Izvođenje dokaza videokonferencijom

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, oba su postupka moguća. Većina zahtjeva poslanih u Luksemburg odnosi se na ispitivanje svjedoka koje videokonferencijom provodi sud države članice koja podnosi zahtjev.

Ne postoje posebne odredbe o održavanju videokonferencija, stoga se primjenjuju članci novog Zakona o parničnom postupku koji se odnose na saslušanje svjedoka, osobne provjere koje provodi sudac i osobnu nazočnost stranaka. Trenutačno ne postoji sudska praksa o održavanju videokonferencija.

2 Postoje li ograničenja u pogledu osoba koje se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Videokonferencije mogu služiti za saslušanje svjedoka, a u nekim slučajevima i stranaka i sudskih vještaka. Međutim, dosad su primljeni jedino zahtjevi za saslušanje svjedoka.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Jedino je ograničenje da svjedoci moraju dobrovoljno pristati na saslušanje. Ako svjedok odbije, luksemburška ga tijela ne mogu prisiliti na saslušanje.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li to biti u prostorima suda?

To moraju biti dokazi koji se u sudskim prostorijama mogu pribaviti potrebnom tehničkom opremom.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Ako država koja podnosi zahtjev želi snimati videokonferenciju, mora dobiti izričit pristanak svjedoka saslušanog u Luksemburgu. Luksemburg, kao država kojoj je upućen zahtjev, ne snima videokonferenciju.

6 Na kojem se jeziku treba održati saslušanje: (a) ako se zahtjevi podnose na temelju članaka od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

a) na francuskom, njemačkom

b) na svim jezicima

7 Ako su potrebni usmeni prevoditelji, tko ih angažira i gdje bi se trebali nalaziti (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Sud u Luksemburgu, kao državi kojoj je upućen zahtjev, mora angažirati tumača kad god je to potrebno radi uspješne komunikacije s tijelima države koja podnosi zahtjev ili s osobom koju treba saslušati. Tumač mora biti prisutan na sudu koji izvodi dokaze.

8 Koji se postupak primjenjuje na organiziranje saslušanja i obavješćivanje osobe koju se treba saslušati o vremenu i mjestu saslušanja (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza? U oba slučaja, koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo dotičnu osobu?

Luksemburška tijela, točnije sud koji je mjerodavan za izvođenje dokaza, kontaktira s tijelima države koja podnosi zahtjev kako bi dogovorili datum i vrijeme videokonferencije. Sudski poziv dostavlja se najmanje 15 dana prije saslušanja. Luksemburška tijela zadužena su za pozivanje sudionikā na saslušanje.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se podmiruju?

Troškove održavanja videokonferencije i svjedokâ snosi država Luksemburg. Troškovi tumača padaju na teret države koja podnosi zahtjev.

10 Kojim se zahtjevima, ako postoje, osigurava da je osoba koju neposredno saslušava sud koji upućuje zahtjev obaviještena o tome da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Osobi će to biti priopćeno u sudskom pozivu te će je o tome obavijestiti i sudac ili zapisničar prije održavanja videokonferencije.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju se treba saslušati?

Sud u Luksemburgu, kao državi kojoj je upućen zahtjev, provjerava identitete pregledavanjem osobnih isprava na početku saslušanja.

12 Kakvi se zahtjevi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Svjedoci moraju prisegnuti da će govoriti istinu. Upozoravaju se da bi u slučaju davanja lažnog iskaza mogli biti kažnjeni novčanom ili zatvorskom kaznom.

Prisega se polaže na sudu koji podnosi zahtjev.

Kad je riječ o članku 19., država koja podnosi zahtjev primjenjuje vlastite uvjete. Sudac koji je prisutan na videokonferenciji u Luksemburgu, kao državi kojoj je upućen zahtjev, intervenira samo u slučaju problema.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osoba koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Na dan i u vrijeme određeno za videokonferenciju prisutni su sudac, zapisničar, tehničar i po potrebi tumač.

14 Traže li se ikakvi dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i, ako da, koji?

Da bi se videokonferencija održala, treba razjasniti niz tehničkih pitanja. Uspjeh saslušanja videokonferencijom ovisi o dobroj prethodnoj pripremi i učinkovitoj suradnji između kontaktnih točaka.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.