Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet vastaan välittömästi? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Kyllä, molemmat menettelyt ovat mahdollisia. Valtaosa Luxemburgille osoitetuista pyynnöistä koskee todisteiden vastaanottamista siten, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan.

Videoneuvotteluista ei ole säädetty erikseen, joten niihin sovelletaan uuden siviiliprosessilain säännöksiä, jotka koskevat todistajien kuulemista, tuomarin suorittamia tarkistuksia ja osapuolten henkilökohtaista osallistumista oikeudenkäyntiin. Toistaiseksi ei ole olemassa videoneuvotteluja koskevaa oikeuskäytäntöä.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla todistajia ja tietyissä tapauksissa myös asianosaisia ja lainopillisia asiantuntijoita. Toistaiseksi pyynnöt ovat kuitenkin koskeneet ainoastaan todistajien kuulemista.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu rajoituksia?

Ainoa rajoitus koskee sitä, että todistajien kuulemisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Jos todistaja kieltäytyy videoneuvottelusta, Luxemburgin viranomaiset eivät voi pakottaa häntä siihen.

4 Onko asetettu rajoituksia sille, missä paikassa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Todisteiden on oltava sellaisia, että ne voidaan ottaa vastaan sellaisissa tuomioistuimen tiloissa, joissa on tarvittavat tekniset laitteet.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua? Jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Jos pyynnön esittänyt valtio haluaa nauhoittaa videoneuvottelun, sen on saatava siihen Luxemburgissa kuultavan todistajan nimenomainen lupa. Luxemburg ei pyynnön vastaanottavana valtiona nauhoita videoneuvotteluja.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla?

a) ranska, saksa

b) kaikki kielet

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa sen järjestämisestä, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla?

Pyynnön vastaanottavana valtiona Luxemburg järjestää tulkkauksen, jos viestintä pyynnön esittäneen valtion viranomaisten tai kuultavan kanssa sitä edellyttää. Tulkin on oltava läsnä tuomioistuimessa, joka ottaa todisteet vastaan.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla? Paljonko aikaa kummassakin tapauksessa olisi jätettävä tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille, jotta asianomainen saisi tiedon riittävän ajoissa?

Luxemburgin viranomaiset eli käytännössä tutkintatoimesta vastaava tuomioistuin ottaa yhteyttä pyynnön esittävän jäsenvaltion viranomaisiin videoneuvottelun ajankohdan sopimista varten. Tiedoksiantamiseen on varattava vähintään 15 päivää. Luxemburgin viranomaiset huolehtivat asianomaisten henkilöiden kutsumisesta.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Videoneuvottelusta aiheutuvat kustannukset ja todistajalle maksettavat korvaukset maksaa Luxemburg. Tulkkauskustannukset maksaa pyynnön esittänyt jäsenvaltio.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Kuultavalle henkilölle ilmoitetaan tästä kutsukirjeessä, minkä lisäksi tuomari tai tuomioistuimen kirjaaja kertoo sen hänelle ennen videoneuvottelun alkua.

11 Miten varmistetaan kuultavan henkilöllisyys?

Kun Luxemburg on vastaanottanut pyynnön, sen tuomioistuin tarkistaa kuultavan henkilöllisyyden henkilöasiakirjojen perusteella videoneuvottelun alussa.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 19–21 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Todistajien on vannottava vala, että he puhuvat totta. Heille ilmoitetaan, että väärän todistuksen antaminen voi johtaa sakko- tai vankeusrangaistukseen.

Vala vannotaan pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle.

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio soveltaa omia vaatimuksiaan. Videoneuvottelussa läsnä oleva luxemburgilainen tuomari puuttuu pyynnön vastaanottaneen valtion edustajana asiaan vain, jos ilmenee ongelmia.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja selvittää mahdolliset tekniset ongelmat?

Videoneuvottelulle sovittuna ajankohtana paikalla ovat tuomari, tuomioistuimen kirjaaja, teknikko ja tarvittaessa tulkki.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Ennen videoneuvottelun järjestämistä on selvitettävä eräitä teknisiä seikkoja. Sen vuoksi videoneuvottelun onnistuminen edellyttää huolellista valmistelua ja yhteyshenkilöiden tehokasta yhteistyötä.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.