Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet vastaan välittömästi? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Alankomaiden siviiliprosessilaissa ei säädetä tästä menettelystä erikseen. Videoneuvottelun käyttöä ei ole kielletty, joten se on lain mukaan mahdollista.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Jos henkilöä voidaan kuulla siviiliprosessioikeuden nojalla, kuuleminen voi periaatteessa tapahtua myös videoneuvottelun avulla. Tästä ei säädetä siviiliprosessilaissa erikseen.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu rajoituksia?

Erityisistä rajoituksista ei ole säädetty. Asiaan sovelletaan kansallisen siviiliprosessilain säännöksiä.

4 Onko asetettu rajoituksia sille, missä paikassa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Videoneuvottelun avulla tapahtuvalle kuulemiselle ei ole säädetty erityisiä rajoituksia. Asiaan sovelletaan kansallisen siviiliprosessilain säännöksiä. Pääsääntöisesti henkilöitä on kuultava tuomioistuimessa. Tästä voidaan poiketa, jos kuultava on estynyt saapumasta tuomioistuimeen esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi (siviiliprosessilain (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 175 §).

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua? Jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Alankomaalaisen tuomioistuimen videoneuvottelun avulla toteuttama kuuleminen rinnastetaan tavallisen kuulemisen suoraan lähetykseen. Lain mukaan tutkintatuomari laatii todistajan kuulemisesta pöytäkirjan. Samoja sääntöjä sovelletaan myös videoneuvottelun avulla tapahtuvaan kuulemiseen, joten myös siitä on laadittava pöytäkirja. Laki ei estä tekemästä kuulemisesta pöytäkirjan lisäksi kuva- tai äänitallennetta, mutta tällaista tallennetta ei voida rinnastaa pöytäkirjaan.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla?

Jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin sijaitsee Alankomaissa, kuuleminen tapahtuu hollanniksi. Tähän ei sovelleta mitään erityisiä sääntöjä. Alankomaiden täytäntöönpanolainsäädännössä on kuitenkin sääntö, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi asettaa todisteiden suoraa vastaanottamista varten ehtoja, joiden se katsoo olevan hyvän oikeudenhoidon kannalta hyödyllisiä tai tarpeellisia.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa sen järjestämisestä, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla?

Alankomaiden siviiliprosessilaissa ei säädetä erikseen tulkkien käytöstä. Siviilioikeudellisissa asioissa osapuolten on periaatteessa hankittava tulkki itse.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle, a) kun pyyntö esitetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 12–14 artiklan nojalla, ja b) kun kyseessä on välitön todisteiden vastaanottaminen asetuksen 19–21 artiklan nojalla? Paljonko aikaa kummassakin tapauksessa olisi jätettävä tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille, jotta asianomainen saisi tiedon riittävän ajoissa?

Alankomaiden täytäntöönpanolainsäädännön mukaan pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi päättää, kumpi osapuoli vastaa todistajien kutsumisesta tuomioistuimeen todisteiden vastaanottamista varten.

Myös pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen kirjaaja voi huolehtia todistajien kutsumisesta, jos sitä ei määrätä osapuolten tehtäväksi. Alankomaiden siviiliprosessilain mukaan kutsu on toimitettava todistajille vähintään viikkoa (ja myöhemmin annettavan lainsäädännön mukaan vähintään 10 päivää) ennen kuulemista.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Osapuolten ei tarvitse maksaa tästä kuulemismuodosta ja videotekniikan käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Alankomaiden lainsäädännön nojalla näitä kustannuksia ei veloiteta. Kustannuksista vastaa valtio, jolta voidaan hakea korvausta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 18 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan nojalla.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Asetuksen (EY) N:o 1206/2001 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos välitön todisteiden vastaanottaminen edellyttää henkilön kuulemista, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että todisteiden vastaanottaminen tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta. Tältä osin ei sovelleta muita vaatimuksia.

11 Miten varmistetaan kuultavan henkilöllisyys?

Alankomaiden siviiliprosessilain nojalla tuomari selvittää todistajan henkilöllisyyden (siviiliprosessilain 177 §).

Tuomari pyytää todistajaa ilmoittamaan suku- ja etunimensä, ikänsä, ammattinsa ja koti- tai asuinpaikkansa. Lisäksi todistajan on ilmoitettava, mikä on hänen suhteensa osapuoliin (esimerkiksi sukulaisuus- tai työsuhde).

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen 19–21 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Alankomaiden siviiliprosessilain mukaisesti tuomari pyytää todistajaa vannomaan ennen kuulustelua valan tai antamaan juhlallisen vakuutuksen, jossa hän vakuuttaa kertovansa totuuden ja vain totuuden. Jos todistaja ei tämän jälkeen puhu totta, hän syyllistyy väärän valan antamiseen. Todisteiden välitön vastaanottaminen tapahtuu pyynnön esittävän jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja selvittää mahdolliset tekniset ongelmat?

Tieto- ja viestintätekniikasta vastaava tuomioistuimen yksikkö (SPIRIT) esittää kansainvälisen oikeusapupyynnön kuulemisen järjestämisestä videoneuvottelun avulla. Tämä yksikkö vastaa teknisistä ja logistisista järjestelyistä.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Tällaisia tietoja voidaan pyytää toimivaltaisen viranomaisen välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 18/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.