Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Ναι, και οι δύο διαδικασίες είναι εφικτές. Η πλειονότητα των παραγγελιών που απευθύνονται στο Λουξεμβούργο προέρχεται από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους το οποίο επιθυμεί να εξετάσει μάρτυρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεδιάσκεψη, επομένως εφαρμόζονται τα άρθρα του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας που αφορούν την εξέταση μαρτύρων, τις προσωπικές επαληθεύσεις του δικαστή και την προσωπική παράσταση των διαδίκων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομολογία σχετικά με τη βιντεοδιάσκεψη.

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης — για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Με βιντεοδιάσκεψη μπορούν να εξεταστούν οι μάρτυρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διάδικοι και οι πραγματογνώμονες. Ωστόσο, έως τώρα, οι παραγγελίες αφορούσαν μόνον την εξέταση μαρτύρων.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Ο μόνος περιορισμός που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η εξέταση των μαρτύρων πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση. Σε περίπτωση που μάρτυρας αρνηθεί να καταθέσει, οι λουξεμβουργιανές αρχές δεν διαθέτουν τρόπο για να τον υποχρεώσουν σε τούτο.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης — πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Πρέπει να πρόκειται για αποδείξεις που μπορούν να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις δικαστηρίων εξοπλισμένων με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Αν το αιτούν κράτος επιθυμεί να καταγράψει την τηλεδιάσκεψη, πρέπει να λάβει τη ρητή συγκατάθεση του μάρτυρα που εξετάζεται στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο, ως κράτος εκτέλεσης, δεν καταγράφει τις βιντεοδιασκέψεις.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση: α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

α) Γαλλικά, γερμανικά.

β) Όλες οι γλώσσες.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεσή τους και πού πρέπει να βρίσκονται α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Όταν το Λουξεμβούργο αποτελεί το κράτος εκτέλεσης, το λουξεμβουργιανό δικαστήριο αναλαμβάνει την εξεύρεση διερμηνέα κάθε φορά που αυτό απαιτείται για την επικοινωνία είτε με τις αρχές του αιτούντος κράτους είτε με το πρόσωπο που πρόκειται να εξετασθεί. Ο διερμηνέας πρέπει να παρίσταται στο δικαστήριο που διεξάγει τη διεξαγωγή των αποδείξεων.

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων; Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

Οι λουξεμβουργιανές αρχές και, συγκεκριμένα, το αρμόδιο για τη διεξαγωγή των αποδείξεων δικαστήριο επικοινωνεί με τις αρχές του αιτούντος κράτους για να συμφωνηθεί η ημερομηνία και η ώρα της τηλεδιάσκεψης. Προβλέπεται προθεσμία κλήτευσης τουλάχιστον 15 ημερών. Οι λουξεμβουργιανές αρχές αναλαμβάνουν την κλήτευση των οικείων προσώπων.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Το κόστος χρήσης της τηλεδιάσκεψης και η αποζημίωση των μαρτύρων αναλαμβάνονται από το κράτος του Λουξεμβούργου. Οι δαπάνες διερμηνείας βαρύνουν, καταρχήν, το αιτούν κράτος.

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση;

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά στο έγγραφο της κλήτευσης, καθώς και από τον δικαστή ή τον γραμματέα πριν από τη βιντεοδιάσκεψη.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Το λουξεμβουργιανό δικαστήριο, ως δικαστήριο του κράτους εκτελέσεως, προβαίνει σε έλεγχο της ταυτότητας του προσώπου που θα εξεταστεί, ελέγχοντας τα έγγραφα ταυτότητάς του κατά την έναρξη της εξέτασης.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Οι μάρτυρες πρέπει να ορκιστούν ότι θα πουν την αλήθεια. Ενημερώνονται ότι η ψευδορκία τιμωρείται με ποινές προστίμου και φυλάκισης.

Ο όρκος δίνεται ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου.

Στην περίπτωση του άρθρου 19, το αιτούν κράτος εφαρμόζει τους δικούς του όρους. Ο λουξεμβούργιος δικαστής που παρίσταται κατά τη βιντεοδιάσκεψη, ως δικαστής του κράτους εκτέλεσης, παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση προβλήματος.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Κατά την ημέρα και την ώρα που έχει οριστεί για τη βιντεοδιάσκεψη, παρίστανται ένας δικαστής, ένας γραμματέας, ένας τεχνικός και, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, ένας διερμηνέας.

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Για να πραγματοποιηθεί μια βιντεοδιάσκεψη, απαιτείται να αποσαφηνιστούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Για την επιτυχή εξέταση ορισμένου προσώπου μέσω βιντεοδιάσκεψης απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.