Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) on laatinut tietosivuja, joissa esitetään käytännön tietoja säännöistä, menettelyistä ja teknisistä välineistä videoneuvottelujen järjestämiseksi eri EU-maissa sijaitsevien tuomioistuinten välillä.

Asetus (EU) 2020/1783 (uudelleenlaadittu) koskee EU-maiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetuksella luodaan yleiset ja oikeudelliset puitteet, joiden mukaan todisteita otetaan vastaan toisessa maassa kuin siinä, jossa tuomioistuin sijaitsee. Asetus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2022, jolloin sillä korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001. Uudessa asetuksessa selvennetään, miten todisteita voidaan ottaa vastaan videoneuvottelun tai muun etäviestintäteknologian avulla. Asiaankuuluvien teknisten tietojen vaihtamista varten asetuksen liitteessä I on lomake N. Lomaketta käytetään sekä silloin kun pyydetään todisteiden vastaanottamista videoneuvottelun avulla että silloin kun vastataan tällaiseen pyyntöön. Jokaisella EU-maalla on kuitenkin oma prosessioikeudellinen lainsäädäntönsä tällä alalla, joten menettelyn yksityiskohdat vaihtelevat yhteistyöpyynnön vastaanottavan valtion lainsäädännön mukaan.

Helpottaakseen eri EU-maiden oikeusviranomaisten yhteistyötä ja edistääkseen videoneuvottelujen hyödyntämistä todisteiden vastaanottamisessa toisessa EU-maassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut tietosivuja, joihin on koottu käytännön tietoa säännöistä, menettelyistä ja teknisistä välineistä eri EU-maissa.

Pääset kansallisiin tietoihin valitsemalla kyseisen maan lipun.

Linkki

Todisteiden vastaanottaminen - jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.