Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, siis milliseid liikmesriigi menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Taotluse esitanud liikmesriigi kohus võib tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 alusel esitatud taotluste puhul koguda ülekuulatavatelt isikutelt tõendeid otse videokonverentsi teel. Pädev asutus võib määrata Malta kohtu osalema tõendite kogumises vastavalt tõendite kogumise määruse artikli 19 lõikele 4. Sellisel juhul võib Malta kohus määrata selleks kohtunikuabi vastavalt kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 97A lõikele 3 (Malta seadustekogu 12. peatükk).

Tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 alusel esitatud taotluste puhul võib taotluse saanud kohus oma äranägemise järgi lubada tõendite kogumist videokonverentsi teel vastavalt kohtu kehtestatud tingimustele ja nõuetele. Seda reguleerib kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 622B lõige 2 (Malta seadustekogu 12. peatükk). Selle sätte kohaselt võib taotluse saanud kohus anda ka korralduse, et videokonverentsi teel tõendite kogumises osaleb vajaduse korral taotluse esitanud kohus.

2 Kas on piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja menetlusosalisi?

Sellised piirangud puuduvad. Tunnistajaid, eksperte ja menetlusosalisi võib üle kuulata videokonverentsi teel, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus siseriikliku õiguse aluspõhimõtetega. Tunnistajate pädevuse suhtes kohaldatakse samu norme, olenemata sellest, kas tunnistajat kuulatakse üle silmast silma või videokonverentsi teel.

3 Kas on piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Sellised piirangud puuduvad, tingimusel et tõendite kogumise taotlus ei ole vastuolus siseriikliku õiguse aluspõhimõtetega.

4 Kas on piiranguid koha suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 622B lõike 2 (Malta seadustekogu 12. peatükk) kohaselt otsustab taotluse saanud kohus, kus videokonverentsi teel toimuv ülekuulamine korraldatakse. Tegelikkuses korraldatakse videokonverents sageli kohtuhoones.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid kohtuistungeid tohib salvestada?

Jah, mis tahes tõendite audio- või videosalvestamine on lubatud, kasutades kohtus olemasolevat salvestussüsteemi vastavalt kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 622B lõikele 1 (Malta seadustekogu 12. peatükk).

6 Mis keeles peab kohtuistung toimuma: a) kui taotlus esitatakse tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 kohaselt ning b) kui toimub tõendite vahetu kogumine tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 kohaselt?

Tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 alusel esitatud taotluste puhul toimub kohtuistung kohtumenetluste seaduse (inglise keele kasutamine) artikli 2 kohaselt (Malta seadustekogu 189. peatükk) vastavalt vajadusele kas malta või inglise keeles. Kui ütlusi andev isik ei mõista ei malta ega inglise keelt, võib taotluse saanud kohus määrata tõlgi.

Tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 alusel esitatud taotluste puhul sõltub ülekuulamise keel sellest, kas tõendite kogumises osaleb Malta kohus või määratud kohtunikuabi (vt vastus 1. küsimusele).

7 Kui vajatakse tõlke, siis kes vastutab nende leidmise eest ja kus peaks olema tõlkide asukoht, a) kui taotlus esitatakse tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 kohaselt ning b) kui toimub tõendite vahetu kogumine tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 kohaselt?

Tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 alusel esitatud taotluste puhul määrab tõlgi taotluse saanud kohus vastavalt kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 596 (Malta seadustekogu 12. peatükk). Tõlgid määratakse tunnistaja esitanud menetlusosalise esialgsel kulul. Tõlgid peavad asuma kohas, kus taotluse saanud kohtu otsusel ülekuulamine toimub (vt vastus 4. küsimusele).

Tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 alusel esitatud taotluste puhul määrab tõlgid ja otsustab nende asukoha taotluse esitanud kohus.

8 Millist menetlust kohaldatakse kohtuistungi korraldamiseks ja isiku teavitamiseks ülekuulamise aja ja koha kohta, a) kui taotlus esitatakse tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 kohaselt ning b) kui toimub tõendite vahetu kogumine tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 kohaselt? Kui palju aega tuleks mõlema variandi korral kohtuistungi kuupäevast teavitamiseks ette näha, et isik saaks selle toimumisest piisavalt vara teada?

Tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 alusel esitatud taotluste puhul kutsutakse ülekuulatav isik kohtusse kohtukutses nimetatud ajaks ja kohta. Kohtukutse tuleks väljastada vähemalt üks kuu enne ülekuulamise toimumist, et anda piisavalt aega kohtukutse kättetoimetamiseks ülekuulatavale isikule.

Tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 alusel esitatud taotluste puhul võib taotluse esitanud kohus teatada ülekuulamise toimumise aja ja koha vahetult ülekuulatavale isikule. Teise võimalusena teatab pädev asutus ülekuulatavale isikule ülekuulamise aja ja koha e-posti või telefoni teel. Selleks peaks taotluse saanud kohus esitama ülekuulatava isiku vajalikud kontaktandmed.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas need tasutakse?

Videokonverentsi kasutamine on tasuta.

10 Kuidas tagatakse, et otse taotleva kohtu poolt ülekuulatavat isikut teavitatakse sellest, et ütluste andmine on vabatahtlik?

Sellisel juhul peab taotlev kohus vastavalt tõendite kogumise määruse artikli 19 lõikele 2 enne tõendite vahetu kogumise taotluse esitamist tagama, et tõendite kogumine toimub vabatahtlikkuse alusel.

Kui taotlev kohus ei esita ülekuulatava isiku kontaktandmeid (nagu on osutatud vastuses 8. küsimusele), peetakse seda üldiselt märgiks, et tõendite kogumise määruse artikli 19 lõikes 2 sätestatud nõue ei ole täidetud, välja arvatud juhul, kui taotluse esitanud ja taotluse saanud kohtu või pädevate asutuste vastastikuses koostöös on võimalik kasutada muid vahendeid selle sätte järgimise kontrollimiseks.

Kui vastavalt tõendite kogumise määruse artikli 19 lõikele 4 on kohtuistungil osalema määratud Malta kohus või kohtunikuabi, võib kohus või vajaduse korral kohtunikuabi teavitada vahetult ülekuulatavat isikut, et tõendite kogumine toimub vabatahtlikkuse alusel.

11 Millist menetlust kasutatakse ülekuulatava isiku isikusamasuse kontrollimiseks?

Kui taotlus esitatakse tõendite kogumise määruse artiklite 12–14 alusel, tuvastab taotluse saanud kohus ülekuulatava isiku isikusamasuse ja kontrollib seda vajaduse korral kõnealuse isiku isikutunnistuse või passi alusel. Tegelikkuses on sageli nii, et kõigepealt palutakse tunnistajal teatada vande all oma nimi.

Kui taotlus esitatakse tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 alusel, peab taotlev kohus kontrollima ülekuulatava isiku isikusamasust.

12 Milliseid nõudeid kohaldatakse vande andmise suhtes ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 kohase tõendite vahetu kogumise raames nõutakse vande andmist?

Siseriikliku õiguse kohaselt on vande andmine enne ütluste andmist üldjuhul reguleeritud kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustikuga (Malta seadustekogu 12. peatükk). Roomakatoliku usku tunnistaja annab vande selle usutunnistusega isikute tava kohaselt ja selle usutunnistuseta tunnistaja annab vande viisil, mis on tema arvates tema südametunnistuse järgi kõige siduvam. Tunnistajad vannuvad, et räägivad tõtt, kogu tõe ja ainult tõtt.

Tõendite kogumise määruse artiklite 19–21 kohase tõendite vahetu kogumise puhul vande andmise suhtes siiski mingeid siseriiklikke nõudeid ei kohaldata. Taotluse esitanud kohus peab võtma vande vastavalt taotluse esitanud kohtu liikmesriigi õigusele.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et kohtuistungi päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Asjaomane kontaktisik on:

Nathalie Cutajar, vanemkohtuametnik

Kontakttelefon +356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Enne kohtuistungi kuupäeva peab taotluse esitanud kohus esitama järgmise teabe:

  1. ajavöönd,
  2. testimiseks määratud kuupäev ja kellaaeg,
  3. fikseeritud IP-aadress,
  4. tehnilise kontaktisiku andmed.
Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.