Izvođenje dokaza videokonferencijom

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, dokazi se mogu izvoditi videokonferencijskom vezom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili ih može neposredno izvoditi sud te države članice.

U članku 5. Zakona (2003:493) o Uredbi EU-a o izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima („Uredba o izvođenju dokaza”) navodi se da dokaze trebaju izvoditi okružni sudovi i da se primjenjuju odredbe Zakona o sudskom postupku o izvođenju dokaza izvan glavne rasprave (poglavlje 35., članci od 8. do 11. Zakona), osim ako je Uredbom predviđeno drukčije.

Treba napomenuti da su u slučajevima u kojima se ne primjenjuje Uredba o izvođenju dokaza relevantne odredbe sadržane u drugim zakonima, na primjer u Zakonu (1946:816) o izvođenju dokaza za strani sud.

2 Postoje li ograničenja u pogledu osoba koje se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Svaku stranku koju treba saslušati u postupku može se saslušati videokonferencijskom vezom.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nisu propisana posebna ograničenja.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li to biti u prostorima suda?

Izvođenje dokaza obavljaju okružni sudovi. Nisu propisana nikakva druga posebna ograničenja.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Da, dopušteno je i dostupna je oprema.

6 Na kojem se jeziku treba održati saslušanje: (a) ako se zahtjevi podnose na temelju članaka od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

(a) Rasprava se mora održavati na švedskom, ali sud može angažirati tumača.

(b) To ovisi o pravilima države koja upućuje zahtjev.

7 Ako su potrebni usmeni prevoditelji, tko ih angažira i gdje bi se trebali nalaziti (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

(a) Za saslušanja u Švedskoj švedski sud odlučuje hoće li tumač prisustvovati, a ako hoće, na koji način.

(b) Sud koji upućuje zahtjev može, prema potrebi, zatražiti pomoć u pronalaženju tumača od vladinih ureda, koji su središnje tijelo u skladu s Uredbom o izvođenju dokaza. Vladini uredi i sud koji upućuje zahtjev mogu se dogovoriti o tome kako će tumač prisustvovati saslušanju (članak 20. stavak 2. Uredbe o izvođenju dokaza).

8 Koji se postupak primjenjuje na organiziranje saslušanja i obavješćivanje osobe koju se treba saslušati o vremenu i mjestu saslušanja (a) ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 12. do 14. Uredbe o izvođenju dokaza; i (b) ako se dokazi neposredno izvode u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza? U oba slučaja, koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo dotičnu osobu?

(a) Sud izvršenja izdaje sudski poziv osobi koju treba saslušati. U pozivu se navode vrijeme i mjesto. Iako ne postoje zakonski zahtjevi o tome koliko je vremena potrebno omogućiti pri određivanju datuma saslušanja, pozvanoj osobi mora se dati dovoljno vremena („razumni rok”) da se odazove pozivu.

(b) To ovisi o pravilima države koja upućuje zahtjev.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se podmiruju?

Ako tako zatraži švedski sud, sud koji upućuje zahtjev mora snositi troškove stručnjaka i tumača, troškove koji nastaju kao rezultat zahtjeva za izvršenje u skladu s posebnim postupkom i trošak komunikacijske tehnologije kao što su videokonferencije i telekonferencije (vidjeti članak 22. stavak 2. i članak 12. stavke 3. i 4. Uredbe o izvođenju dokaza).

10 Kojim se zahtjevima, ako postoje, osigurava da je osoba koju neposredno saslušava sud koji upućuje zahtjev obaviještena o tome da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Sud koji upućuje zahtjev mora obavijestiti predmetnu osobu da je izvođenje dokaza u skladu s člankom 19. Uredbe o izvođenju dokaza dobrovoljno.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju se treba saslušati?

Ne postoji posebno uređeni postupak za provjeru identiteta u vezi s time.

12 Kakvi se zahtjevi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člancima od 19. do 21. Uredbe o izvođenju dokaza?

Opće je pravilo da se primjenjuju nacionalna pravila o prisegama i nisu propisani posebni uvjeti ni informacije za primjenu članka 19.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osoba koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Na svim je sudovima dostupno osoblje koje je osposobljeno za rukovanje videokonferencijskom opremom.

14 Traže li se ikakvi dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i, ako da, koji?

Obično se ne zahtijevaju dodatne informacije.

Posljednji put ažurirano: 18/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.