Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Ναι, είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου (2003:493) σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (στο εξής: κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων), οι αποδείξεις διεξάγονται από τα περιφερειακά δικαστήρια (tingsrätter) και πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τη διεξαγωγή αποδείξεων που περιέχονται στις ενότητες 8-11 του κεφαλαίου 35 του Κώδικα Δικονομίας (rättegångsbalken), εκτός αν ο κανονισμός προβλέπει κάτι διαφορετικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων, υπάρχουν διατάξεις σε άλλες πράξεις, για παράδειγμα στον νόμο (1946:816) για τη διεξαγωγή αποδείξεων για αλλοδαπό δικαστήριο.

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης — για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Η εξέταση των διαδίκων μιας υπόθεσης μπορεί να γίνει μέσω βιντεοδιάσκεψης.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Δεν έχουν επιβληθεί ιδιαίτεροι περιορισμοί.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης — πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Η διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται από τα περιφερειακά δικαστήρια. Κατά τα λοιπά, δεν έχουν επιβληθεί ιδιαίτεροι περιορισμοί.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Ναι, επιτρέπεται και υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση: α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

α) Η ακρόαση πρέπει να πραγματοποιείται στη σουηδική γλώσσα, αλλά το δικαστήριο μπορεί να διορίσει διερμηνέα.

β) Αυτό εξαρτάται από τους κανόνες του αιτούντος κράτους.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεσή τους και πού πρέπει να βρίσκονται α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

α) Αν η εξέταση διενεργείται στη Σουηδία, η απόφαση για τη συμμετοχή και τον τρόπο συμμετοχής διερμηνέων εναπόκειται στο σουηδικό δικαστήριο.

β) Το αιτούν δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να επικουρείται από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι το κεντρικό όργανο στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, για την εξεύρεση διερμηνέα, εφόσον είναι απαραίτητο. Οι κρατικές υπηρεσίες και το αιτούν δικαστήριο μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο διερμηνέας θα συμμετάσχει στην εξέταση. (Άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων).

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων; Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

α) Το δικαστήριο εκτελέσεως κλητεύει το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί. Στην κλήτευση αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος της εξέτασης. Δεν υπάρχει νομική απαίτηση σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να προβλέπεται κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας της εξέτασης, αλλά το πρόσωπο που κλητεύεται πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο (τη λεγόμενη «εύλογη προθεσμία ») για να συμμορφωθεί με την κλήτευση.

β) Αυτό εξαρτάται από τους κανόνες του αιτούντος κράτους.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Αν το ζητήσει το σουηδικό δικαστήριο, το αιτούν δικαστήριο πρέπει να καλύψει τις δαπάνες για τους πραγματογνώμονες και τους διερμηνείς, τις δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αίτησης για εκτέλεση σύμφωνα με ειδική διαδικασία, καθώς και τις δαπάνες τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η βιντεοδιάσκεψη και η τηλεδιάσκεψη (πρβλ. άρθρο 22 παράγραφος 2 και άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων).

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση;

Το αιτούν δικαστήριο είναι αρμόδιο να ενημερώσει το οικείο πρόσωπο ότι η διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται σε εθελοντική βάση.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Από αυτήν την άποψη, δεν υπάρχει ειδικά ρυθμιζόμενη διαδικασία για την επαλήθευση της ταυτότητας.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Σε γενικές γραμμές, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες σχετικά με την ορκοδοσία και δεν έχουν οριστεί ειδικοί όροι ή απαιτήσεις στοιχείων για την εφαρμογή του άρθρου 19.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Σε όλα τα δικαστήρια υπάρχει προσωπικό που είναι σε θέση να χειριστεί τον εξοπλισμό βιντεοδιάσκεψης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Κανονικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.