Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades on koostanud teabelehed, mis annavad praktilist teavet normide, menetluste ja tehniliste vahendite kohta ELi liikmesriikide kohtute vaheliste videokonverentside korraldamisel.

Määrusega (EL) nr 2020/1783 (uuesti sõnastatud) ELi liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades nähakse ette üldine õigusraamistik tõendite kogumiseks mõnes teises liikmesriigis kui kohtu asukohariik. Selle määrusega asendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 ja seda hakatakse kohaldama 1. juulil 2022. Uues määruses selgitatakse, kuidas koguda tõendeid videokonverentsi või muu kommunikatsioonitehnoloogia abil, ja nähakse I lisas ette vorm N tehnilise teabe vahetamiseks. Vormi N kasutatakse nii videokonverentsi teel tõendite kogumise taotlemiseks kui ka sellisele taotlusele positiivse vastuse andmiseks. Igal ELi liikmesriigil on selles valdkonnas aga oma menetlusnormid, mistõttu sõltuvad protsessi üksikasjad koostöötaotluse saanud liikmesriigi õigusest.

Selleks et ELi liikmesriikide kohtutel oleks lihtsam teha koostööd ja kasutada igakülgselt videokonverentsi võimalusi mõnes teises ELi liikmesriigis tõendite kogumiseks, on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades koostanud teabelehed. Need annavad praktilist teavet normide, menetluste ja tehniliste vahendite kohta ELi liikmesriikides.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake selle riigi lipul.

Seonduv link

Tõendite kogumine - liikmesriikide teatised ja otsimootor pädeva(te) kohtu(te) / asutus(t)e väljaselgitamiseks

Viimati uuendatud: 03/04/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.