Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Στον νόμο CXXX του 2016 για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, στα ουγγρικά) (στο εξής: κώδικας πολιτικής δικονομίας) προβλέπεται δυνατότητα του δικαστηρίου, είτε κατόπιν πρότασης διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει διάδικο, άλλους συμμετέχοντες στη δίκη, μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα και —υπό τον όρο της συναίνεσης του κυρίου του αντικειμένου της αυτοψίας— να διενεργήσει αυτοψία, μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διεξαγωγή εξέτασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να διαταχθεί αν κριθεί σκόπιμο, για παράδειγμα για την επιτάχυνση της διαδικασίας· ή σε περίπτωση που η εξέταση στον χώρο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας θα ήταν δύσκολη ή δυσανάλογα ακριβή· ή αν επιβάλλεται για την προστασία μάρτυρα.

Οι κανόνες που διέπουν την εξέταση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέπονται στο κεφάλαιο XLVII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στο διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 19/2017, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο αστικών ακροαματικών διαδικασιών και της εξέτασης προσώπων σε αστικές υποθέσεις (A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, στα ουγγρικά) (στο εξής: διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 19/2017).

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης — για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων και άλλων συμμετεχόντων στη δίκη, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων, καθώς και των κυρίων των αντικειμένων για τα οποία διατάσσεται αυτοψία.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Ακρόαση, εξέταση ή αυτοψία μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των διαδίκων και άλλων συμμετεχόντων στη δίκη, μαρτύρων και πραγματογνωμόνων ή για τη διενέργεια αυτοψίας.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης — πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Η εξέταση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να διεξαχθεί στον χώρο του δικαστηρίου ή άλλου φορέα, σε ειδικές αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες για τον σκοπό αυτόν, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι αναγκαίες απαιτήσεις για τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο μπορεί κατά τη διεξαγωγή της δίκης —κατόπιν αιτήματος ενός εκ των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως— να διατάξει την τήρηση των πρακτικών, τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή των αυτοψιών μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συνεχή και ταυτόχρονη οπτική και ακουστική καταγραφή τους, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αυτή.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση: α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2. Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, η δικαστική διαδικασία διεξάγεται στα ουγγρικά, χωρίς, ωστόσο, να επιτρέπεται να περιέλθει οποιοσδήποτε σε μειονεκτική θέση λόγω του ότι δεν γνωρίζει την ουγγρική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, καθένας έχει το δικαίωμα χρήσης της μητρικής του γλώσσας ή της περιφερειακής ή μειονοτικής του γλώσσας, όταν αυτό προβλέπεται από διεθνείς συνθήκες. Όπου είναι αναγκαίο, το δικαστήριο υποχρεούται να χρησιμοποιήσει διερμηνέα. Επιπλέον, κατά το άρθρο 12 παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της παραγγελίας κατά έναν ειδικό τύπο ο οποίος προβλέπεται από το εθνικό δίκαιό του. Το δικαστήριο εκτελέσεως εκτελεί την παραγγελία σύμφωνα με την ειδική διαδικασία, εκτός εάν αυτό δεν συνάδει προς το εθνικό δίκαιό του ή δεν είναι σε θέση να το πράξει λόγω μειζόνων πρακτικών δυσκολιών. Εάν, για έναν από τους εν λόγω λόγους, το δικαστήριο εκτελέσεως δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για την εκτέλεση της παραγγελίας σύμφωνα με ειδική διαδικασία, ενημερώνει σχετικώς το αιτούν δικαστήριο.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 19 έως 21, η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου, δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεσή τους και πού πρέπει να βρίσκονται α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Στην περίπτωση παραγγελιών βάσει των άρθρων 12 έως 14, εάν είναι απαραίτητη η διασφάλιση της χρήσης της μητρικής γλώσσας διαδίκου ή περιφερειακής ή μειονοτικής γλώσσας, το δικαστήριο εκτελέσεως υποχρεούται να χρησιμοποιήσει διερμηνέα.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν προβλέπει ειδικά τον τόπο όπου θα πρέπει να βρίσκεται ο διερμηνέας σε περίπτωση διεξαγωγής εξέτασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Διασφαλίζει, ωστόσο, την παρουσία διερμηνέων στις αίθουσες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τη διεξαγωγή εξέτασης με αυτή τη μέθοδο. Σύμφωνα με το διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 19/2017, ο διερμηνέας πρέπει να φαίνεται στο βιντεοσκοπημένο υλικό.

Στην περίπτωση παραγγελιών βάσει των άρθρων 19 έως 21, το αιτούν δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως, λαμβάνει βοήθεια για την εξεύρεση διερμηνέα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2.

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων; Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή εξέτασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδεται ή κοινοποιείται στα πρόσωπα που κλητεύονται ταυτόχρονα με την κλήτευση σε ακρόαση, εξέταση ή αυτοψία. Η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή εξέτασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαβιβάζεται αμελλητί στο δικαστήριο ή τον άλλο φορέα που παρέχει τις ειδικές εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή της εξέτασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν περιέχει ειδική πρόβλεψη για την κλήτευση σε εξέταση που πρόκειται να διεξαχθεί μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η κλήτευση σε ακρόαση πρέπει να αποστέλλεται με τρόπο που να επιτρέπει την επιστροφή στο δικαστήριο πριν από την ακρόαση της βεβαίωσης ότι η κλήτευση επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύννομα.

Η πρώτη ακρόαση πρέπει να προγραμματιστεί με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι η κλήτευση θα επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στους διαδίκους, κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει συντομότερη προθεσμία.

Στην περίπτωση παραγγελίας βάσει των άρθρων 19 έως 21, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 4 και 8.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Τα έξοδα ποικίλλουν και βαρύνουν (με εγγύηση ή προκαταβολή) το αιτούν δικαστήριο, εφόσον το ζητήσει το δικαστήριο εκτελέσεως. Η υποχρέωση των διαδίκων να καταβάλουν τα ανωτέρω τέλη και δαπάνες διέπεται από την νομοθεσία του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου.

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση;

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει το οικείο πρόσωπο ότι η εξέταση είναι εθελοντική. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 6 στοιχείο a) υποστοιχείο aa) του νόμου XXVIII του 2017 περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény, στα ουγγρικά), το ουγγρικό δικαστήριο που συμμετέχει στη διοργάνωση της βιντεοδιάσκεψης πρέπει επίσης να ενημερώσει τον μάρτυρα που πρόκειται να εξεταστεί ότι η συμμετοχή του είναι εθελοντική.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Η ταυτότητα του προσώπου που πρόκειται να εξεταστεί μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επαληθεύεται με βάση τα ακόλουθα:

  • τα στοιχεία που παρέχει το εν λόγω πρόσωπο προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητα και η διεύθυνσή του, και
  • την παρουσίαση του επίσημου εγγράφου ταυτότητας ή τίτλου διαμονής του με τα τεχνικά μέσα που προβλέπονται από τον νόμο.

Εάν το δικαστήριο διατάξει την εμπιστευτική μεταχείριση των στοιχείων μάρτυρα, πρέπει να διασφαλίζεται ότι, κατά την παρουσίαση του επίσημου εγγράφου ταυτότητας ή του τίτλου διαμονής του μάρτυρα με τα τεχνικά μέσα που προβλέπονται από τον νόμο, τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα δει μόνον ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο γραμματέας του δικαστηρίου, σε περίπτωση που η ακρόαση ή η αυτοψία διεξάγεται από τον γραμματέα.

Το δικαστήριο χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρονικά μέσα ή απευθείας αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι:

  • τα στοιχεία που παρέχει το πρόσωπο που πρέπει να εξεταστεί προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητα και η διεύθυνσή του συμπίπτουν με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μητρώα, και
  • το επίσημο έγγραφο και ο τίτλος διαμονής που παρουσιάζει το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί ως αποδεικτικά ταυτότητας είναι έγκυρα και συμπίπτουν με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μητρώα.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν προβλέπει ορκοδοσία στις δικαστικές διαδικασίες.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει την παρουσία προσώπου υπεύθυνου για τη διασφάλιση της λειτουργίας και τον χειρισμό του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού στις ειδικές εγκαταστάσεις όπου πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει πριν από την έναρξη της εξέτασης ότι ο τεχνικός εξοπλισμός που προορίζεται για τη διεξαγωγή της εξέτασης λειτουργεί πλήρως. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα που παρακωλύει την κανονική λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού, ο χειριστής αναφέρει αμελλητί τη δυσλειτουργία στον δικαστή που βρίσκεται στον χώρο στον οποίο διεξάγεται η ακρόαση και μεριμνά για την επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, υποβάλλει στον προϊστάμενό του γραπτή αναφορά του προβλήματος και των μέτρων που λήφθηκαν. Η εξέταση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν είναι αναγκαίο, πρέπει να επαναληφθεί το στάδιο της διαδικασίας που βρισκόταν σε εξέλιξη όταν προέκυψε το πρόβλημα ή η δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή της εξέτασης μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Γενικά, δεν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.