Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (civilinių bylų ETT) yra parengęs įvairias informacijos suvestines, kuriose pateikiama praktinė informacija apie taisykles, procedūras ir technines priemones įvairių ES šalių teismų vaizdo konferencijoms vykdyti.

Reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 (nauja redakcija), kuris taikomas įvairių ES šalių teismų tarpusavio bendradarbiavimui renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose, nustatoma bendra teisinė sistema, pagal kurią renkami įrodymai kitoje šalyje, nei yra įsikūręs teismas. Šiuo reglamentu pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001; jis pradedamas taikyti 2022 m. liepos 1 d. Naujajame reglamente paaiškinta, kaip rinkti įrodymus naudojant vaizdo konferencijas ar kitas nuotolinio ryšio technologijas, o I priede pateikta N forma, skirta keitimuisi atitinkama technine informacija. N forma naudojama tiek prašant surinkti įrodymus vaizdo konferencijos būdu, tiek teigiamai atsakant į tokį prašymą. Vis dėlto kiekviena ES šalis šioje srityje taiko savo proceso įstatymus, todėl proceso detalės skiriasi atsižvelgiant į šalies, kuriai teikiamas prašymas bendradarbiauti, teisę.

Kad teisminės institucijos skirtingose ES šalyse galėtų lengviau bendradarbiauti ir visapusiškai naudotis vaizdo konferencijomis rinkdamos įrodymus kitoje ES šalyje, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (angl. EJN civil) parengė informacijos suvestinių rinkinį. Jose pateikiama praktinės informacijos apie įvairių ES šalių taisykles, procedūras ir techninę įrangą.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie šalį, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Susijusi nuoroda

Įrodymų rinkimas - Valstybių narių pranešimai ir paieškos priemonė, padėsianti nustatyti kompetentingą (-us) teismą (-us) ir (arba) instituciją (-as)

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.