Bevisoptagelse via videokonference

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

Der findes ingen generelle regler om dette emne i Nederlandenes civile retsplejeregler. Men videokonferencer er ikke udelukket og er i disse sager derfor mulige i henhold til loven.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Hvis en person i henhold til den civile retspleje kan afhøres, er dette i princippet også muligt ved hjælp af videokonferencer. Der findes ingen specifikke bestemmelser iht. de civile retsplejeregler.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Der findes ingen regler om specifikke restriktioner. Den civile retsplejes regler finder anvendelse.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Ingen specifikke regler gælder for afhøring via videokonference. Den civile retsplejes regler finder anvendelse. Reglen er, at personer skal afhøres i retten. Der kan gøres undtagelser, hvis et vidne er syg eller på anden måde ude af stand til at rejse til retten (artikel 175 i den civile retsplejelov (Rv)).

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

En nederlandsk domstols afhøring af et vidne via videokonference anses for at svare til en direkte transmission af et ordinært retsmøde. Som bestemt ved lov laves en udskrift af en undersøgelsesdommers vidneafhøring. De samme regler gælder for afhøringer via videokonference, og de skal derfor også registreres i en udskrift fra retten. Loven forbyder ikke billed- eller lydoptagelse som tillæg til en udskrift af afhøringen, men denne optagelse kan ikke ligestilles med en udskrift.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) når der fremsættes anmodninger i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Hvis den anmodede ret er i Nederlandene, finder afhøringen sted på nederlandsk. Der gælder ingen særlige regler på dette område. Den nederlandske gennemførelseslovgivning giver mulighed for, at en kompetent myndighed stiller betingelser for den direkte bevisoptagelse, som den finder nyttige eller nødvendige af hensyn til en forsvarlig rettergang.

7 Hvis der er behov for tolke, hvem har så til opgave at stille dem til rådighed, og hvor skal de befinde sig, hvis a) anmodninger fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Nederlandenes civile retsplejeregler indeholder ingen særlige ordninger, hvad angår tolkning. I civile sager i Nederlandene skal parterne i princippet selv sørge for tolkning.

8 Hvilken procedure skal følges i forbindelse med vidneforklaringen og med hensyn til at underrette den person, der skal afgive forklaring, om tid og sted, hvis a) anmodningen fremsættes i henhold til artikel 12-14 i forordningen om bevisoptagelse, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse? Hvor lang tid bør der i begge tilfælde i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Ifølge den nederlandske gennemførelseslovgivning kan den anmodede ret afgøre, hvilken af parterne der er ansvarlig for indkaldelsen som følge af en begæring om bevisoptagelse.

Når det ikke er den ene af parterne, der forestår indkaldelsen, forestås den af justitssekretæren for den anmodede ret. I henhold til Nederlandenes civile retsplejeregler skal et vidne indkaldes mindst én uge (i fremtidig lovgivning mindst 10 dage) før en afhøring.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Udgifterne til den særlige formular og kommunikationsteknologi skal ikke dækkes af parterne. Disse udgifter pålægges ikke parterne ifølge nederlandsk lovgivning. De afholdes af den stat, hvori der kan ansøges om godtgørelse, jf. forordningens artikel 18, stk. 2, sammenholdt med artikel 10, stk. 4.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Hvis den direkte bevisoptagelse indebærer afhøring af en person, underretter den anmodende ret den pågældende om, at afhøringen sker på frivillig basis, jf. artikel 17, stk. 2. Andre forskrifter finder ikke anvendelse.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Ifølge Nederlandenes civile retsplejeregler skal dommeren kontrollere vidnernes identitet (retsplejelovens artikel 177).

Dommeren beder vidner om at oplyse deres efternavn, fornavn, alder, beskæftigelse og bopæl. De bliver også spurgt om deres eventuelle tilknytning til parterne (blodslægtskab eller svogerskab, ansættelse).

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 19-21 i forordningen om bevisoptagelse?

Ifølge Nederlandenes civile retsplejeregler aflægges eden for dommeren inden retsmødet. Vidnet erklærer, at hans eller hendes vidneudsagn vil være sandheden og intet andet end sandheden. Vidner, som bevidst ikke siger sandheden, begår mened. Direkte bevisoptagelse sker i overensstemmelse med loven i den anmodende stat.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

En international anmodning om retshjælp, hvori videokonferencer benyttes, arrangeres med IKT-støttepersonale i retskredsen (SPIRIT). De sørger for de tekniske og logistiske forberedelser.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Den kompetente myndighed kan anmode om disse oplysninger.

Sidste opdatering: 15/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.