Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Οι καταθέσεις των προσώπων που εξετάζονται με βιντεοδιάσκεψη μπορούν να ληφθούν απευθείας από το δικαστήριο του αιτούντος κράτους μέλους βάσει παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει σε δικαστήριο της Μάλτας να συμμετάσχει στη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Στις περιπτώσεις αυτές και για τον σκοπό αυτό, το δικαστήριο της Μάλτας μπορεί να διορίσει δικαστικό αρωγό σύμφωνα με το άρθρο 97A παράγραφος 3 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιτρέψει τη διεξαγωγή αποδείξεων με βιντεοδιάσκεψη υπό τους όρους και τις οδηγίες που κρίνει αναγκαίες. Η εν λόγω διεξαγωγή αποδείξεων διέπεται ειδικά από το άρθρο 622B παράγραφος 2 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί επίσης να ορίσει ότι η διεξαγωγή αποδείξεων με βιντεοδιάσκεψη πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του αιτούντος δικαστηρίου, κατά περίπτωση.

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης — για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Δεν επιβάλλονται τέτοιοι περιορισμοί. Μάρτυρες, πραγματογνώμονες και διάδικοι μπορούν όλοι να εξεταστούν με βιντεοδιάσκεψη, εκτός εάν αυτό αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σχετικά με την ικανότητα μαρτυρίας, ανεξάρτητα από το αν ο μάρτυρας εξετάζεται αυτοπροσώπως ή με βιντεοδιάσκεψη.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Δεν επιβάλλονται παρόμοιοι περιορισμοί, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων δεν αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης — πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Το άρθρο 622B παράγραφος 2 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας) αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου εκτέλεσης να καθορίσει τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης με βιντεοδιάσκεψη. Στην πράξη, η βιντεοδιάσκεψη συχνά λαμβάνει χώρα στο δικαστικό μέγαρο.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Ναι, επιτρέπεται η ηχογράφηση ή η βιντεοσκόπηση οποιασδήποτε κατάθεσης με τη χρήση του υφιστάμενου συστήματος καταγραφής στα δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 622B παράγραφος 1 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση: α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, η ακρόαση πρέπει να διεξάγεται στη μαλτεζική ή στην αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου περί δικαστικών διαδικασιών (χρήση της αγγλικής γλώσσας) (κεφάλαιο 189 της νομοθεσίας της Μάλτας). Εάν το πρόσωπο που καταθέτει δεν κατανοεί ούτε τα μαλτεζικά ούτε τα αγγλικά, το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί να διορίσει διερμηνέα.

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, η γλώσσα της ακρόασης εξαρτάται από το αν οι καταθέσεις πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή δικαστηρίου της Μάλτας ή διορισμένου δικαστικού αρωγού (ανατρέξτε στην ερώτηση 1).

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεσή τους και πού πρέπει να βρίσκονται α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, οι διερμηνείς διορίζονται από το δικαστήριο εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 596 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας). Οι διερμηνείς διορίζονται με προσωρινά έξοδα του διαδίκου που καλεί τον μάρτυρα. Οι διερμηνείς πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης που καθορίζει το δικαστήριο εκτέλεσης (ανατρέξτε στην ερώτηση 4).

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ορίσει διερμηνείς και να αποφασίσει τον τόπο στον οποίο θα πρέπει να βρίσκονται.

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων; Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, το προς εξέταση πρόσωπο καλείται να εμφανιστεί με κλήση κατά τον χρόνο και στον τόπο που ορίζονται σε αυτήν. Η κλήση πρέπει να εκδίδεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή της ακρόασης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την επίδοση της κλήσης στο προς εξέταση πρόσωπο.

Στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, στο προς εξέταση πρόσωπο μπορεί να κοινοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος της ακρόασης απευθείας από το αιτούν δικαστήριο. Εναλλακτικά, το προς εξέταση πρόσωπο ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της ακρόασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Για τον σκοπό αυτό, το δικαστήριο εκτέλεσης θα πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του προς εξέταση προσώπου.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Η χρήση βιντεοδιάσκεψης παρέχεται δωρεάν.

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση;

Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, να βεβαιωθεί, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του για την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων, ότι η διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται σε εθελοντική βάση.

Όταν το αιτούν δικαστήριο δεν μπορεί να παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του προς εξέταση προσώπου (όπως αναφέρεται στο ερώτημα 8), αυτό θεωρείται γενικά ως ένδειξη ότι δεν έχει τηρηθεί η απαίτηση του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, εκτός εάν μπορούν να προσδιοριστούν άλλα μέσα για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη διάταξη αυτή, μέσω αμοιβαίας συνεργασίας του αιτούντος δικαστηρίου και του δικαστηρίου εκτέλεσης ή των αρμόδιων αρχών.

Επιπλέον, όταν έχει ανατεθεί σε δικαστήριο της Μάλτας ή σε δικαστικό αρωγό να συμμετάσχει στην ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο ή ο δικαστικός αρωγός, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ενημερώσει απευθείας το προς εξέταση πρόσωπο σχετικά με την εθελοντική βάση της διεξαγωγής αποδείξεων.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Όταν υποβάλλεται παραγγελία σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο εκτέλεσης εξακριβώνει την ταυτότητα του προς εξέταση προσώπου και την επαληθεύει, κατά περίπτωση, με αντιπαραβολή του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Στην πράξη, συχνά η πρώτη ερώτηση που υποβάλλεται σε μάρτυρα είναι να δηλώσει το όνομά του ενόρκως.

Στην περίπτωση παραγγελιών που υποβάλλονται βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να επαληθεύσει την ταυτότητα του προς εξέταση προσώπου.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Κατά γενικό κανόνα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η όρκιση πριν από την κατάθεση ρυθμίζεται από τον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας). Οι μάρτυρες που ασπάζονται τη ρωμαιοκαθολική πίστη ορκίζονται σύμφωνα με τα έθιμα των Καθολικών πιστών· και οι μάρτυρες που δεν ασπάζονται την εν λόγω πίστη ορκίζονται κατά τον τρόπο που θεωρούν ως τον πλέον δεσμευτικό για τη συνείδησή τους. Οι μάρτυρες ορκίζονται να πουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.

Ωστόσο, δεν ισχύουν εθνικές απαιτήσεις για την ορκοδοσία σε περίπτωση απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να οργανώσει την όρκιση σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Nathalie Cutajar, ανώτερη γραμματέας

+356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Πριν από την ημερομηνία της ακρόασης, ζητούνται από το αιτούν δικαστήριο τα ακόλουθα:

α. ζώνη ώρας·

β. καθορισμός ημερομηνίας και ώρας της δοκιμής·

γ. σταθερή διεύθυνση IP·

δ. λεπτομερή στοιχεία του τεχνικού επικοινωνίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.