Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir sagatavojis virkni faktu lapu, kurās sniegta praktiska informācija par noteikumiem, procedūrām un tehnisko aprīkojumu videokonferenču rīkošanai starp dažādu ES dalībvalstu tiesām.

Regula (ES) 2020/1783 (pārstrādāta redakcija), kas attiecas uz sadarbību starp dažādu ES valstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, nodrošina vispārēju tiesisko regulējumu pierādījumu iegūšanai citā valstī, nevis tajā, kurā atrodas attiecīgā tiesa. Ar minēto regulu aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001, un to piemēro no 2022. gada 1. jūlija. Jaunajā regulā ir precizēts, kā iegūt pierādījumus, izmantojot videokonferenci vai citu distances saziņas tehnoloģiju, un I pielikumā ir ietverta N veidlapa attiecīgās tehniskās informācijas apmaiņai. N veidlapu izmanto gan, lai iesniegtu pieprasījumu pierādījumu iegūšanai ar videokonferences starpniecību, gan pozitīvas atbildes sniegšanai uz šādu pieprasījumu. Tomēr katrā ES valstī ir savi procesuālie noteikumi, tāpēc procesa aspekti atšķiras atkarībā no noteikumiem valstī, kura saņem sadarbības pieprasījumu.

Lai atvieglotu dažādu ES valstu tiesu iestāžu sadarbību un pilnībā izmantotu videokonferenču iespējas pierādījumu iegūšanai citā ES valstī, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir sagatavojis virkni faktu lapu. Tajās sniegta praktiska informācija par noteikumiem, procedūrām un tehnisko aprīkojumu dažādās ES valstīs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrēto valsti, uzklikšķiniet uz šīs valsts karoga.

Papildu saite

Pierādījumu iegūšana - dalībvalstu paziņojumi un meklēšanas rīks kompetentās tiesas/iestādes noskaidrošanai

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.