Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui arba tos valstybės narės teismui rinkti juos tiesiogiai? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Taip, tai įmanoma abiem atvejais. Remiantis Reglamento (ES) 2020/1783 12 straipsnio 2 dalimi, įrodymai vaizdo konferencijos būdu renkami pagal prašomojo teismo nacionalinę teisę (Graikijoje tai reglamentuojama Prezidento dekretu Nr. 142/2013 ir Civilinio proceso kodekso 393 straipsnio 3 dalimi), pagal 12 straipsnio 3 dalį prašantysis teismas gali reikalauti, kad prašymas būtų vykdomas laikantis specialios tvarkos, numatytos jo nacionalinėje teisėje, o prašomasis teismas vykdo prašymą laikydamasis specialios tvarkos, nebent tai yra nesuderinama su jo nacionaline teise arba jis to negali daryti dėl didelių praktinių sunkumų.

2 Ar yra kokių nors apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti vaizdo konferencijos būdu, pavyzdžiui, ar taip apklausiami tik liudytojai, ar gali būti apklausiami ir kiti asmenys, pavyzdžiui, ekspertai ar šalys?

Apribojimų nėra. Vaizdo konferencijos būdu galima apklausti visus proceso dalyvius.

3 Kokie apribojimai, jei tokių yra, taikomi dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti rengiant vaizdo konferenciją, pobūdžio?

Apribojimų nėra, išskyrus apribojimus vaizdo konferencijų įrašymui su vaizdu (Prezidento dekreto Nr. 142/2013 2 straipsnio 3 dalis).

4 Ar yra kokių nors apribojimų dėl to, kur asmuo turėtų būti apklausiamas vaizdo konferencijos būdu, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Apklausa gali vykti tinkamai pritaikytoje teismo salėje arba teismo patalpoje, patvirtintoje teismo vadovo sprendimu, kuris buvo perduotas teisingumo ministrui, arba užsienyje esančios Graikijos konsulinės įstaigos patalpose.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Vaizdo konferencijos būdu rengiamus posėdžius leidžiama įrašinėti, šia priemone galima naudotis, garsą įrašinėti galima, o vaizdo – ne; teismo kancleris arba Graikijos konsulinės įstaigos užsienyje sekretorius rengia protokolą.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai teikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius?

a) Procesas vyksta graikų kalba, o prireikus dalyvauja vertėjas žodžiu; b) procesas vyksta prašančiojo teismo kalba, vertėjas žodžiu sinchroniškai verčia į graikų kalbą.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą ir kur jie turėtų būti: a) kai prašymai teikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius?

Jeigu liudytojas, bylos šalis arba apklausai siūlomas ekspertas, kurie duos parodymus vaizdo konferencijos būdu, nemoka graikų kalbos, kiekviena šalis pasirūpina, kad būtų rastas vertėjas žodžiu ir jam būtų sumokėtas atlygis. Vertėjai žodžiu turi būti toje pačioje salėje, kurioje yra vaizdo konferencijos būdu procedūrą atliekantis teisėjas arba Graikijos konsulinės įstaigos užsienyje vadovas.

8 Kokia procedūra taikoma apklausos tvarkai ir apklausiamo asmens informavimui apie laiką ir vietą a) kai prašymai pateikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius? Kiek laiko abiem atvejais reikėtų skirti nustatant apklausos datą, kad asmeniui būtų pranešta prieš pakankamai laiko?

Abiem atvejais posėdžio organizavimo aspektus tarpusavio susitarimu nustato prašančiojo teismo ir prašomojo teismo teisėjai, naudodamiesi reikiamomis ryšių priemonėmis, pvz. telefonu, e. paštu arba faksu.

Ryšius praktiniais klausimais, susijusiais su vaizdo konferencijos planavimu ir vedimu, reikiamomis priemonėmis palaiko minėtų teisėjų prižiūrimi kompetentingi teismo pareigūnai.

Minėtu teisėjų tarpusavio susitarimu prašomojo teismo teisėjas, laikydamasis vykdymo vietos teisės nuostatų, iki apklausos likus pakankamai laiko informuoja asmenį, kurį planuojama apklausti, apie apklausos laiką ir vietą.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Jeigu liudytojas, bylos šalis arba apklausai siūlomas ekspertas, kurie duos parodymus vaizdo konferencijos būdu, nemoka graikų kalbos, kiekviena šalis pasirūpina, kad būtų rastas vertėjas žodžiu ir jam būtų sumokėtas atlygis. Šalis sumoka už paslaugas tiesiogiai vertėjui žodžiu.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Asmenį informuoja kompetentingas prašomojo teismo teisėjas.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Apklausiamo asmens tapatybę patikrina posėdį vedantis teisėjas. Patikrinti kitoje vietoje esančio asmens tapatybę teisėjui padeda tos kitos vietos teismo kancleris arba toje kitoje vietoje esantis konsulo įgaliotas asmuo.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius reikalinga priesaika?

Posėdį vedantis teisėjas paklausia liudytojo, eksperto ar kito asmens, ar jis pageidauja duoti religinę, ar civilinę priesaiką. Ta pati nuostata taikytina vertėjams žodžiu prieš jiems pradedant darbą.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Pasirūpinama, kad prieš vaizdo konferenciją atvyktų ir joje dalyvautų atsakingi teismo pareigūnai.

14 Kokią papildomą informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tokia yra?

Jokios.

Paskutinis naujinimas: 19/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.