Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui arba tos valstybės narės teismui rinkti juos tiesiogiai? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Galimos abi procedūros. Dauguma Liuksemburgui siunčiamų prašymų yra susiję su prašančiosios valstybės narės teismo vykdoma liudytojo apklausa vaizdo konferencijos būdu.

Konkrečių nuostatų dėl vaizdo konferencijos priemonių naudojimo nėra, todėl taikomi naujojo Civilinio proceso kodekso straipsniai dėl liudytojų apklausos, teisėjo asmeniškai vykdomų patikrinimų ir pačių šalių atvykimo. Iki šiol teismų praktikos, susijusios su vaizdo konferencijos priemonių naudojimu, nėra.

2 Ar yra kokių nors apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti vaizdo konferencijos būdu, pavyzdžiui, ar taip apklausiami tik liudytojai, ar gali būti apklausiami ir kiti asmenys, pavyzdžiui, ekspertai ar šalys?

Vaizdo konferencijos priemonėmis galima naudotis apklausiant liudytojus ir, tam tikrais atvejais, bylos šalis ir teismo ekspertus. Tačiau iki šiol gauti tik prašymai apklausti liudytojus.

3 Kokie apribojimai, jei tokių yra, taikomi dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti rengiant vaizdo konferenciją, pobūdžio?

Vienintelis taikomas apribojimas – liudytojų apklausa turi būti savanoriška. Jei liudytojas atsisako būti apklaustas, Liuksemburgo valdžios institucijos negali priversti jo dalyvauti apklausoje.

4 Ar yra kokių nors apribojimų dėl to, kur asmuo turėtų būti apklausiamas vaizdo konferencijos būdu, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Tai turi būti įrodymai, kuriuos galima rinkti teismo patalpose naudojant reikalingą techninę įrangą.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Jei prašančioji valstybė pageidauja įrašyti apklausą vaizdo konferencijos būdu, ji turi gauti aiškų Liuksemburge apklausiamo liudytojo sutikimą. Kaip prašomoji valstybė Liuksemburgas apklausos vaizdo konferencijos būdu įrašo nedaro.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai teikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius?

a) prancūzų k., vokiečių k.;

b) visomis kalbomis.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą ir kur jie turėtų būti: a) kai prašymai teikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius?

Kaip prašomosios valstybės teismas, Liuksemburgo teismas atsako už tai, kad prireikus būtų pasirūpinta vertėjo žodžiu paslaugomis, jog būtų veiksmingai bendraujama su prašančiosios valstybės institucijomis arba su apklaustinu asmeniu. Vertėjas žodžiu turi būti teisme, kuris renka įrodymus.

8 Kokia procedūra taikoma apklausos tvarkai ir apklausiamo asmens informavimui apie laiką ir vietą a) kai prašymai pateikiami pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12–14 straipsnius, ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius? Kiek laiko abiem atvejais reikėtų skirti nustatant apklausos datą, kad asmeniui būtų pranešta prieš pakankamai laiko?

Liuksemburgo institucijos, konkrečiai – jurisdikciją rinkti įrodymus turintis teismas – palaiko ryšius su prašančiosios valstybės institucijomis, kad nustatytų vaizdo konferencijos datą ir laiką. Teismo šaukimas įteikiamas likus ne mažiau kaip 15 dienų iki apklausos. Už dalyvių šaukimą atsakingos Liuksemburgo institucijos.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Vaizdo konferencijos priemonių naudojimo ir liudytojo patirtas išlaidas dengia Liuksemburgas. Vertimo žodžiu išlaidas padengia prašančioji valstybė.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Asmeniui informacija bus pateikta šaukime, prieš apklausą vaizdo konferencijos būdu asmenį informuos teisėjas arba teismo kancleris.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Kaip prašomoji valstybė Liuksemburgo teismas prieš apklausą atlieka tapatybės tikrinimą – tikrina asmens tapatybės dokumentus.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal Reglamento dėl įrodymų rinkimo 19–21 straipsnius reikalinga priesaika?

Liudytojai prisiekia sakyti tiesą. Jiems nurodoma, kad priesaikos pažeidimo atveju jiems bus skirta bauda arba laisvės atėmimo bausmė.

Priesaika duodama prašančiajame teisme.

Kalbant apie 19 straipsnį, prašančioji valstybė taiko savo sąlygas. Vaizdo konferencijoje dalyvaujantis teisėjas, kaip prašomosios valstybės atstovas, įsikiša tik iškilus problemai.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Vaizdo konferencijai skirtą dieną numatytu laiku dalyvauja teisėjas, teismo kancleris, techninis darbuotojas ir, prireikus, vertėjas žodžiu.

14 Kokią papildomą informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tokia yra?

Siekiant pradėti apklausą vaizdo konferencijos būdu turi būti išspręsti įvairūs techniniai klausimai. Sklandi apklausa vaizdo konferencijos būdu priklauso nuo to, ar jai tinkamai iš anksto pasirengta ir ar kontaktiniai asmenys veiksmingai bendradarbiauja.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.