Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης, είτε με τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αιτούν κράτος μέλος είτε απευθείας από δικαστήριο του εν λόγω κράτους μέλους; Εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ή οι νόμοι που εφαρμόζονται;

Οι αποδείξεις μπορούν να λαμβάνονται μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με τη συμμετοχή του δικαστηρίου του αιτούντος κράτους είτε απευθείας από το δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους. Όταν η διεξαγωγή αποδείξεων λαμβάνει χώρα με τη συμμετοχή του δικαστηρίου από το αιτούν κράτος, εφαρμόζονται οι κανόνες της Πολιτικής Δικονομίας. Μόλις ληφθεί ένα τέτοιο αίτημα από το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου, το θέμα ανατίθεται σε δικαστή για να ενεργήσει ως εξεταστής και να είναι βεβαιώνεται ότι η διαδικασία διεξαγωγής αποδείξεων διεξάγεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Ο δικαστής θα διατάξει την προσωπική επίδοση κλήτευσης μάρτυρα και την παρουσία του ατόμου/μάρτυρα στο Δικαστήριο σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

2 Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που μπορούν να εξεταστούν μέσω βιντεοδιάσκεψης — για παράδειγμα, πρόκειται μόνο για μάρτυρες ή μπορούν να εξεταστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και άλλα πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες ή διάδικοι;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί, καθώς οποιοσδήποτε μάρτυρας δυνατό να εξεταστεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφαρμόζονται οι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας.

3 Ποιοι περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, διέπουν το είδος των αποδεικτικών μέσων που μπορούν να υποβληθούν με βιντεοδιάσκεψη;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να ληφθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφαρμόζονται οι κανόνες της πολιτικής δικονομίας.

Όταν το αίτημα αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (άρθρα 12-14 του Κανονισμού), ο μάρτυρας/άτομο θα πρέπει να είναι παρών στο Δικαστήριο για να εξεταστεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η εξέταση πραγματοποιείται σε επαρκώς εξοπλισμένη αίθουσα δικαστηρίου για τους σκοπούς της τηλεδιάσκεψη, και εκεί είναι παρόντες επαγγελματίες πληροφορικής ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης.

4 Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τόπο όπου πρέπει να εξεταστεί το πρόσωπο μέσω βιντεοδιάσκεψης — πρέπει, δηλαδή, να βρίσκεται σε δικαστήριο;

Το υφιστάμενο διαδικαστικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την μαγνητοσκόπηση της τηλεδιάσκεψης, ωστόσο τηρούνται λεπτομερώς τα πρακτικά της διαδικασίας.

(α) Σε περίπτωση λήψης της μαρτυρίας εκ μέρους του αιτούμενου δικαστηρίου, η ακρόαση διεξάγεται στα ελληνικά, με παρουσία διερμηνέα για μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο μάρτυρας.

5 Επιτρέπεται η καταγραφή των ακροάσεων μέσω βιντεοδιάσκεψης και, εάν ναι, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα;

Το υφιστάμενο διαδικαστικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την μαγνητοσκόπηση της τηλεδιάσκεψης, ωστόσο τηρούνται λεπτομερώς τα πρακτικά της διαδικασίας.

6 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διεξαχθεί η ακρόαση: α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

(α) Σε περίιπτωση που η μαρτυρία λαμβάνεται εκ μέρους του αιτούντος δικαστηρίου, η ακρόαση διεξάγεται στα ελληνικά, με παρουσία διερμηνέα γαι μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο μάρτυρας.

(β) Σε περίπτωση που η μαρτυρία λαμβάνεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο, η ακρόαση διεξάγεται στη γλώσσα του αιτούντος δικαστηρίου.

7 Εάν απαιτούνται διερμηνείς, ποιος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεσή τους και πού πρέπει να βρίσκονται α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

(α) Σε αστικές υποθέσεις, συνήθως το μέρος που ζητά διερμηνέα θα κάνει όλες τις ρυθμίσεις για την παρουσία του και την πληρωμή της αμοιβής του. Δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με το σημείο όπου βρίσκεται ο διερμηνέας κατά την ακρόαση, ωστόσο στην πράξη, ένας διερμηνέας βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου παρών με όλους τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

β) σε περίπτωση που οι αποδείξεις διεξάγονται απευθείας, υπεύθυνος γαι την ανεύρεση διερμηνεία είναι το αιτούν δικαστήριο.

8 Ποια διαδικασία διέπει τις λεπτομέρειες της ακρόασης και την ενημέρωση του προς εξέταση προσώπου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο αυτής α) όταν διαβιβάζονται παραγγελίες βάσει των άρθρων 12 έως 14 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων· και β) όταν διεξάγονται αποδείξεις απευθείας βάσει των άρθρων 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων; Και στις δύο περιπτώσεις, μετά από ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προσδιοριστεί η ακρόαση, ώστε να μπορεί το πρόσωπο που θα εξεταστεί να ενημερωθεί καταλλήλως;

Όταν η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης, καθώς και άλλες ρυθμίσεις καθορίζονται μεταξύ των δικαστών του αιτούντος και του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, πριν από την τηλεδιάσκεψη. Οι κανόνες της πολιτικής δικονομίας ισχύουν για την ειδοποίηση του προσώπου/μάρτυρα. Έτσι, κλήτευση μάρτυρα επιδίδεται στο πρόσωπο από δικαστικό επιδότη και καλείται να βρίσκεται στο Δικαστήριο τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. Κατά την καθορισμένη ημερομηνία, ο εξεταστής θα ενημερώσει περαιτέρω το άτομο/μάρτυρα για τους λόγους που κλήθηκε και θα ορίσει νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της ακρόασης/τηλεδιάσκεψης, παρέχοντας επαρκή ειδοποίηση στο άτομο.

9 Τι κόστος συνεπάγεται η χρήση βιντεοδιάσκεψης και πώς πρέπει να καταβληθεί;

Δεν υπάρχουν έξοδα για τη χρήση της τηλεδιάσκεψης.

10 Ποιες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο που εξετάζεται απευθείας από το αιτούν δικαστήριο έχει ενημερωθεί ότι η διεξαγωγή των αποδείξεων θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση;

Η σχετική διαβεβαίωση που λαμβάνεται από το αιτούν δικαστήριο.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου;

Όταν κάποιος κληθεί στο Δικαστήριο, θα έχει στην κατοχή του τα επιδοθέντα έγγραφα, ήτοι την κλήτευση μάρτυρα, η οποία επιδόθηκε από δικαστικό επιδότη σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες. Επιπλέον, εάν προκύψουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του παριστάμενου ατόμου/μάρτυρα, ο εξεταστής μπορεί να ζητήσει τη προσκόμιση ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή οποιουδήποτε ισοδύναμου επίσημου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητα του ατόμου.

12 Ποιες απαιτήσεις ορκοδοσίας ισχύουν και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο όταν απαιτείται ορκοδοσία κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 21 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων;

Ο υπεύθυνος δικαστής, προτού προχωρήσει με τη λήψη της μαρτυρίας, θα ερωτήσει το μάρτυρα κατά πόσον επιθυμεί να δώσει ένορκη κατάθεση ή διαβεβαίωση.

13 Πώς διασφαλίζεται ότι υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στον τόπο της βιντεοδιάσκεψης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει το αιτούν δικαστήριο, καθώς και πρόσωπο διαθέσιμο κατά την ημέρα της ακρόασης για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων βιντεοδιάσκεψης και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων;

Το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου προβαίνει σε όλες τις ρυθμίσεις για επαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Επαγγελματίες πληροφορικής είναι παρόντες καθ΄ όλη τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης.

14 Ποιες, ενδεχομένως, συμπληρωματικές πληροφορίες απαιτούνται από το αιτούν δικαστήριο;

Το αιτούν δικαστήριο παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία. Οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται, μπορούν να παρέχονται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.