Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet vastaan välittömästi? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Tuomari päättää hyvissä ajoin, käytetäänkö toisen maan edustajien kanssa videoyhteyttä, ja hakijaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ennen videoneuvottelun aloittamista.

Tuomari ratkaisee kaikki asiat siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) mukaisesti.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Videoyhteyden avulla voidaan kuulustella sekä todistajia että asiantuntijoita.

Siviiliprosessilain 108 §:n 1 momentin mukaan todistajaa voidaan kuulustella myös ottamalla tuomioistuimesta videoyhteys todistajan sijaintipaikkaan tai tätä tarkoitusta varten erityisesti varustettuun paikkaan.

Lisäksi siviiliprosessilain 122 §:ssä säädetään, että asiantuntijaa voidaan kuulustella myös ottamalla tuomioistuimesta videoyhteys asiantuntijan sijaintipaikkaan tai tätä tarkoitusta varten erityisesti varustettuun paikkaan.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu rajoituksia?

Se on tuomioistuimen päätettävissä.

4 Onko asetettu rajoituksia sille, missä paikassa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Siviiliprosessilaissa säädetään, että videoneuvottelu käydään ottamalla tuomioistuimesta videoyhteys asianomaisen henkilön sijaintipaikkaan tai tällaista tarkoitusta varten erityisesti varustettuun paikkaan.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua? Jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Siviiliprosessilain 61 §:n mukaan tuomioistuinkäsittely tallennetaan kokonaisuudessaan teknisin välinein. Äänitallennuksen tai muiden teknisten keinojen avulla saatu aineisto sisällytetään asiakirja-aineistoon ja tallennetaan siihen tai tuomioistuimen tietojärjestelmään.

Siviiliprosessilain 152 §:n 3 momentissa säädetään asianosaisten oikeudesta tallentaa istuntoja tuomioistuimessa. Sen mukaan oikeudenkäynnin saa tallentaa kirjallisesti tai muulla tavoin edellyttäen, että istunnon kulku ei häiriinny. Valokuvaus, filmaus tai videointi tuomioistuinkäsittelyssä on sallittua vain tuomioistuimen luvalla. Ennen kuin tuomioistuin päättää tästä, se kuulee asianosaisten näkemyksiä.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla?

a) Todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan pyynnön vastaanottanut tuomioistuin täyttää pyynnön oman jäsenvaltionsa lainsäädäntöä noudattaen. Siviiliprosessilain 13 §:n 1 momentin mukaan menettelyt käydään Latviassa maan virallisella kielellä.

b) Myös silloin, kun kyseessä on todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 19–21 artiklassa tarkoitettu todisteiden välitön vastaanottaminen, tuomioistuinkäsittely järjestetään maan virallisella kielellä, koska siviiliprosessilain 689 §:n 4 momentin mukaan tuomioistuin, joka osallistuu toisen valtion esittämän todisteiden välitöntä vastaanottamista koskevan pyynnön täytäntöönpanoon, on se tuomioistuin, jonka tuomiopiiristä todisteet ovat peräisin.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa sen järjestämisestä, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla?

Siviiliprosessilain 691 §. Toisen valtion esittämän todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täytäntöönpano osapuolten tai toisen valtion toimivaltaisen tuomioistuimen edustajien osallistuessa tai läsnä ollessa

1) Tuomioistuin, joka panee täytäntöön toisen valtion esittämän todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 13 tai 14 artiklan nojalla, ilmoittaa toisen valtion toimivaltaisen tuomioistuimen edustajille tai osapuolille tai heidän edustajilleen todisteiden vastaanottamisen ajankohdan ja paikan sekä osallistumisen edellytykset.

2) Tuomioistuin tarkistaa, tarvitsevatko toisen valtion toimivaltaisen tuomioistuimen edustajat tai asianosaiset tai heidän edustajansa tulkin.

3) Jos tämän §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt eivät ymmärrä virallista kieltä eikä merkittäviä käytännön vaikeuksia ole, toisen valtion toimivaltaisen tuomioistuimen edustajien taikka asianosaisten tai heidän edustajiensa pyynnöstä todisteiden vastaanottamiseen on otettava mukaan tulkki.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla? Paljonko aikaa kummassakin tapauksessa olisi jätettävä tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille, jotta asianomainen saisi tiedon riittävän ajoissa?

Kummassakin tapauksessa oikeusapupyyntö on toimitettava hyvissä ajoin, mieluiten vähintään 60 päivää ennen suunniteltua videoneuvottelua.

Ennen suunniteltua videoneuvottelua olisi varattava aikaa testiyhteyden kokeilemiseen.

Videoneuvottelua koskevassa pyynnössä on ilmoitettava tekniset parametrit.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Siviiliprosessilain 694 §. Toisen valtion esittämän todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 22 artiklan 3 kohdassa säädetyissä tapauksissa tuomioistuin voi pyytää toisen valtion toimivaltaista tuomioistuinta suorittamaan ennakkomaksun asiantuntijoiden palkkioista jo ennen kuin toisen valtion pyyntö todisteiden vastaanottamisesta on täytetty.

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 22 artiklan 2 kohdassa säädetyissä tapauksissa tuomioistuin voi pyytää toisen valtion toimivaltaista tuomioistuinta vastaamaan seuraavista kustannuksista sen jälkeen, kun toisen valtion pyyntö todisteiden vastaanottamisesta on täytetty:

1) asiantuntijoiden ja tulkkien palkkiot;

2) kustannukset, joita aiheutuu, kun toisen valtion esittämä todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö täytetään toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toisen valtion menettelyjen mukaisesti;

3) kustannukset, joita aiheutuu, kun toisen valtion esittämä todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö täytetään toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä teknisillä välineillä.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Toinen valtio laatii asiaankuuluvat tiedot henkilölle, jota asia koskee.

11 Miten varmistetaan kuultavan henkilöllisyys?

Tuomioistuin tarkistaa henkilön henkilöllisyyden siviiliprosessilain säännösten mukaisesti.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 19–21 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Tällaisesta menettelystä ei säädetä siviiliprosessilaissa. Toisen valtion toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin pyytää tuomioistuimelta ratkaisua valan suhteen.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja selvittää mahdolliset tekniset ongelmat?

Osapuolten on ennen videoneuvottelua ja ennen testiyhteyttä vaihdettava tietoja teknisistä parametreistaan ja yhteyshenkilöistään (tuomioistuimessa oleva henkilö ja teknistä apua antavassa laitoksessa oleva henkilö).

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Tekniset tiedot ja teknisen eritelmän yksityiskohdat ovat tarpeen.

Päivitetty viimeksi: 13/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.