Izvođenje dokaza videokonferencijom

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Zakon CXXX. iz 2016. o Zakonu o parničnom postupku (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, na mađarskom jeziku) („Zakon o parničnom postupku”) omogućuje sudu da, na prijedlog stranke ili na vlastitu inicijativu, naloži saslušanje stranke, drugih sudionika u sudskom postupku, svjedoka ili vještaka te, pod uvjetom da se vlasnik stavki koje treba pregledati ne protivi, da se pregled obavi putem elektroničke komunikacijske mreže. Saslušanje putem elektroničke komunikacijske mreže može se naložiti ako je to potrebno, na primjer kako bi se ubrzao postupak, ako bi saslušanje na lokaciji određenoj za raspravu bilo teško organizirati ili bi bilo nerazmjerno skupo ili ako je to potrebno radi zaštite svjedoka.

Pravila o saslušanjima putem elektroničke komunikacijske mreže dostupna su u poglavlju XLVII Zakona o parničnom postupku i u Dekretu ministra pravosuđa br. 19/2017 od 21. prosinca 2017. o korištenju elektroničkih komunikacijskim mreža za rasprave i saslušanja u okviru građanskih postupaka (A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, na mađarskom jeziku) („Dekret ministra pravosuđa br. 19/2017”).

2 Postoje li ograničenja u pogledu osoba koje se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Nema ograničenja u pogledu osoba koje se mogu saslušati putem konferencijske veze. Ta se metoda može upotrebljavati za saslušanje stranaka i ostalih sudionika u sudskim postupcima, svjedoka, vještaka i vlasnika stavki koje treba pregledati.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Rasprava, saslušanje ili pregled putem elektroničke komunikacijske mreže može se koristiti za saslušanje stranaka ili ostalih sudionika u sudskim postupcima, svjedokâ i vještakâ ili za obavljanje pregleda.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li to biti u prostorima suda?

Saslušanja putem elektroničke komunikacijske mreže mogu se održati u prostorijama suda ili drugog tijela ili u zasebnim prostorijama namijenjenima za tu svrhu, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti potrebni za rad te mreže.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U skladu sa Zakona o parničnom postupku sud u fazi sudskog postupka može naložiti, na zahtjev bilo koje stranke ili na vlastitu inicijativu, da se izradi zapisnik rasprava, saslušanja ili pregleda obavljenih putem elektroničke komunikacijske mreže upotrebom kontinuiranog i istodobnog audiovizualnog snimanja ako su ispunjeni tehnički uvjeti koji to omogućuju.

6 Na kojem se jeziku treba održati saslušanje: (a) ako se zahtjevi podnose na temelju članaka od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Ako se podnose zahtjevi na temelju članaka od 12. do 14. Uredbe 2020/1783, moraju se primijeniti pravila Zakona o parničnom postupku u skladu s člankom 12. stavkom 2. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku sudski postupci vode se na mađarskom jeziku, ali nikoga se ne smije diskriminirati zbog nepoznavanja mađarskog jezika. Svaka osoba ima pravo u okviru sudskog postupka služiti se svojim materinskim jezikom, regionalnim jezikom ili jezikom manjine ako je to predviđeno međunarodnim konvencijama. Ako je to nužno, sud ima obvezu angažirati tumača. Nadalje, na temelju članka 12. stavka 3. Uredbe 2020/1783 sud podnositelj zahtjeva može zatražiti izvršenje zahtjeva u skladu s posebnim postupkom predviđenim njegovim nacionalnim pravom. Sud primatelj zahtjeva izvršava zahtjev u skladu s posebnim postupkom, osim ako bi takvo postupanje bilo protivno njegovu nacionalnom pravu ili ako to ne može učiniti zbog velikih praktičnih poteškoća. Ako sud primatelj zahtjeva ne postupi u skladu s molbom da se zahtjev izvrši u skladu s posebnim postupkom zbog jednog od tih razloga, o tome obavješćuje sud podnositelja zahtjeva.

Ako se podnose zahtjevi na temelju članaka od 19. do 21., neposredno izvođenje dokaza provodi se u skladu s pravom države članice suda podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 19. stavkom 8. Uredbe 2020/1783.

7 Ako su potrebni usmeni prevoditelji, tko ih angažira i gdje bi se trebali nalaziti (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Ako se podnose zahtjevi na temelju članaka od 12. do 14., ako je nužno osigurati upotrebu materinskog ili regionalnog jezika ili jezika manjine stranke, sud primatelj zahtjeva ima obvezu angažirati tumača.

Zakon o parničnom postupku ne sadržava posebne odredbe o tome gdje se točno treba nalaziti tumač u slučaju saslušanja putem elektroničke komunikacijske mreže. Međutim, u njemu je određeno da tumači moraju biti nazočni u prostorijama namijenjenima za takva saslušanja. Na temelju Dekreta 19/2017 ministra pravosuđa, tumač mora biti vidljiv na prenesenoj snimci.

Ako se podnose zahtjevi na temelju članaka od 19. do 21., sud podnositelj zahtjeva, ako on to zatraži, dobit će pomoć u traženju tumača, u skladu s člankom 20. stavkom 2.

8 Koji se postupak primjenjuje na organiziranje saslušanja i obavješćivanje osobe koju se treba saslušati o vremenu i mjestu saslušanja (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza? U oba slučaja, koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo dotičnu osobu?

Nalog za saslušanje putem elektroničke komunikacijske mreže uručuje se osobama pozvanima na raspravu, saslušanje ili pregled zajedno sa samim pozivom. Sud ga bez odgode šalje sudu ili drugom tijelu koje osigurava namjenske prostorije za saslušanje putem elektroničke komunikacijske mreže.

Zakon o parničnom postupku ne sadržava posebne odredbe o pozivu na saslušanje putem elektroničke komunikacijske mreže. Poziv na raspravu mora se dostaviti na način kojim se omogućuje dovoljno vremena da sud prije rasprave zaprimi potvrdu o dostavi poziva u skladu sa zakonom.

Prva rasprava mora se zakazati tako da se omogući uručivanje poziva strankama, a načelno najmanje 15 dana prije datuma rasprave. Sud u hitnim slučajevima može skratiti taj rok.

Ako se podnose zahtjevi na temelju članaka od 19. do 21., primjenjuju se odredbe članka 19. stavaka 4. i 8.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se podmiruju?

Troškovi se razlikuju, a sud podnositelj zahtjeva mora ih podmiriti (u obliku pologa ili predujma) ako sud primatelj zahtjeva to zatraži. Obveza stranaka da podmire te pristojbe ili troškove propisana je pravom države članice u kojoj se nalazi sud podnositelj zahtjeva.

10 Kojim se zahtjevima, ako postoje, osigurava da je osoba koju neposredno saslušava sud koji upućuje zahtjev obaviještena o tome da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe 2020/1783 sud podnositelj zahtjeva mora obavijestiti predmetnu osobu da je saslušanje dobrovoljno. Na temelju članka 80. stavka 6. točke (a) podtočke (aa) Zakona XXVIII. iz 2017. o privatnom međunarodnom pravu (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény, na mađarskom jeziku) mađarski sud koji sudjeluje u organizaciji videokonferencije mora obavijestiti i svjedoka kojeg treba saslušati da je njegovo sudjelovanje dobrovoljno.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju se treba saslušati?

Identitet osobe koju treba saslušati putem elektroničke telekomunikacijske mreže provjerava se na temelju sljedećeg:

  • informacija koje je dostavila predmetna osoba radi provjere njezina identiteta i adrese te
  • predočenja službenog identifikacijskog dokumenta ili boravišne isprave tehničkim sredstvima, kako je određeno zakonom.

Ako je sud naložio povjerljivo postupanje s podacima svjedoka, to se mora osigurati za vrijeme predočenja njihova identifikacijskog dokumenta ili boravišne isprave tehničkim sredstvima, kako je utvrđeno zakonom, tako da te podatke može vidjeti samo predsjedavajući sudac ili tajnik ako saslušanje ili pregled obavlja tajnik.

Osim toga, sud se koristi elektroničkim sredstvima ili izravnim pretraživanjem baze podataka kako bi potvrdio:

  • da informacije koje je dostavila osoba koju treba saslušati radi provjere njezina identiteta i adrese odgovaraju podacima iz evidencije i
  • da službena isprava i boravišna isprava koje je osoba koju treba saslušati predočila kao dokaz identiteta odgovaraju evidenciji i da su važeće.

12 Kakvi se zahtjevi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

U Zakonu o parničnom postupku nisu predviđene prisege u sudskim postupcima.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osoba koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

U Zakonu o parničnom postupku predviđena je nazočnost odgovorne osobe kako bi se osigurali funkcioniranje i rad potrebne tehničke opreme za saslušanja putem elektroničke komunikacijske mreže u namjenskim prostorijama.

Operator mora osigurati da je tehnička oprema za saslušanje u potpunosti funkcionalna prije početka saslušanja. Ako postoji bilo kakva prepreka uobičajenom radu opreme, operater bez odgode obavješćuje suca prisutnog na mjestu određenom za raspravu o problemu i rješava ga. O problemu i mjerama poduzetima za njegovo rješavanje izvješćuje se u pisanom obliku nadređeni upravitelj operatera. Saslušanje putem elektroničke komunikacijske mreže ne može započeti ni nastaviti se dok se problem ne riješi. Postupovni korak koji je u tijeku kad se javi problem s tehničkom opremom za saslušanje putem elektroničke komunikacijske mreže ili kad ona ne radi ispravno prema potrebi se mora ponoviti.

14 Traže li se ikakvi dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i, ako da, koji?

U načelu nisu potrebne dodatne informacije.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.