Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Ο δικαστής αποφασίζει εγκαίρως ως προς τη χρήση βιντεοδιάσκεψης από εκπροσώπους της δεύτερης χώρας, επικοινωνώντας μεμονωμένα με τον αιτούντα πριν από την έναρξη της βιντεοδιάσκεψης.

Ο δικαστής αποφασίζει για όλα τα ζητήματα σύμφωνα με τον νόμο για την πολιτική δικονομία (Civilprocesa likums).

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης — για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Τόσο οι μάρτυρες όσο και οι πραγματογνώμονες μπορούν να εξεταστούν.

Το άρθρο 108 παράγραφος 1 του νόμου για την πολιτική δικονομία προβλέπει ότι η εξέταση μάρτυρα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης με σύνδεση προς τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο μάρτυρας ή χώρο ειδικά εξοπλισμένο για τον σκοπό αυτό.

Το άρθρο 122 του νόμου για την πολιτική δικονομία προβλέπει ότι η εξέταση πραγματογνώμονα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης με σύνδεση προς τόπο στον οποίο βρίσκεται ο πραγματογνώμονας ή χώρο ειδικά εξοπλισμένο για τον σκοπό αυτό.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Αυτό αποφασίζεται από το δικαστήριο.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης — πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Ο νόμος για την πολιτική δικονομία προβλέπει ότι η βιντεοδιάσκεψη για το δικαστήριο πραγματοποιείται με σύνδεση προς τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το οικείο πρόσωπο ή χώρο ειδικά εξοπλισμένο για τον σκοπό αυτό.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου για την πολιτική δικονομία, η ακροαματική διαδικασία καταγράφεται στο σύνολό της με τεχνικά μέσα. Το υλικό που λαμβάνεται με ηχογράφηση ή άλλο τεχνικό μέσο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αποθηκεύεται εκεί ή τοποθετείται και αποθηκεύεται στο σύστημα πληροφοριών του δικαστηρίου.

Όσον αφορά το δικαίωμα των διαδίκων ως προς την καταγραφή των ακροαματικών διαδικασιών, το άρθρο 152 παράγραφος 3 του νόμου για την πολιτική δικονομία προβλέπει ότι η δίκη μπορεί να καταγράφεται γραπτώς ή με άλλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας. Η χρήση φωτογραφίας, ταινιών ή βίντεο σε ακροαματική διαδικασία επιτρέπεται μόνο με την άδεια του δικαστηρίου. Πριν αποφανθεί επί του ζητήματος αυτού, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των διαδίκων.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση: α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

α) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο εκτέλεσης εκτελεί την παραγγελία σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του νόμου για την πολιτική δικονομία, η διαδικασία στη Λετονία διεξάγεται στην επίσημη γλώσσα.

β) Όταν η διεξαγωγή αποδείξεων πραγματοποιείται απευθείας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19-21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται επίσης στην επίσημη γλώσσα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 689 παράγραφος 4 του νόμου για την πολιτική δικονομία, το δικαστήριο που συμμετέχει στην εκτέλεση παραγγελίας από ξένη χώρα για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η πηγή των αποδείξεων που πρόκειται να διεξαχθούν.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεσή τους και πού πρέπει να βρίσκονται α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Άρθρο 691 του νόμου για την πολιτική δικονομία. Εκτέλεση παραγγελίας από ξένη χώρα για τη διεξαγωγή αποδείξεων παρουσία ή με τη συμμετοχή διαδίκων ή εκπροσώπων του αρμόδιου δικαστηρίου της ξένης χώρας

1) Το δικαστήριο που εκτελεί την παραγγελία ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 ή 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενημερώνει τους εκπροσώπους του αρμόδιου δικαστηρίου της ξένης χώρας ή τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των αποδείξεων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

2) Το δικαστήριο εξακριβώνει αν οι εκπρόσωποι του αρμόδιου δικαστηρίου της ξένης χώρας ή οι διάδικοι ή οι εκπρόσωποί τους χρειάζονται διερμηνέα.

3) Εάν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν κατανοούν την επίσημη γλώσσα και δεν υπάρχουν σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, ο διερμηνέας, κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων του αρμόδιου δικαστηρίου της ξένης χώρας ή των διαδίκων ή των εκπροσώπων τους, συμμετέχει στη διεξαγωγή αποδείξεων.

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων; Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το αίτημα νομικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως, κατά προτίμηση τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη βιντεοδιάσκεψη.

Θα πρέπει να προβλέπεται χρόνος πριν από την προγραμματισμένη βιντεοδιάσκεψη για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής σύνδεσης.

Η αίτηση βιντεοδιάσκεψης αναφέρει τις τεχνικές παραμέτρους.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Άρθρο 694 του νόμου για την πολιτική δικονομία. Έξοδα εκτέλεσης παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων από ξένη χώρα

1) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της ξένης χώρας να προκαταβάλει την αμοιβή των πραγματογνωμόνων μέχρι την εκτέλεση της παραγγελίας της ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

2) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της ξένης χώρας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες μέχρι την εκτέλεση της παραγγελίας διεξαγωγής αποδείξεων από την ξένη χώρα.

1) τις οφειλόμενες στους πραγματογνώμονες και διερμηνείς αμοιβές

2) τις δαπάνες που προκύπτουν σε περίπτωση που η παραγγελία της ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων εκτελείται κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες στην ξένη χώρα

3) τις δαπάνες που προκύπτουν σε περίπτωση που η παραγγελία της ξένης χώρας για τη διεξαγωγή αποδείξεων εκτελείται με τεχνικά μέσα κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας.

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση;

Η ξένη χώρα προετοιμάζει τις σχετικές πληροφορίες για το οικείο πρόσωπο.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Το δικαστήριο ελέγχει την ταυτότητα του προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πολιτική δικονομία.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία από τον νόμο για την πολιτική δικονομία. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή της ξένης χώρας μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την ορκοδοσία.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Πριν από την ημέρα της βιντεοδιάσκεψης και πριν από τη διενέργεια δοκιμαστικής βιντεοδιάσκεψης, οι διάδικοι ανταλλάσσουν τις τεχνικές τους παραμέτρους και τα στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας τους (του προσώπου που βρίσκεται στο δικαστήριο και του προσώπου που βρίσκεται στον φορέα που παρέχει την τεχνική βοήθεια).

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Απαιτούνται τεχνικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.