Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui arba tos valstybės narės teismui rinkti juos tiesiogiai? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Teisėjas laiku priima sprendimą dėl antrosios šalies atstovų vaizdo konferencijų naudojimo, prieš prasidedant vaizdo konferencijoms individualiai susisiekęs su pareiškėju.

Teisėjas visus klausimus sprendžia pagal Civilinio proceso kodeksą (lat. Civilprocesa likums).

2 Ar yra kokių nors apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti vaizdo konferencijos būdu, pavyzdžiui, ar taip apklausiami tik liudytojai, ar gali būti apklausiami ir kiti asmenys, pavyzdžiui, ekspertai ar šalys?

Gali būti apklausiami ir liudytojai, ir ekspertai.

Civilinio proceso įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad liudytojas taip pat gali būti apklausiamas per teismo vaizdo konferenciją užmezgus ryšį su liudytojo buvimo vieta arba specialiai šiam tikslui įrengta vieta.

Civilinio proceso įstatymo 122 straipsnyje taip pat numatyta, kad ekspertas taip pat gali būti apklausiamas per teismo vaizdo konferenciją užmezgus ryšį su eksperto buvimo vieta arba specialiai šiam tikslui įrengta vieta.

3 Kokie apribojimai, jei tokių yra, taikomi dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti rengiant vaizdo konferenciją, pobūdžio?

Tai sprendžia teismas.

4 Ar yra kokių nors apribojimų dėl to, kur asmuo turėtų būti apklausiamas vaizdo konferencijos būdu, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Civilinio proceso įstatyme nustatyta, kad teismo vaizdo konferencijos rengiamos naudojant vaizdo konferencijos sąsają su atitinkamo asmens buvimo vieta arba specialiai šiam tikslui įrengta vieta.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Pagal Civilinio proceso įstatymo 61 straipsnį visas teismo posėdis įrašomas techninėmis priemonėmis. Garso įrašymo ar kitomis techninėmis priemonėmis gauta medžiaga įtraukiama į bylos medžiagą ir saugoma kartu su ja arba įvedama į teismo informacinę sistemą ir joje saugoma.

Dėl proceso šalių teisės įrašinėti teismo posėdžius Civilinio proceso įstatymo 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo procesas gali būti užfiksuojamas raštu arba kitu būdu, su sąlyga, kad teismo posėdis nesutrikdomas. Fotografuoti, filmuoti ar įrašyti vaizdą teismo posėdyje leidžiama tik gavus teismo leidimą. Prieš priimdamas sprendimą šiuo klausimu, teismas išklauso bylos šalių nuomonę.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai teikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius?

a) Pagal Įrodymų rinkimo reglamento 12 straipsnio 2 dalį prašomasis teismas prašymą vykdo pagal savo nacionalinę teisę. Pagal Civilinio proceso įstatymo 13 straipsnio 1 dalį procesas Latvijoje vykdomas oficialiąja kalba.

b) Kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Įrodymų rinkimo reglamento 19–21 straipsnius, teismo posėdis taip pat vykdomas oficialiąja kalba, nes pagal Civilinio proceso įstatymo 689 straipsnio 4 dalį teismas, kuris dalyvauja vykdant užsienio valstybės prašymą tiesiogiai rinkti įrodymus, yra tas, kurio jurisdikcijoje yra rinktinų įrodymų šaltinis.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą ir kur jie turėtų būti: a) kai prašymai teikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius?

Civilinio proceso įstatymo 691 straipsnis. Užsienio valstybės prašymo surinkti įrodymus vykdymas bylos šalių arba užsienio valstybės kompetentingo teismo atstovų akivaizdoje arba jiems dalyvaujant

1) Užsienio valstybės prašymą surinkti įrodymus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783 13 arba 14 straipsnį vykdantis teismas užsienio valstybės kompetentingo teismo atstovams arba bylos šalims ar jų atstovams praneša įrodymų rinkimo laiką ir vietą bei dalyvavimo sąlygas.

2) Teismas nustato, ar užsienio valstybės kompetentingo teismo atstovams arba bylos šalims ar jų atstovams reikia vertėjo žodžiu.

3) Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys nesupranta oficialiosios kalbos ir nėra didelių praktinių sunkumų, užsienio valstybės kompetentingo teismo atstovų arba bylos šalių ar jų atstovų prašymu vertėjas žodžiu dalyvauja renkant įrodymus.

8 Kokia procedūra taikoma apklausos tvarkai ir apklausiamo asmens informavimui apie laiką ir vietą a) kai prašymai pateikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius? Kiek laiko abiem atvejais reikėtų skirti nustatant apklausos datą, kad asmeniui būtų pranešta prieš pakankamai laiko?

Pagal abu scenarijus teisinės pagalbos prašymas turi būti pateiktas laiku, pageidautina, likus bent 60 dienų iki planuojamos vaizdo konferencijos.

Iki planuojamos vaizdo konferencijos turėtų būti numatytas tam tikras laikas ryšiui išbandyti.

Prašyme surengti vaizdo konferenciją nurodomi techniniai parametrai.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Civilinio proceso įstatymo 694 straipsnis. Užsienio valstybės prašymo surinkti įrodymus vykdymo išlaidos

1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783 22 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais teismas gali prašyti užsienio valstybės kompetentingo teismo sumokėti ekspertų užmokesčio avansą, kol bus įvykdytas užsienio valstybės prašymas surinkti įrodymus.

2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783 22 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais teismas gali prašyti, kad, kai bus įvykdytas užsienio valstybės prašymas surinkti įrodymus, užsienio valstybės kompetentingas teismas padengtų:

1) ekspertams ir vertėjams žodžiu mokamą užmokestį;

2) išlaidas, patirtas, kai užsienio valstybės prašymas surinkti įrodymus vykdomas užsienio valstybės kompetentingos institucijos prašymu pagal užsienio valstybės procedūras;

3) išlaidas, patirtas, kai užsienio valstybės prašymas surinkti įrodymus užsienio valstybės kompetentingos institucijos prašymu buvo vykdomas naudojantis techninėmis priemonėmis.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Užsienio valstybė parengia atitinkamam asmeniui aktualią informaciją.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Teismas patikrina asmens tapatybę pagal Civilinio proceso įstatymo nuostatas.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius reikalinga priesaika?

Civilinio proceso įstatyme tokia procedūra nenumatyta. Tačiau užsienio valstybės kompetentinga institucija gali prašyti teismo nuspręsti dėl priesaikos.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Iki vaizdo konferencijos dienos ir iki bandomosios vaizdo konferencijos dienos atitinkamos šalys apsikeičia informacija apie savo techninius parametrus ir savo kontaktinių asmenų (teisme esančio asmens ir techninę pagalbą teikiančioje institucijoje esančio asmens) duomenimis.

14 Kokią papildomą informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tokia yra?

Reikia techninės informacijos ir techninių specifikacijų duomenų.

Paskutinis naujinimas: 13/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.