Izvođenje dokaza videokonferencijom

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

O upotrebi videokonferencije za predstavnike druge zemlje pravodobno odlučuje sudac, pri čemu stupa u kontakt izravno s podnositeljem zahtjeva prije početka videokonferencije.

Sudac odlučuje o svim pitanjima u skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Civilprocesa likums).

2 Postoje li ograničenja u pogledu osoba koje se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Mogu se saslušati i svjedoci i vještaci.

Člankom 108. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da se svjedok može saslušati i videokonferencijskom vezom između suda i mjesta na kojem se nalazi svjedok ili mjesta koje je posebno opremljeno za tu svrhu.

Člankom 122. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da se i vještak može saslušati videokonferencijskom vezom između suda i mjesta na kojem se nalazi svjedok ili mjesta koje je posebno opremljeno za tu svrhu.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

O tome odlučuje sud.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li to biti u prostorima suda?

Zakonom o parničnom postupku utvrđeno je da se videokonferencija na sudu provodi videokonferencijskom vezom između suda i mjesta na kojem se nalazi predmetna osoba koje je posebno opremljeno za tu svrhu.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U skladu s člankom 61. Zakona o parničnom postupku sudska rasprava snima se u cijelosti tehničkim sredstvima. Materijali dobiveni snimanjem zvuka ili drugim tehničkim sredstvima uključuju se u spis predmeta i s njime se pohranjuju ili se postavljaju i pohranjuju u informacijski sustav suda.

Kad je riječ o pravu stranaka postupka na snimanje sudske rasprave, u članku 152. stavku 3. Zakona o parničnom postupku navedeno je da se sudski postupak može snimati u pisanom obliku ili na drugi način, pod uvjetom da se ne ometa vođenje rasprave. Fotografiranje ili snimanje videozapisa za vrijeme sudske rasprave dopušteno je samo uz dopuštenje suda. Prije donošenja odluke o ovom pitanju sud saslušava mišljenja stranaka postupka.

6 Na kojem se jeziku treba održati saslušanje: (a) ako se zahtjevi podnose na temelju članaka od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

(a) U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe o izvođenju dokaza sud primatelj zahtjeva izvršava zahtjev u skladu sa svojim nacionalnim pravom. U skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku postupak u Latviji vodi se na službenom jeziku.

(b) U slučaju neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza i sudska rasprava vodi se na službenom jeziku jer u skladu s člankom 689. stavkom 4. Zakona o parničnom postupku sud koji sudjeluje u izvođenju zahtjeva strane zemlje za neposredno izvođenje dokaza nadležan je za izvor dokaza za izvođenje.

7 Ako su potrebni usmeni prevoditelji, tko ih angažira i gdje bi se trebali nalaziti (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Članak 691. Zakona o parničnom postupku. Izvođenje zahtjeva strane zemlje za izvođenje dokaza u prisutnosti ili uz sudjelovanje stranaka ili predstavnika nadležnog suda te strane zemlje

1. Sud koji izvodi zahtjev strane zemlje za izvođenje dokaza u skladu s člancima 13. ili 14. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća mora obavijestiti predstavnike nadležnog suda strane zemlje ili stranke ili njihove predstavnike o vremenu i mjestu izvođenja dokaza te o uvjetima sudjelovanja.

2. Sud mora utvrditi je li predstavnicima nadležnog suda strane zemlje ili strankama ili njihovim predstavnicima potreban tumač.

3. Ako osobe iz stavka 1. ovog članka ne razumiju službeni jezik i ako nema velikih praktičnih poteškoća, tumač mora na zahtjev predstavnika nadležnog suda strane zemlje ili stranaka ili njihovih predstavnika sudjelovati u izvođenju dokaza.

8 Koji se postupak primjenjuje na organiziranje saslušanja i obavješćivanje osobe koju se treba saslušati o vremenu i mjestu saslušanja (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza? U oba slučaja, koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo dotičnu osobu?

U oba slučaja zahtjev za pravnu pomoć mora se podnijeti pravodobno, po mogućnosti najmanje 60 dana prije planirane videokonferencije.

Prije planirane videokonferencije trebalo bi odvojiti vrijeme kako bi se ispitala veza.

U zahtjevu za videokonferenciju moraju biti navedeni tehnički parametri.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se podmiruju?

Članak 694. Zakona o parničnom postupku. Troškovi izvođenja zahtjeva strane zemlje za izvođenje dokaza.

1. U slučajevima iz članka 22. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća sud može zatražiti da nadležni sud strane zemlje unaprijed plati naknadu za vještake dok se ne izvede zahtjev strane države za izvođenje dokaza.

2. U slučajevima iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća sud može zatražiti da nadležni sud strane zemlje podmiri sljedeće troškove nakon izvođenja zahtjeva strane države za izvođenje dokaza:

1) naknade koje se plaćaju vještacima i tumačima

2) troškove nastale izvođenjem zahtjeva strane zemlje za izvođenje dokaza na zahtjev nadležnog tijela strane zemlje u skladu s postupcima strane zemlje

3) troškove nastale izvođenjem zahtjeva strane zemlje za izvođenje dokaza na zahtjev nadležnog tijela strane zemlje upotrebom tehničkih sredstava.

10 Kojim se zahtjevima, ako postoje, osigurava da je osoba koju neposredno saslušava sud koji upućuje zahtjev obaviještena o tome da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Relevantne informacije za dotičnu osobu priprema strana zemlja.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju se treba saslušati?

Sud mora utvrditi identitet osobe u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku.

12 Kakvi se zahtjevi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Takav postupak nije predviđen Zakonom o parničnom postupku. Međutim, nadležno tijelo strane zemlje može od suda zatražiti da donese odluku o prisezi.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osoba koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Prije dana održavanja videokonferencije i prije probne videokonferencije predmetne stranke moraju razmijeniti tehničke parametre i pojedinosti o osobama za kontakt (osoba koja se nalazi u sudnici i osoba u ustanovi koja pruža tehničku pomoć).

14 Traže li se ikakvi dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i, ako da, koji?

Potrebne su tehničke informacije i podaci o tehničkim specifikacijama.

Posljednji put ažurirano: 13/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.