identitetskontrol ved at verificere identitetspapirerne ved begyndelsen af retsmødet.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Vidner skal aflægge ed på at tale sandt. De informeres om, at de risikerer bøder og fængselsstraf i tilfælde af falsk vidneudsagn.

Edsaflæggelsen sker ved den anmodende domstol.

I tilfælde af artikel 19 anvender den anmodende stat sine betingelser. Den luxembourgske dommer, der er til stede under videokonferencen som den anmodede stat, griber kun ind, hvis der opstår et problem.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

En dommer, en retssekretær, en tekniker og om nødvendigt en tolk er til stede på den dag og det tidspunkt, der er fastsat for videokonferencen.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

En række tekniske spørgsmål skal afklares, før videokonferencer kan bruges. En vellykket videokonferencehøring afhænger af god forberedelse og effektivt samarbejde mellem kontaktpunkterne.

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.