Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

A bírónak észszerű határidőn belül döntenie kell arról, hogy a másik ország képviselői igénybe vehetik-e a videokonferencia lehetőségét, és a kérelmezővel a videokonferencia megkezdése előtt külön fel kell venni a kapcsolatot.

A bíró valamennyi kérdésben a polgári perrendtartásról szóló törvénnyel (Civilprocesa likums) összhangban dönt.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A tanúk és a szakértők egyaránt meghallgathatók.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 108. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tanú meghallgatására bírósági videokonferencia-kapcsolat útján is sor kerülhet a tanú tartózkodási helyén vagy egy kifejezetten erre a célra kialakított helyen.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 122. cikke ehhez hasonlóan úgy rendelkezik, hogy a szakértő meghallgatására bírósági videokonferencia-kapcsolat útján is sor kerülhet a szakértő tartózkodási helyén vagy egy kifejezetten erre a célra kialakított helyen.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Erről a bíróságnak kell döntenie.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

A polgári perrendtartásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a bírósági videokonferenciát az érintett személy tartózkodási helyével vagy egy kifejezetten erre a célra kialakított hellyel létesített videokonferencia-kapcsolat segítségével kell lefolytatni.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 61. cikke szerint a bírósági meghallgatást teljes egészében technikai eszközökkel rögzítik. A hangfelvétellel vagy más technikai eszközzel megszerzett anyagot az ügy irataiban rögzítik, és azokkal együtt tárolják, vagy a bírósági információs rendszerben helyezik el és tárolják.

Az eljárásban részt vevő feleknek a bírósági tárgyalások rögzítéséhez való joga tekintetében a polgári perrendtartásról szóló törvény 152. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bírósági tárgyalások írásban vagy más módon rögzíthetők, feltéve, hogy az nem okoz fennakadást a tárgyalás menetében. Fényképek, filmfelvételek és videók csak a bíróság engedélyével készíthetők a bírósági tárgyaláson. E kérdés eldöntése előtt a bíróság meghallgatja az eljárásban részt vevő felek véleményét.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a bizonyításfelvételről szóló rendelet 12–14. cikke szerinti kérelmek esetében; és b) ha a bizonyításfelvételről szóló rendelet 19–21. cikke alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

a) A bizonyításfelvételről szóló rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint a megkeresett bíróság a nemzeti jogának megfelelően teljesíti a megkeresést. A polgári perrendtartásról szóló törvény 13. cikkének (1) bekezdése szerint Lettországban az eljárásokat az ország hivatalos nyelvén kell lefolytatni.

b) A bírósági meghallgatást akkor is az ország hivatalos nyelvén kell lefolytatni, ha a bizonyításfelvételről szóló rendelet 19–21. cikke alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor, mivel a polgári perrendtartásról szóló törvény 689. cikkének (4) bekezdése értelmében egy másik ország közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmének teljesítésében az a bíróság vesz részt, amelynek illetékességi területén a felvenni kívánt bizonyíték forrása található.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket, és hol kell tartózkodniuk a) a bizonyításfelvételről szóló rendelet 12–14. cikke szerinti kérelmek esetében; és b) ha a bizonyításfelvételről szóló rendelet 19–21. cikke alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 691. cikke. Más ország bizonyításfelvétel iránti kérelmének teljesítése a felek vagy a másik ország illetékes bíróságának képviselői jelenlétében vagy részvételével

(1) A másik országnak az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 14. cikke szerinti bizonyításfelvétel iránti kérelmét teljesítő bíróság értesíti a másik ország illetékes bíróságának képviselőit vagy a feleket, illetve azok képviselőit a bizonyításfelvétel időpontjáról és helyéről, valamint a részvétel feltételeiről.

(2) A bíróság megállapítja, hogy a másik ország illetékes bíróságának képviselői, illetve a felek vagy képviselőik igényelnek-e tolmácsot.

(3) Ha az e cikk (1) bekezdésében említett személyek nem ismerik Lettország hivatalos nyelvét, és nem merülnek fel jelentős gyakorlati akadályok, a másik ország illetékes bíróságának képviselői, illetve a felek vagy képviselőik kérelmére tolmács vesz részt a bizonyítási cselekményben.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére a) a bizonyításfelvételről szóló rendelet 12–14. cikke szerinti kérelmek esetében; és b) ha a bizonyításfelvételről szóló rendelet 19–21. cikke alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor? Mindkét esetben: a meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A jogi segítségnyújtás iránti kérelmet mindkét esetben megfelelő időben, lehetőleg legalább 60 nappal a tervezett videokonferencia előtt kell benyújtani.

A tervezett videokonferencia előtt időt kell biztosítani a kapcsolat tesztelésére.

A videokonferencia iránti kérelemben fel kell tüntetni a technikai paramétereket.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 694. cikke. Más ország által benyújtott, bizonyításfelvétel iránti kérelmek teljesítésének a költségei

(1) Az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének (3) bekezdésében meghatározott esetekben a bíróság felhívhatja az illetékes külföldi bíróságot, hogy a másik ország bizonyításfelvétel iránti kérelmének a teljesítéséig előlegezze meg a szakértői díjakat.

(2) Az (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében meghatározott esetekben a bíróság felhívhatja az illetékes külföldi bíróságot, hogy a másik ország bizonyításfelvétel iránti kérelmének a teljesítését követően fizesse meg a következőket:

1. a szakértőknek és a tolmácsoknak fizetendő díjak;

2. azok a költségek, amelyek akkor merülnek fel, amikor a másik ország bizonyításfelvétel iránti kérelmét az illetékes külföldi hatóság kérésére a másik ország eljárásaival összhangban teljesítik;

3. azok a költségek, amelyek akkor merülnek fel, amikor a másik ország bizonyításfelvétel iránti kérelmét az illetékes külföldi hatóság kérésére technikai eszközökkel teljesítik.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

Az adott személy tájékoztatásához szükséges információkat a másik országnak kell elkészítenie.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint ellenőrzi az érintett személy személyazonosságát.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a bizonyításfelvételről szóló rendelet 19–21. cikke szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A polgári perrendtartásról szóló törvény nem rendelkezik ilyen eljárásról. A másik ország illetékes hatósága azonban kérheti a bíróságot, hogy döntsön az eskü kérdésében.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A videokonferencia időpontja előtt és a videokonferencia tesztelését megelőzően az érintett felek kötelesek megosztani egymással a technikai paramétereket, valamint a kapcsolattartó személyek (a bíróságon és a technikai segítségnyújtást biztosító intézményben dolgozó kapcsolattartó személyek) adatait.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A műszaki információkra és a műszaki leírásra van szükség.

Utolsó frissítés: 13/02/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.